Datum objave: 20. 1. 2021

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 24. 12. 2020 izdala odločbo z naslednjim izrekom:


1.    Agencija sprejema zaveze, ki jih je Agenciji predlagalo podjetje PANTEON GROUP, d.o.o., Cesta Jaka Platiše 13, 4000 Kranj (v nadaljevanju: PANTEON). S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK 1 in 102. člena PDEU, in sicer da naj bi podjetje PANTEON zlorabljalo prevladujoč položaj na upoštevnem trgu storitev elektronske izmenjave podatkov na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, s tem, ko naj bi konkurenčnemu ponudniku storitev elektronske izmenjave podatkov zavračalo ali nedopustno pogojevalo posredovanje tehničnih informacij, potrebnih za vzpostavitev medomrežne povezave med omrežjem podjetja PANTEON in omrežjem konkurenčnega ponudnika storitev elektronske izmenjave podatkov, ter s tem omejevalo učinkovito konkuriranje na upoštevnem trgu. 

2.    Podjetje PANTEON se zaveže, kot sledi:
1)    Podjetje Panteon Group d.o.o. se zaveže nediskriminatorno obravnavati vsako pobudo ponudnika storitev elektronske izmenjave podatkov (v nadaljevanju storitve EDI), s katerim podjetje Panteon Group d.o.o. nima vzpostavljene delujoče medomrežne povezave in s katero želi tak ponudnik vzpostaviti medomrežno povezavo svojega omrežja z omrežjem družbe Panteon Group d.o.o. (t.i. interconnection) na območju Republike Slovenije. 
2)    Podjetje Panteon Group d.o.o. bo vsakemu ponudniku storitev EDI, ki bo pisno poslal pobudo za vzpostavitev medomrežne povezave, poslalo enak vprašalnik, katerega namen je ugotoviti kadrovsko, organizacijsko in finančno strukturo podjetja, vrsto in obseg storitev, vrsto in kompleksnost želene povezave ter karakteristike omrežja, ki ga ponudnik uporablja. 
3)    Če ponudnik storitev EDI za zagotavljanje svojih storitev uporablja omrežje, katerega neposredni upravljavec in/ali vzdrževalec je druga oseba, podjetje Panteon Group d.o.o. lahko zahteva, da se v sklenitev dogovora o medomrežnem povezovanju vključi tudi oseba, ki je neposredni upravljavec in/ali vzdrževalec omrežja, ki ga uporablja ponudnik storitev EDI (torej tista oseba, ki s svojim ravnanjem neposredno omogoča delovanje omrežja, ga nadzira ter zagotavlja izpolnjevanje standardov, tehničnih in varnostnih zahtev). Ta oseba se lahko v razmerje vključi bodisi kot izključni podpisnik bodisi kot sopodpisnik pogodbe o medomrežnem povezovanju. 
4)    Če ponudnik storitev EDI, ki želi vzpostaviti povezavo, ne pošlje podjetju Panteon Group d.o.o. izpolnjenega vprašalnika v roku 14 dni od prejema, se šteje, da je umaknil svojo pobudo za vzpostavitev medomrežne povezave. Če v tem roku pošlje vprašalnik, ki ni izpolnjen v celoti, ga podjetje Panteon Group d.o.o. pozove k dopolnitvi v roku nadaljnjih 14 dni. Če v tem roku ponudnik storitev EDI vprašalnika ne dopolni, se šteje, da je dokončno umaknil svojo pobudo za vzpostavitev medomrežne povezave. 
5)    Podjetje Panteon Group d.o.o. lahko zavrne pobudo za vzpostavitev medomrežne povezave, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, ki temeljijo na objektivnih okoliščinah, na primer grožnja varnosti omrežja Panteon Group d.o.o. ob morebitni povezavi, očitna nezanesljivost ponudnika storitev EDI ali omrežja, s katerim želi vzpostaviti povezavo, posredovanje neresničnih ali nepopolnih informacij v vprašalniku, in podobno. Zavrnitev pobude mora podjetje Panteon Group d.o.o. obrazložiti pisno in o tem obvestiti ponudnika storitev EDI, ki je zahteval medomrežno povezavo, in Agencijo, najkasneje v roku enega meseca po prejemu izpolnjenega vprašalnika. 
6)    Če podjetje Panteon Group d.o.o. odobri pobudo za vzpostavitev medomrežne povezave, podjetje Panteon Group d.o.o. in ponudnik storitev EDI oziroma neposredni upravljavec omrežja in/ali vzdrževalec, preko katerega ponudnik storitev EDI zagotavlja svoje storitve, sklenejo pogodbo o medomrežnem povezovanju. 
7)    S pogodbo o medomrežnem povezovanju se določijo pogoji vzpostavitve medomrežne povezave, sodelovanja, pravice in obveznosti strank ter posledice kršitev obveznosti. Pogodba izhaja iz objektivnih potreb razmejitve odgovornosti in rizikov, ki nastanejo ob povezavi dveh omrežij, pri čemer vsako podjetje nosi obveznost in odgovornost za zagotavljanje tehnične in vsebinske pravilnosti poslanih in prejetih sporočil v okviru svojega omrežja ter njihovega nemotenega prometa med udeleženci v omrežju.
8)    Pogodba o medomrežnem povezovanju poleg tekstualnega dela in tehničnih pogojev vsebuje tudi cenik podjetja Panteon Group d.o.o., po katerem se obračunava medomrežni promet in ostale dopolnilne storitve EDI podjetja Panteon Group d.o.o., lahko pa vsebuje tudi cenik ali drugo podlago, s katero drug ponudnik storitev EDI obračuna svoje storitve. 
9)    Podjetje Panteon Group d.o.o. se v obdobju trajanja zavez zaveže poročati Agenciji o izpolnjevanju zavez, in sicer o prejetih, odobrenih in zavrnjenih zahtevah za medomrežno povezovanje. Podjetje pošlje posebej obvestilo o vsaki zavrnjeni zahtevi za medomrežno povezovanje, letno poročilo o vseh prejetih zahtevah in načinu njihove rešitve, pa pošlje najkasneje do 31.1. za preteklo leto.
10) Zaveze veljajo za obdobje 3 let, šteto od dneva izdaje odločbe.

3.    Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranka ne izpolnjuje zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki jih je posredovala stranka.

4.    Agencija bo o stroških postopka izdala poseben sklep. 

5.    Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava