Datum objave: 13. 10. 2020

 

1. Odločba št. 3062-25/2015-789 z dne 26. 7. 2019 (v nadaljevanju: Odločba z zavezami) se v točki 2.d) (2) in (3) in v točki 4 druga alineja zaradi bistveno spremenjenih dejanskih okoliščin, na katerih Odločba z zavezami temelji, razveljavi. 

2.Lekarniška zbornica mora zavezo iz točke 2.d) (1) Odločbe z zavezami glede organizacije učne delavnice izvršiti tako, da bo organizirala delavnice, na katere bo povabila vodstvene delavce in farmacevtske strokovne delavce, zaposlene pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, ki so pristojni za oblikovanje cen zdravil. Izobraževanje bo organizirano na način, da se bo izvajalo po posameznih skupinah, največ do 30 (trideset) udeležencev, pri čemer bo vsako izobraževanje za posamezno skupino udeležencev obsegalo vsaj 10 (deset) pedagoških ur. Program bo vključeval vprašalnike. Prva skupina za izobraževanje se oblikuje s prvim prijavljenim udeležencem, vsaka nadaljnja pa na vsakega 31. (enaintridesetega) prijavljenega, pri čemer se prijavljene lahko prosto porazdeli po skupinah (primer: 61 (enainšestdeset) prijavljenih pomeni, da se bo oblikovalo 3 (tri) skupine za izobraževanje, vendar se lahko organizira dve skupini po 20 (dvajset) in ena z 21 (enaindvajset) udeleženci). Lekarniška zbornica bo o številu skupin za izobraževanje poročala najkasneje skupaj z obvestilom pred predvidenim prvim izobraževanjem (glej točko 2. d) (5) Odločbe z zavezami).

Zaradi zagotovitve čim večje udeležbe članov Lekarniške zbornice na izobraževanju (učnih delavnicah) se Lekarniška zbornica zaveže vključiti tudi eno dodatno pedagoško uro v okviru rednih letnih strokovnih izpopolnjevanj za magistre farmacije, zaposlene v lekarniški dejavnosti. Lekarniška zbornica mora zainteresirane pozvati na prijavo na izobraževanje o pravilih konkurenčnega prava v okviru rednih strokovnih izpopolnjevanj za magistre farmacije, zaposlene v lekarniški dejavnosti, ter vsaj še dvakrat po elektronski pošti, pri čemer čas med pošiljanjem dveh elektronskih sporočil na to temo ne bo krajši od 14 (štirinajst) dni in ne daljši od 2 (dveh) mesecev. Vzorec elektronskega sporočila s pozivom bo Lekarniška zbornica poslala tudi Agenciji najkasneje z obvestilom pred predvidenim prvim izobraževanjem (glej točko 2. d) (5) Odločbe z zavezami).

Lekarniška zbornica ima možnost izvedbe strokovnih izpopolnjevanj in učnih delavnic tudi na elektronski način. Lekarniška zbornica se zaveže zgoraj navedene zaveze glede učnih delavnic in strokovnih izpopolnjevanj izvršiti v celoti na elektronski način ali v kombinaciji elektronskega načina s kontaktnimi urami.

3.Lekarniška zbornica bo stanje, kakršno izhaja iz zavez, za zaveze pod točko 2. te Odločbe in za zaveze pod točko 2.d) Odločbe z zavezami vzpostavila najkasneje do 31. 3. 2021.

4.V postopku izdaje te odločbe niso nastali posebni stroški postopka.

5.Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava