Datum objave: 15. 11. 2006

 

Združenje bank Slovenije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je v zadevi ugotavljanja prepovedanega sklepa podjetniškega združenja, ki ga je po uradni dolžnosti uvedel proti Združenju bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana, izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 1. Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: ZBS), je s sklepom Nadzornega sveta ZBS številka 4, ki je bil sprejet na 16. redni seji Nadzornega sveta ZBS, dne 9. 3. 2005, v razdelku Ad) 8 Protokol za nov skupni bančni produkt BanKredit, s katerim je pozivalo banke, da odpovejo pogodbe za trajne naloge ob uvajanju skupnega produkta bank – BanKredit, kršilo 5. člen ZPOmK v povezavi s 3. členom ZPOmK. Navedeni sklep ZBS predstavlja sklep podjetniškega združenja o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj je preprečevati, ovirati oziroma izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.
 2. Sklep Nadzornega sveta ZBS iz prve točke izreka je prepovedan in ničen.
 3. ZBS je dolžno v roku 8 dni od prejema te odločbe:
  • pisno obvestiti vse svoje članice o ničnosti sklepa iz prve točke izreka te odločbe;
  • pisno pozvati vse svoje članice, naj omogočijo vzpostavitev takih pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji (trgovci in drugimi), ki slednjim dopuščajo, da samostojno ponujajo možnost prodaje na obroke oziroma kreditiranja z uporabo trajnega naloga ali drugega ustreznega plačilnega instrumenta, in sicer na način:
   • da se potrošniku in poslovnemu partnerju (trgovcu in drugim) omogoči ureditev vsega potrebnega na prodajnem mestu (pri poslovnem partnerju);
   • da se ne posega v poslovno politiko poslovnih partnerjev (trgovcev in drugih) glede načina ponujanja storitev kreditiranja oziroma obročnega odplačevanja na prodajnem mestu;
   • da se ne nalaga obveznosti in pogojev, ki bi bili nesorazmerni glede na ponujeno storitev – uporabo plačilnega instrumenta (mišljena je predvsem primernost zaračunanih provizij in drugih stroškov trgovcem in potrošnikom), tako da se vzpostavi razmerje, ki bo primerljivo tistemu, preden so pričele z aktivnostmi, ki so bile usmerjene v ukinjanje možnosti obročnega odplačevanja oziroma kreditiranja preko trajnih nalogov na prodajnem mestu;
  • pisno obvestiti vse svoje članice, da so izjave, ki so bile poslane v podpis v skladu s sklepom Nadzornega sveta, sprejetega na 16. redni seji, dne 9. 3. 2005, v delu glede pristopa k izvajanju aktivnosti, brezpredmetne;
  • pisno obvestiti vse svoje članice, da se še vedno veljavne pogodbe o izvajanju trajnih nalogov lahko polno izvajajo;
  • ter pisno seznaniti Združenje za trgovino s celotnim izrekom.
 4. ZBS je dolžno v roku 8 dni od izpolnitve zahteve iz tretje točke izreka te odločbe pisno obvestiti Urad ter predložiti dokaze o izpolnitvi zahteve.
 5. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava