Datum objave: 26. 3. 2020

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 26. 7. 2019 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

Agencija sprejema zaveze, ki jih je Agenciji predlagalo podjetje Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:Lekarniška zbornica). S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določbe 6. člena ZPOmK-1, 

da naj bi Lekarniška zbornica priporočala najvišjo vrednost točke oziroma določala višino točke za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini, in sicer zlasti z obravnavanjem te točke, s sprejemanjem sklepov v zvezi s to točko (npr. sklep št. 21/9-09 z dne 24. 9. 2009, sprejet na 9. seji upravnega odbora (uskladitev vrednosti točke na 4,50 EUR brez DDV); sklep št. 4/10-2012 z dne 26. 3. 2012, sprejet na 10. redni seji komisije za ekonomska vprašanja (obravnava točke in revalorizacija točke na 4,69 EUR brez DDV); sklep št. 4/8-2013 z dne 6. 6. 2013, sprejet na 8. redni seji upravnega odbora (dopolnitev metodologije), in sklep št. 5/8-2013 z dne 6. 6. 2013, sprejet na 8. redni seji upravnega odbora (nov izračun vrednosti v višini 5,16 EUR brez DDV); sklep št. 9/22-2014 z dne 18. 12. 2014, sprejet na 22. seji upravnega odbora (potrditve iste vrednosti točke 5,16 EUR brez DDV za leto 2014); sklep št. 3/29-2015 z dne 8. 10. 2015, sprejet na 29. seji upravnega odbora (potrditev iste vrednosti točke 5,16 EUR brez DDV za leto 2015) ipd.) in z obveščanjem članov Lekarniške zbornice o tem; ter

določala normative za točko oziroma deleže vrednosti storitve od točke za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini, in sicer zlasti z obravnavanjem normativov te točke, s sprejemanjem sklepov v zvezi z normativi te točke (npr. dne 2. 4. 2003 na 4. izredni seji upravnega odbora (korigiranje vrednosti storitve vročanja na 0,35 od točke); sklep št. 14/25-2011 z dne 1. 2. 2011, sprejet na 25. redni seji upravnega odbora (nov normativ za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah, za večja pakiranja, in sicer: (i) 2x večje pakiranje od najmanjšega: 0,51 točke; (ii) 3x večje pakiranje od najmanjšega: 0,67 točke in (iii) 4x večje pakiranje od najmanjšega: 0,83 točke); sklep št. 7/37-2012 z dne 12. 4. 2012, sprejet na 37. redni seji upravnega odbora ((i) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi recept: 0,02 točke; (ii) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 2x večje pakiranje od najmanjšega: 0,04 točke; (iii) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 3x večje pakiranje od najmanjšega: 0,06 točke in (iv) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 4x večje pakiranje od najmanjšega: 0,08 točke) ipd.) in z obveščanjem članov Lekarniške zbornice o tem, s tem naj bi Lekarniška zbornica določala cene oziroma druge poslovne pogoje na trgu maloprodaje zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini v Republiki Sloveniji. Navedena ravnanja Lekarniške zbornice naj bi predstavljala sklepe podjetniškega združenja, katerih cilj oziroma učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije. 

2. Lekarniška zbornica se zaveže, kot sledi:

a) Lekarniška zbornica se zaveže razveljaviti vse odločitve upravnega odbora Lekarniške zbornice, ki se nanašajo na:
-opredelitev višine najvišje priporočene točke za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini, in 
- opredelitev deležev vrednosti storitve od točke (t.i. normativi za vrednotenje lekarniških storitev ali točkovni normativi) za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini.

b) (1) Lekarniška zbornica se zaveže sprejeti nov zbornični akt (pravilnik), v katerem bo določila način oblikovanja cen lekarniških storitev za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini (v nadaljnjem besedilu: zbornični akt).
(2) Lekarniška zbornica se zaveže zbornični akt iz prejšnjega odstavka pred njegovim sprejemom posredovati Agenciji v pregled in seznanitev.
(3) Lekarniška zbornica se zaveže, da bo v času trajanja zavez posredovala Agenciji v pregled in seznanitev tudi vse naknadne morebitne spremembe in dopolnitve zborničnega akta.
(4) Lekarniška zbornica se zaveže sprejet zbornični akt posredovati v roku 7 (sedem) dni po njegovem sprejemu v seznanitev Agenciji in vsem izvajalcem lekarniške dejavnosti, ki so obvezni člani Lekarniške zbornice.
(5) Lekarniška zbornica se zaveže, da bo zbornični akt iz točke 2. b) (1) vseboval tudi določbo, ki bo nedvoumno in eksplicitno navedla, da se cene zdravil določajo prosto, in da ne bo določila nobenih sankcij za izvajalce lekarniške dejavnosti, ki ne bodo ravnali v skladu z določbami zborničnega akta iz točke 1. b) (1).

c) Lekarniška zbornica se zaveže, da bo v zborničnem aktu iz točke 2. b) (1) določila način oblikovanja cen lekarniških storitev za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini, tako da bo:
- glede vrednosti točke: opredelila le posamezne kalkulativne elemente za izračun vrednosti točke, brez določanja vrednosti posameznih kalkulativnih elementov in vrednosti oziroma cene točke, tako da bo moral vsak izvajalec lekarniške dejavnosti samostojno ovrednotiti posamezne kalkulativne elemente in določiti vrednost oziroma ceno točke;
- glede normativov za vrednotenje lekarniških storitev: opredelila strokovna izhodišča za vrednotenje lekarniških storitev (t.i. točkovni normativi) na podoben način kot so opredeljeni v veljavnih aktih oziroma dogovorih, ki jih izdajajo oziroma sklepajo pristojni organi oziroma institucije glede oblikovanja cen lekarniških storitev za izdajo zdravil, ki se izdajajo na recept ali naročilnico, za uporabo v humani medicini, katerih plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

d) (1) Lekarniška zbornica se zaveže za vse izvajalce lekarniške dejavnosti organizirati brezplačno izobraževanje o pravilih konkurenčnega prava, ki bo obsegalo splošno predstavitev konkurenčnega prava, posebnosti glede na lekarniško dejavnost in predstavitev postopka, v katerem se sprejemajo te zaveze, ter relevantne prakse Agencije.
(2) Lekarniška zbornica bo zavezo iz prejšnjega odstavka glede organizacije izobraževanja izvršila tako, da bo organizirala delavnice, na katere bo povabila vodstvene delavce in farmacevtske strokovne delavce, zaposlene pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, ki so pristojni za oblikovanje cen zdravil. Izobraževanje bo organizirano na način, da se bo izvajalo po posameznih skupinah, največ do 30 (trideset) udeležencev, pri čemer bo vsako izobraževanje za posamezno skupino udeležencev obsegalo vsaj 10 (deset) pedagoških ur, od tega vsaj 6 (šest) kontaktnih ur, preostali obseg programa pa v obliki interaktivnega e-izobraževanja z vključenimi vprašalniki. Prva skupina za izobraževanje se oblikuje s prvim prijavljenim udeležencem, vsaka nadaljnja pa na vsakega 31. (enaintridesetega) prijavljenega, pri čemer se prijavljene lahko prosto porazdeli po skupinah (primer: 61 (enainšestdeset) prijavljenih pomeni, da se bo oblikovalo 3 (tri) skupine za izobraževanje, vendar se lahko organizira dve skupini po 20 (dvajset) in ena z 21 (enaindvajset) udeleženci). Lekarniška zbornica bo o številu skupin za izobraževanje poročala najkasneje skupaj z obvestilom pred predvidenim prvim izobraževanjem (glej točko 1. d) (5)).
(3) Zaradi zagotovitve čim večje udeležbe članov Lekarniške zbornice na izobraževanju se Lekarniška zbornica zaveže vključiti tudi eno dodatno pedagoško uro v okviru rednih strokovnih izpopolnjevanj za magistre farmacije, zaposlene v lekarniški dejavnosti, ki jih organizira vsako leto v mesecu marcu in aprilu v skupno petih izvedbah. Lekarniška zbornica bo zainteresirane pozvala na prijavo na izobraževanje o pravilih konkurenčnega prava v okviru rednih strokovnih izpopolnjevanj za magistre farmacije, zaposlene v lekarniški dejavnosti, ter vsaj še dvakrat po elektronski pošti, pri čemer čas med pošiljanjem dveh elektronskih sporočil na to temo ne bo krajši od 14 (štirinajst) dni in ne daljši od 2 (dveh) mesecev. Vzorec elektronskega sporočila s pozivom bo Lekarniška zbornica poslala tudi Agenciji najkasneje z obvestilom pred predvidenim prvim izobraževanjem (glej točko 1. d) (5)).
(4) Lekarniška zbornica se zaveže, da bo pripravila vsebino programa izobraževanja v roku 3 (tri) mesecev od prejema odločbe o sprejemu zavez in ga posredovala Agenciji v seznanitev.
(5) Lekarniška zbornica se zaveže, da bo organizirala prvo izobraževanje za posamezno skupino v roku 6 (šest) mesecev po prejemu odločbe o sprejemu zavez in da bo o tem in vseh nadaljnjih izobraževanjih o pravilih konkurenčnega prava obvestila Agencijo vsaj 14 (štirinajst) dni pred predvidenim terminom izobraževanja.
(6) Lekarniška zbornica se zaveže, da bo Agenciji v času trajanja zavez na njeno zahtevo kadarkoli poročala o izvedenih izobraževanjih in o udeležbi na njih in bo omogočila predstavniku Agencije prisotnost na izobraževanjih.

3. Lekarniška zbornica se zaveže, da bo v obdobju trajanja zavez enkrat letno poročala Agenciji o izpolnjevanju zavez. Poročilo, posredovano konec prvega leta po sprejemu zavez, bo vsebovalo tudi podatke o izvedenih izobraževanjih in o udeležbi na njih.

4. Lekarniška zbornica bo stanje, kakršno izhaja iz zavez, vzpostavila:
- najkasneje v 9 (devet) mesecih od prejema odločbe Agencije o sprejemu zavez za zaveze pod točkami 1. a), 1. b) in 1. c) ter
- najkasneje v 1 (ena) letu od prejema odločbe Agencije o sprejemu zavez za zaveze pod točko 1. d) oziroma najkasneje v 18 (osemnajst) mesecih od prejema odločbe Agencije o sprejemu zavez za zaveze pod točko 1. d), če bo Lekarniška zbornica prejela odločbo Agencije o sprejemu zavez v mesecu decembru ali kasneje.

5. Zaveze veljajo za obdobje 6 (šest) let od dneva izdaje odločbe o sprejemu zavez.

6. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranka ne izpolnjuje zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki jih je posredovala stranka.

7. V postopku izdaje te odločbe niso nastali stroški postopka. 

8. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava