Datum objave: 9. 12. 2019

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 29. 11. 2019 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence pridobitvi skupne kontrole podjetij HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, in ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, nad podjetjema ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, in E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz 2., 3., 4. in 5. točke izreka te odločbe.  

 

2. Družba HSE d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: HSE) se zavezuje, da bo v primeru uspešnega zaključka vertikalne integracije priglasiteljev in prevzetih podjetij, v obdobju 5 let po uspešnem zaključku vertikalne integracije, na transparenten, nediskriminatoren in neodvisen način prodala vsaj 2.628.000 MWh električne energije s točko dobave znotraj prenosnega omrežja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kvota električne energije).  

V posameznem 12-mesečnem obdobju oziroma najkasneje v dodatnih 3 mesecih po izteku 12-mesečnega obdobja v času trajanja korektivnih ukrepov bo družba HSE v obliki dolgoročnih standardnih produktov prodala vsaj 525.600 MWh električne energije (v nadaljnjem besedilu: letna kvota električne energije) na transparenten in nediskriminatoren način.  

V kvoto električne energije, prodane v okviru tega korektivnega ukrepa, se ne vštevajo količine električne energije, prodane Podjetjem v skupini HSE.  

 

3. Družba HSE bo kvoto električne energije prodajala v obliki dolgoročnih standardnih produktov s točko dobave znotraj prenosnega omrežja Republike Slovenije, ki zajemajo pasovni in trapezni produkt z mesečno, kvartalno ali letno periodo dobave na način, ki zagotavlja transparentnost, nediskriminatornost in neodvisnost prodaje električne energije zainteresiranim kupcem. Družba HSE bo imela v celotnem obdobju trajanja korektivnih ukrepov na svoji spletni strani javno objavljen seznam organiziranih mest trgovanja, na katerih namerava prodajati električno energijo iz kvote električne energije v okviru teh korektivnih ukrepov, pri čemer bo družba HSE seznam kontinuirano ažurirala tako, da bo pred začetkom prodaje na posameznem organiziranem mestu trgovanja, to mesto navedla na seznam. 

V primeru prodaje električne energije iz kvote električne energije v okviru teh korektivnih ukrepov preko platforme družbe BSP Energetska borza d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: BSP) bo družba HSE na svoji spletni strani vsaj 1 mesec pred izvedbo avkcije javno objavila avkcijska pravila, vsaj 2 tedna pred izvedbo posamezne avkcije pa na enak način še obvestilo o terminskem poteku in razpoložljivih količinah električne energije s pozivom za udeležbo na avkciji.  

 

4. Priglasitelji se zavezujejo o Uspešnem zaključku vertikalne integracije obvestiti Agencijo najkasneje v roku 8 dni.  

Družba HSE bo najkasneje 5 mesecev po koncu posameznega 12-mesečnega obdobja v obdobju trajanja korektivnih ukrepov Agenciji posredovala poročilo, v katerem bo navedla datum sklenitve posamezne transakcije prodaje električne energije, prodajno ceno, organizirano mesto trgovanja, na katerem je prišlo do sklenitve predmetne transakcije, točko dobave, periodo dobave, količino prodane električne energije, produkt in nasprotno stranko (kupca).  

Družba HSE bo v primeru, da 12-mesečno obdobje iz prejšnjega odstavka ne bo sovpadlo s koledarskim letom, najkasneje 3 mesece po koncu prvega koledarskega leta, v katerem bo nastopil Uspešen zaključek vertikalne integracije, Agenciji posredovala poročilo z vsebino iz prejšnjega odstavka.  

Agencija ima na podlagi določb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatne podatke glede izvajanja korektivnih ukrepov. 

 

5. V ukrepih navedeni posamezni pojmi imajo za namen teh korektivnih ukrepov sledeči pomen: 

a. Uspešen zaključek vertikalne integracije priglasiteljev in prevzetih podjetij pomeni trenutek pridobitve možnosti izvrševanja skupne kontrole priglasiteljev nad družbo ECE d.o.o. in/ali E 3, d.o.o., pri čemer se kot trenutek pridobitve možnosti izvrševanja skupne kontrole priglasiteljev šteje pridobitev pravic, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali sklepe organov družb ECE d.o.o. in/ali
E 3, d.o.o.; 

b. Podjetja v skupini HSE pomeni v koncentraciji udeležena podjetja, njihova odvisna podjetja, njihova gospodujoča podjetja ter podjetja, v katerih ima eno ali več v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj ali skupaj z enim ali več drugimi podjetji pravice ali vpliv iz tretje točke 3. člena ZPOmK-1; 

c. Pasovni produkt pomeni dolgoročni produkt s fizično dobavo enake količine električne energije v vseh urah časovnega intervala 00:00-24:00 vsak dan znotraj leta, kvartala oziroma meseca po fiksni ceni in moči; 

d. Trapezni produkt pomeni dolgoročni produkt po definiciji EU-Peak, s fizično dobavo enake količine električne energije v vseh urah časovnega intervala 08:00-20:00 vsak dan od ponedeljka do petka znotraj leta, kvartala oziroma meseca po fiksni ceni in moči; 

e. Organizirana mesta trgovanja pomenijo borze električne energije (angl. electricity exchanges), borzne posrednike (angl. brokers) in druge osebe, ki v okviru svoje dejavnosti urejajo transakcije.  

 

6. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava