Datum objave: 11. 6. 2018

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 30. 5. 2018 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Agencija sprejema zaveze, ki jih je Agenciji predlagalo podjetje RENAULT, ki deluje v pravno organizacijski obliki RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RENAULT). S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK 1 in 102. člena PDEU, in sicer da naj bi podjetje RENAULT zlorabljalo prevladujoč položaj na trgu zagotavljanja tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj serviserjem (pooblaščenim in neodvisnim) vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, zlasti s tem, ko naj bi pooblaščenim serviserjem omogočalo dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, medtem ko naj bi neodvisnim serviserjem vozil znamke Renault oteževalo in onemogočalo dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, te tehnične informacije in izobraževanja pa so potrebne za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault in posledično za konkuriranje na trgu zagotavljanja storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije, s tem pa naj bi podjetje RENAULT neodvisne serviserje v primerjavi s pooblaščenimi serviserji postavljalo v konkurenčno slabši položaj ter tako uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki, s čimer so bili sopogodbeniki postavljeni v konkurenčno slabši položaj, kar naj bi predstavljalo zlorabo prevladujočega položaja po tretji alineji četrtega odstavka 9. člena ZPOmK-1 in c točki drugega odstavka 102. člena PDEU.

 

2. Podjetje RENAULT se zaveže, kot sledi:


1) Podjetje RENAULT se zaveže sprejeti in/ali ustrezno dopolniti ustrezne interne akte, v katerih bo podrobno predpisalo oziroma objavilo:
- način omogočanja dostopa do tehničnih informacij neodvisnim in pooblaščenim serviserjem;
- način omogočanja dostopa neodvisnih in pooblaščenih serviserjev do učnega gradiva, kadar to obstaja in ga serviserji potrebujejo za kvalitetno opravljanje svojega dela;
- seznam učnega gradiva, razdeljenega na tehničnih izobraževanjih v zadnjih 3 letih, skupaj z navodili za njihovo pridobitev s strani vseh zainteresiranih;
- način oblikovanja terminskega plana tehničnih izobraževanj in njegove objave;
- postopek izvedbe tehničnih predizobraževanj neodvisnih serviserjev;
- način oblikovanja skupin serviserjev za tehnična izobraževanja;
- postopek poročanja in odpravljanja težav v primeru pojava tehničnih težav pri delovanju portala InfoTech.
Podjetje RENAULT se zaveže opisane interne akte objaviti na svoji spletni strani, na način, da bodo do njih lahko prosto dostopali vsi serviserji. Podjetje RENAULT se nadalje zaveže vse sprejete interne akte v roku 7 dni po sprejemu posredovati Agenciji v pregled in seznanitev.


2) Podjetje RENAULT se zaveže neodvisnim serviserjem omogočiti dostop do vseh tehničnih informacij, ki jih potrebujejo za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za pooblaščene serviserje.
Podjetje RENAULT se zaveže enkrat letno za vse zainteresirane pripraviti brezplačno izobraževanje o prijavi na in uporabi portala InfoTech, pri čemer bo termine izobraževanj in postopek prijave podjetje RENAULT objavilo na svoji spletni strani.
Dostop do tehničnih informacij ni v ničemer pogojen z udeležbo na tehničnih izobraževanjih.


3) Podjetje RENAULT se zaveže vse serviserje pravočasno obvestiti o predvidenih terminih in vsebini predizobraževanj in izobraževanj, in sicer tako, da bo na svoji spletni strani vsaj 3 mesece pred predvidenim terminom objavilo razpored predvidenih tehničnih predizobraževanj in izobraževanj, ki bo vseboval okvirne termine njihove izvedbe in predvideno vsebino (tematiko) posameznega izobraževanja. Obenem bo podjetje RENAULT objavilo tudi navodila za prijavo na posamezno izobraževanje ter način plačila in ceno, ki bo enaka za vse serviserje.


4) Podjetje RENAULT se zaveže omogočiti neodvisnim serviserjem udeležbo na predizobraževanju, in sicer na način, da se predizobraževanje opravlja na isti dan kot izobraževanje. Neodvisni serviser po opravljenem predizobraževanju nadaljuje z izobraževanjem. Po končanem predizobraževanju bodo neodvisni serviserji, v kolikor bodo želeli, lahko opravljali preizkus znanja, vendar opravljanje preizkusa znanja ni obvezno in ni pogoj za pristop k nadaljnjemu izobraževanju. V kolikor se posamezni serviser odloči za opravljanje preizkusa znanja, uspešno opravljeni preizkus znanja ni pogoj za pristop k nadaljnjemu izobraževanju.
Predizobraževanje je brezplačno.


5) Podjetje RENAULT se zaveže, da bo izvedbo in udeležbo na tehničnih izobraževanjih pod enakimi pogoji omogočilo vsem zainteresiranim serviserjem. Tehnično izobraževanje bo izvedeno v primeru prijave vsaj 3 udeležencev.
Cena tehničnega izobraževanja je enaka ne glede na število prijavljenih serviserjev.
Podjetje RENAULT se zaveže, da bo Agencijo v času trajanja zavez obvestilo ter posredovalo v pregled in seznanitev vse sprejete cenike oziroma njihove spremembe, v roku 7 dni po njihovem sprejemu.


6) Podjetje RENAULT bo dostop do vsega učnega gradiva omogočilo vsem serviserjem, tako neodvisnim kot pooblaščenim, pod enakimi pogoji.


7) Podjetje RENAULT se v obdobju trajanja zavez zaveže enkrat letno o izpolnjevanju zavez poročati Agenciji. Poročilo bo vsebovalo tudi podatke o v zadnjem letu izvedenih izobraževanjih in o udeležbi na njih.


8) Poleg priprave in posredovanja letnega poročila se podjetje RENAULT zaveže, da bo Agenciji v času trajanja zavez na njeno zahtevo kadarkoli poročalo o izvedenih izobraževanjih in o udeležbi na njih.


9) Zaveze veljajo za obdobje 3 let, šteto od dneva izdaje te odločbe. Podjetje RENAULT bo stanje, kakršno izhaja iz zavez, vzpostavilo najkasneje v 2 (dveh) mesecih od prejema odločbe Agencije o sprejemu zavez, če iz posamezne zaveze ne izhaja drugače (je ta že izpolnjena).

 

3. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranka ne izpolnjuje zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki jih je posredovala stranka.

 

4. V postopku izdaje te odločbe niso nastali stroški postopka.

 

5. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava