Datum objave: 16. 11. 2017

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, je v postopku ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU izdala odločbo z naslednjim izrekom:


1. Agencija sprejema zaveze, ki jih je Agenciji predlagalo podjetje GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GEOPLIN). S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK 1 in 102. člena PDEU, in sicer da naj bi podjetje vsaj od 1. 7. 2007 dalje zlorabljalo prevladujoč položaj na trgu dobave zemeljskega plina industrijskim odjemalcem s prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji in posledično na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami, zlasti s sklepanjem dolgoročnih pogodb o dobavi zemeljskega plina z industrijskimi odjemalci s prenosnega omrežja, v katerih so v naprej določene pogodbene količine prevzetega zemeljskega plina za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, obveznosti prevzemanja minimalnih količin zemeljskega plina (določene ob podpisu pogodbe) za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, penali ter stroški za neprevzete količine zemeljskega plina pod minimalno določeno količino v pogodbi, s čimer je vezalo nase industrijske odjemalce s prenosnega omrežja in konkurentom preprečevalo oziroma oteževalo dostop do trga, s tem pa naj bi kršilo 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU.


2. Podjetje GEOPLIN se zaveže kot sledi:
a) da ne bo uveljavljalo nobenih zahtevkov v povezavi z neprevzetimi količinami zemeljskega plina na podlagi pogodb, sklenjenih z industrijskimi odjemalci pred 23. 12. 2014, če v takšnih pogodbah ni predvidene možnosti odpovedi pogodbe oziroma renominacije pogodbenih količin na letni ravni;
b) da v pogodbe o dobavi zemeljskega plina z industrijskimi odjemalci ne bo vključevalo:
I. določb, ki bi omejevale odjemalce pri nadaljnjem razpolaganju s pogodbeno dogovorjenimi količinami zemeljskega plina, ali
II. določb o izključnosti dobave zemeljskega plina, razen če takšna pogodba vsebuje 100 – odstotno negativno količinsko fleksibilnost dobave, ali
III. določb, ki bi dobavo zemeljskega plina pogojevale z dobavo drugih energentov;
c) da z industrijskimi odjemalci zemeljskega plina ne bo sklepalo pogodb z ročnostjo, daljšo od 36 mesecev, razen:
1) če takšne pogodbe vsebujejo
I. opcijo odjemalca, da od pogodbe odstopi po izteku vsakega 12 – mesečnega obdobja, ali
II.  učinkovit mehanizem, ki omogoča redno revizijo pogodbene cene, najmanj enkrat v obdobju 24 mesecev, vendar ne prej kot po preteku 12 mesecev od dneva sklenitve takšne pogodbe, v primerih, ko zaradi
i. spremenjenih ekonomskih razmer na relevantnem trgu, pri čemer so takšne spremembe izven vplivne sfere posamezne pogodbene stranke in jih stranki nista mogli razumno predvideti v času sklepanja pogodbe ali zadnje revizije cene, ali
ii. gibanja cen na relevantnem trgu, ki ga stranki nista mogli razumno predvideti v času sklepanja pogodbe ali zadnje revizije cene,
pogodbena cena pomembno odstopa od konkurenčne referenčne cene na relevantnem trgu; ali
III. mehanizem, ki na zahtevo odjemalca zagotavlja možnost fiksiranja cene za določeno obdobje (vendar najmanj za obdobje 1 meseca) v času trajanja pogodbe; ali
2) če so takšne pogodbe sklenjene na podlagi transparentnega konkurenčnega razpisa ali konkurenčnega izbirnega postopka kupca (v izogib dvoma, postopek zbiranja ponudb, ki ga izvede kupec, ali tretja oseba v imenu kupca, in v katerem ima možnost sodelovanja več ponudnikov, se šteje za konkurenčni izbirni postopek),
pri čemer se nedoločni pravni pojmi, uporabljeni v tej točki zavez, razlagajo v skladu z uveljavljeno mednarodno prakso arbitražnih in sodnih organov na področju revizije cen zemeljskega plina po dolgoročnih dobavnih pogodbah;
d) da bo za potrebe skladnosti poslovanja nadaljevalo s periodičnim izvajanjem izobraževanj s področja konkurenčnega prava za svoje zaposlene, vključene v proces nabave in prodaje zemeljskega plina;
e) da bo za namen izvajanja nadzora predmetnih zavez v času trajanja zavez enkrat letno (najkasneje do 31. 3. tekočega leta) Agenciji poročalo o izpolnjevanju zavez, in sicer tako, da bo predložilo seznam sklenjenih pogodb, iz katerega bo razvidno število sklenjenih pogodb s posamezno ročnostjo.
f) Zaveze veljajo za obdobje 3 let, šteto od dneva izdaje te odločbe.

 

3. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranka ne izpolnjuje zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki jih je posredovala stranka.

 

4. O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

5. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.«

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava