Datum objave: 11. 5. 2016

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 5. 5. 2016 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Agencija sprejema zaveze, ki so jih Agenciji predlagala naslednja podjetja, in sicer:  Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju: HAT d.o.o.); Avtoplus d.o.o. Koper, Istrska cesta 55, 6000 Koper; Avto Ukmar Igor Ukmar s.p., Gradiška cesta 3, 5271 Vipava; Avtohiša Rutar d.o.o., Slap ob Idrijci 38, 5283 Slap ob Idrijci; Avto Mony d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce; Avto Lušina d.o.o., Gosteče 8, 4220 Škofja Loka; Avto Kadivec Janez Kadivec s.p., Pipanova cesta 46, 4208 Šenčur; Avtomerkur d.d., Samova ulica 14, 1000 Ljubljana; Avto Center Šubelj d.o.o., Zgornje Jarše, Preserska cesta 11, 1235 Radomlje; Urban servis in prodaja d.o.o., Gornje Lepovče 36, 1310 Ribnica; Avto Kavšek Stanislav Kavšek s.p., Stantetova ulica 11, 1295 Ivančna Gorica; Cast d.o.o., Malteška cesta 57, 3313 Polzela; Adria Plus d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 13, 8000 Novo mesto; Hyundai Zoran Zlatečan s.p., Lopata 70a, 3000 Celje; Avtomehanika - Žarko Tintor s.p., Bukošek 1c, 8250 Brežice; M L A - C A R d.o.o., Stopče 32b, 3231 Grobelno; Avtohiša Lunežnik Lunežnik Slavko s.p., Klopce 21 c, 2310 Slovenska Bistrica; Interservice d.o.o., Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana; DC Dominko center d.o.o., Ob Studenčnici 4, 2250 Ptuj; Hyundai Avto Mlakar Lenart Mlakar Marjan s.p., Partizanska cesta 38, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, ter Avtohiša Meško d.o.o., Tišinska cesta 29f, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: pooblaščeni serviserji).
S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU, in sicer naj bi podjetje HAT d.o.o. s pooblaščenimi serviserji motornih vozil znamke Hyundai sklepalo sporazume o kakovostni selektivni distribuciji, ki vsebujejo:
I. pogojevanje tovarniške garancije za motorna vozila znamke Hyundai s tem, da mora uporabnik servisna in redna vzdrževalna dela, ki niso zajeta v garanciji, opraviti pri pooblaščenem serviserju vozil Hyundai;
II. pogojevanje tovarniške garancije za motorna vozila znamke Hyundai s tem, da mora uporabnik za menjave delov, za katere ne velja garancija, uporabljati originalne nadomestne dele znamke Hyundai, dobavljene s strani podjetja HAT d.o.o.,
s čimer bi lahko izključevali neodvisne serviserje in zapirali alternativne distribucijske poti za nadomestne dele ter tako preprečevali oziroma omejevali konkurenco na poprodajnem trgu vzdrževanja motornih vozil znamke Hyundai na ozemlju Republike Slovenije in tako na znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovanje med državami članicami EU.

 

2. Stranke postopka se zavežejo, kot sledi:
I. HAT d.o.o. se kot pooblaščeni distributer motornih vozil Hyundai v Sloveniji zaveže spremeniti besedilo v servisnih in garancijskih listinah, iz katerega bo nedvoumno izhajalo, kakšne so pravice potrošnikov pri uveljavljanju garancije.
Izpolnitev zaveze: besedilo v servisnih in garancijskih listinah se spremeni in se v ta namen sestavi nov garancijski list in servisna knjižica z jasnim in nedvoumnim besedilom o izpolnjevanju garancijskih pogojev, ki ga prejmejo vsi kupci novih vozil Hyundai.
II. HAT d.o.o. se zaveže s svoje spletne strani odstraniti vso besedilo, ki bi lahko potrošnike zavajalo glede njihovih pravic v zvezi z uveljavljanjem garancije, ter na spletne strani dodati besedilo, iz katerega bo nedvoumno izhajalo, kakšne so pravice potrošnikov pri uveljavljanju garancije.
Izpolnitev zaveze: besedilo, ki bi lahko potrošnike zavajalo glede njihovih pravic v zvezi z uveljavljanjem garancije, se s spletne strani www.hyundai.si odstrani, HAT d.o.o. pa bo dodal novo besedilo v podstrani »Informacije za lastnike«, ki bo vsebovalo informacijo, da za ohranitev garancije zadostuje, da je motorno vozilo redno vzdrževano v skladu s tehničnimi zahtevami proizvajalca in da garancija velja ne glede na to, ali je bilo vozilo vzdrževano pri pooblaščenem ali pri neodvisnem serviserju, ter ne glede na to, ali so bili v vozilo vgrajeni originalni deli oziroma neoriginalni nadomestni deli enake kakovosti kot originalni. Spletna stran bo v celoti pripravljena v roku iz XII. točke zavez. Besedila bodo predhodno odobrena s strani Agencije.
III. Podjetje HAT d.o.o. se zaveže o spremenjenem besedilu v servisnih/garancijskih listinah in o tem, da za ohranitev garancije zadostuje, da je motorno vozilo redno vzdrževano v skladu s tehničnimi zahtevami proizvajalca, in da velja ne glede na to, ali je bilo vzdrževano pri pooblaščenem ali pri neodvisnem serviserju, ter ne glede na to, ali so bili v vozilo vgrajeni originalni oziroma neoriginalni nadomestni deli enake kakovosti kot originalni, poleg objave na spletni strani tudi pisno obvestiti vse kupce vozil Hyundai iz lastne baze podatkov, ki imajo vozila, katerim še ni potekla garancija Hyundai in/ali garancija Hyundai proti prerjavenju karoserije.
Izpolnitev zaveze: HAT d.o.o. bo poslal dve vrsti pisnih obvestil lastnikom vozil Hyundai, in sicer (1) dopis lastnikom, katerim še ni potekla garancija Hyundai in garancija Hyundai proti prerjavenju karoserije, ter (2) dopis lastnikom vozil Hyundai, katerim še ni potekla garancija Hyundai proti prerjavenju karoserije, ki vse naštete obveščata o zgoraj navedenem, po predhodni odobritvi besedila osnutkov s strani Agencije. HAT d.o.o. se zaveže, da kuverta, v kateri bo obvestilo, ne bo vsebovala nobenih drugih dokumentov oziroma reklam. Pisna obvestila vsem lastnikom bodo odposlana do roka iz XII. točke zavez.
IV. Podjetje HAT d.o.o. se zaveže vsem svojim pooblaščenim serviserjem podati pisno pojasnilo in navodila glede uveljavljanja garancije skladno z določili 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU, glede uresničevanja sprejetih zavez in glede obravnavanja lastnikov vozil, ki svoja vozila znamke Hyundai servisirajo pri neodvisnih serviserjih ter uporabljajo neoriginalne nadomestne dele, ki so enake kakovosti kot originalni.
Izpolnitev zaveze: HAT d.o.o. se zaveže, da bo o vsebini in načinu izvajanja sprejetih zavez z dopisom, po predhodni odobritvi besedila njegovega osnutka s strani Agencije, obvestil svoje pooblaščene serviserje. Pisna obvestila bodo odposlana vsem pooblaščenim serviserjem v roku dveh mesecev po izdaji odločbe.
Pooblaščeni serviserji se zavežejo do roka, določenega v XII. točki zavez, vsak zase na Agencijo poslati pisno izjavo, da podane zaveze razumejo in da jih bodo spoštovali.
HAT d.o.o. se zaveže z namenom pojasnil o sprejetih zavezah s pooblaščenimi serviserji opraviti tudi ustni sestanek.
V. Vse stranke postopka se zavežejo, da lastnikov vozil Hyundai in potencialnih kupcev vozil Hyundai ne bodo zavajale glede uveljavljanja garancije ter jih obravnavale diskriminatorno v razmerju do lastnikov vozil, ki svoja vozila servisirajo pri pooblaščenih serviserjih.
Izpolnitev zaveze: HAT d.o.o. se zaveže, da bodo vsi morebitni novi oziroma spremenjeni teksti, ki se nanašajo na uveljavljanje garancije v Garancijskem listu in servisni knjižici ter navodilih za uporabo, predhodno poslani v pregled Agenciji in da na spletni strani www.hyundai.si in v drugih pisnih marketinških publikacijah ne bo javno objavljal besedil, ki bi lahko zavajali lastnike vozil in potencialne kupce glede s strani Agencije odobrenih objav iz I. in II. točke zavez.
HAT d.o.o. se hkrati zaveže, da bo v okviru svojih pristojnosti in možnosti opravljal notranjo kontrolo o upoštevanju sprejetih zavez s strani pooblaščenih serviserjev. V primeru kršitve, ki jo pri pooblaščenem serviserju zazna oziroma ugotovi HAT d.o.o., je slednji dolžan o takšni kršitvi obvestiti Agencijo, ki bo zoper samega kršitelja lahko uvedla prekrškovni postopek. Za prekršek se lahko pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in samostojno podjetnico posameznico ter posameznika, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, kaznuje z globo do deset odstotkov letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu. HAT d.o.o. bo pooblaščene serviserje obvestil, da bo Agencija tudi sama opravljala občasne kontrole upoštevanja sprejetih zavez.
Nadalje pa bo HAT d.o.o. z namenom dodatnih pojasnil s pooblaščenim serviserjem opravil tudi ustni sestanek.
VI. Pooblaščeni serviserji motornih vozil znamke Hyundai, ki so stranke tega postopka, se zavežejo, da bodo tudi sami v praksi izvajali garancijsko politiko v skladu z navodili iz IV. točke teh zavez.
Izpolnitev zaveze: V primeru, da bo lastnik vozila, ki je redno vzdrževanje vozila opravljal pri neodvisnih serviserjih, pooblaščenemu serviserju predložil ustrezno dokumentacijo o opravljenih servisnih pregledih (delovni nalog, račun), je pooblaščeni serviser dolžan v računalniškem sistemu RcG.Assist evidentirati vse servisne dogodke in jih opremiti s skeniranimi kopijami servisne dokumentacije, ki so jo izdali neodvisni serviserji. Storitve evidentiranja pooblaščeni serviser ne sme zaračunati več kot 10 EUR + DDV. Po vnosu podatkov o izvedenih servisnih posegih, bo pooblaščeni serviser preko sistema RcG.Assist posredoval v HAT d.o.o. zahtevo po izvedbi garancijskega popravila preko PWA zahtevka (Pre work approval - odobritev pred pričetkom del).
Oddelek garancij HAT d.o.o. bo vsak posamezni primer pregledal in pooblaščenemu serviserju preko sistema RcG.Assist posredoval pozitiven ali negativen odgovor za izvedbo popravila iz naslova garancije.
HAT d.o.o. bo vse prejete PWA zahtevke obravnaval enako. Praviloma bo HAT d.o.o. na vse prejete PWA zahtevke odgovoril v dnevu prejema, v izrednih primerih naslednji delovni dan.
HAT d.o.o. bo s pisnim obvestilom iz IV. točke teh zavez pooblaščenim serviserjem podal navodila o izvajanju predmetnih garancijskih popravil ter jih opozoril, da morajo lastnike vozil, ki servisirajo svoja vozila pri neodvisnih serviserjih, v smislu hitrosti popravila vozila, obravnavati enakopravno kot lastnike vozil, ki vozila servisirajo pri pooblaščenih serviserjih. Po vnosu v sistem RcG.Assist pa bo HAT d.o.o. lahko izvajanje te zaveze preverjal tudi sam.
VII. HAT d.o.o. se zaveže lastnike vozil Hyundai, ki imajo še veljavno garancijo, seznaniti s tem, kaj morajo za ohranitev garancije vozila pri rednih servisih storiti neodvisni serviserji.
Izpolnitev zaveze: Dopisa iz III. točke teh zavez bosta vsebovala tudi podatke oziroma navodila, kaj morajo za ohranitev garancije vozila pri rednih servisih storiti neodvisni serviserji.
VIII. HAT d.o.o. se zaveže omogočiti strankam neodvisnih serviserjev vozil v garanciji dostop do informacij o kampanjah in tovarniških vpoklicih, ki so aktualna za njihovo vozilo.
Izpolnitev zaveze: HAT d.o.o. bo v roku, določenem v XII. točki zavez, vzpostavil posebno spletno stran http://storitve.hyundai.si/vin, preko katere bo uredil možnost, da vsak lastnik vozila Hyundai z vnosom VIN številke svojega vozila pridobi informacijo, ali so na dotičnem vozilu aktivne še neizvedene tovarniške kampanje ali varnostni servisni vpoklici, ki jih izvajajo pooblaščeni serviserji in se izvedejo za lastnike vozil brezplačno. Dostop do posebne spletne strani bo mogoč tudi neposredno preko spletne strani www.hyundai.si.
Lastnik vozila se lahko za tovrstne informacije obrne tudi neposredno na kateregakoli pooblaščenega serviserja Hyundai v Sloveniji ali neposredno na HAT d.o.o. Zahtevek za posredovanje informacij v tem primeru temelji na pisni zahtevi lastnika vozila, v kateri se navede, kdo je lastnik vozila (priimek in ime) in za katero vozilo (VIN številka) želi podatke o aktivnih servisnih kampanjah, ki jih je predvidel proizvajalec za dotično vozilo.
IX. HAT d.o.o. se zaveže, da bo vsem zainteresiranim neodvisnim serviserjem omogočil dostop do originalnih nadomestnih delov, vseh tehničnih informacij, strokovnih usposabljanj in orodij, ki so potrebna za vzdrževanje in popravilo motornih vozil znamke Hyundai, po enakih pogojih kot pooblaščenim serviserjem.
Izpolnitev zaveze: HAT d.o.o. ponuja zgoraj navedene storitve vsem zainteresiranim na trgu.
- HAT d.o.o. bo na svoji spletni strani www.hyundai.si objavil posebne informacije za neodvisne serviserje, kjer bodo navedeni kontaktni podatki ter podatki, na kakšen način je mogoče pridobiti predmetne informacije in ponudbe.    
- na spletni strani www.hyundai.si bo HAT d.o.o. objavil podatke o tem, kje lahko neodvisni serviserji pridobijo tehnične informacije o vozilih Hyundai, ki jo upravlja proizvajalec vozil Hyundai v skladu z EU zakonodajo;
- dostop do tehničnih informacij plačujejo tudi pooblaščeni serviserji Hyundai, ki jim proizvajalec zaračunava letno posodabljanje programske opreme in dostop do informacij;
- posebna orodja, ki jih uporabljajo pooblaščeni serviserji Hyundai, so na voljo vsem zainteresiranim na trgu že sedaj, pod enakimi komercialnimi pogoji, kot jih plačujejo pooblaščeni serviserji Hyundai. Tovrstnega orodja HAT d.o.o. nima na lastni zalogi, zato je pogoj za naročilo posredovano pisno povpraševanje s strani zainteresiranih naročnikov, na osnovi katerega HAT d.o.o. pripravi ponudbo in pogoje za potrditev naročila (plačilo delnega ali celotnega avansa za naročeno blago);
- HAT d.o.o. ponuja izobraževanja vsem zainteresiranim na trgu, pod enakimi komercialnimi pogoji, kot jih ponuja pooblaščenim zastopnikom, ki so se izobraževanj dolžni udeleževati zaradi ohranjanja statusa pooblaščenega zastopnika Hyundai. Obstajajo trije tipi izobraževanj:
· redna, enkrat letno vnaprej določena izobraževanja, ki so namenjena produktnemu izobraževanju, rednemu izobraževanju mehanikov, prodajalcev in servisnih svetovalcev. HAT d.o.o. bo spisek vnaprej določenih izobraževanj v tekočem koledarskem letu objavil na svoji spletni strani www.hyundai.si, na podstrani, ki bo namenjena informiranju neodvisnih serviserjev,
· tematska specialistična izobraževanja, ki jih je HAT d.o.o. v preteklosti že izvajal in ima zanje pripravljeno strokovno literaturo v slovenskem jeziku. To so izobraževanja, ki jih HAT d.o.o. izvaja na zahtevo zainteresiranih (posredovano pismeno povpraševanje za izvedbo, izvedba po plačilu avansa),
· tematska specifična strokovna izobraževanja, za katere HAT d.o.o. še nima pripravljene strokovne literature v slovenskem jeziku. Ta šolanja lahko HAT d.o.o. organizira izključno na zahtevo zainteresiranih, narejena in izvedena pa so natančno po naročilu naročnika (posredovano pismeno povpraševanje za izvedbo, izvedba po plačilu avansa);
Zainteresirani, ki se udeležijo posameznega izobraževanja, ob zaključku prejmejo potrdilo o udeležbi na izobraževanju. V kolikor zainteresirani želijo pridobiti certifikat o strokovni usposobljenosti, morajo opraviti vsa, s strani proizvajalca predpisana izobraževanja za določen strokovni naziv in uspešno opraviti preverjanje znanja, ki ga predpisuje principal. Tako imajo tudi neodvisni serviserji možnost pridobiti enako strokovno znanje in nazive za servisiranje vozil Hyundai, kot jih imajo pooblaščeni serviserji Hyundai.
X. Stranke postopka se v obdobju trajanja zavez zavežejo 1x letno Agenciji poročati o izpolnjevanju zavez. Tako se stranke postopka zavežejo, da bodo dvanajst mesecev od izdaje odločbe posredovale poročilo o izvajanju zavez ter da bodo vsako leto na isti dan v obdobju trajanja zavez posredovale ostala poročila za preteklih dvanajst mesecev, pri čemer bodo ta poročila vsebovala z Agencijo predhodno dogovorjene tabelirane podatke o prodaji in servisiranju vozil.
XI. Poleg letnega poročila se stranke postopka zavežejo v obdobju trajanja zavez Agenciji kadar koli na njeno zahtevo omogočiti dostop in vpogled v baze podatkov o servisiranju in prodaji vozil.
XII. Stranke postopka zaveze sprejemajo za obdobje treh let od izdaje odločbe o sprejetju zavez, pri čemer se zavezujejo, da bodo vzpostavile takšno stanje, kot izhaja iz zavez, najkasneje v treh mesecih po prejemu odločbe s strani Agencije, če v teh zavezah ni določeno drugače.

 

3. Šteje se, da stranke postopka ne izpolnjujejo zavez, če ne bodo ravnale v skladu s točko 2 izreka te odločbe.

 

4. Zaveze se sprejemajo za obdobje treh (3) let od dneva vročitve predmetne odločbe strankam postopka.

 

5. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranke ne izpolnjujejo zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

 

6. Podjetje HAT d.o.o. mora plačati stroške postopka v višini 61,12 EUR v roku 15 dni od pravnomočnosti te odločbe na račun Agencije št. 01100-8450174336, sklic 11-16608-7120087-306222014.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava