Datum objave: 20. 10. 2015

 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Elektro Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je dne 16. 10. 2015, izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji podjetij GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, in Elektro Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz tretje in četrte točke izreka te odločbe.

2. Za potrebe korektivnih ukrepov je v njih uporabljene pojme potrebno razlagati na sledeč način:

 

a) Družba Elektro Energija – pomeni družbo Elektro Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 3974316000;

b) Družba GEN-I – pomeni družbo GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, matična številka: 1587714000;

c) Družba Petrol – pomeni družbo Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka: 5025796000 in njene odvisne družbe, vključno z družbama IG Energetski sistemi d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka: 1552392000 in Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka: 5705754000;

d) Osebe družbe Petrol – pomenijo zaposlene, zastopnike, svetovalce in pooblaščence družbe Petrol;

e) Tržno občutljive informacije – pomenijo informacije o (sedanji ali bodoči) cenovni politiki ter tržni in prodajni strategiji dobavitelja, katerih razkritje morebitnemu konkurentu bi lahko vplivalo na ravnanje le tega na trgu oziroma bi vplivalo na samostojno ter neodvisno oblikovanje poslovnih strategij oziroma posameznih poslovnih odločitev konkurentov, s čimer bi se lahko povečalo tveganje za omejevanje učinkovite konkurence na trgu.

f) Dobavitelj – pomeni družbo GEN-I oziroma družbo Elektro Energija;

g) Redni cenik družbe za dobavo gospodinjskim odjemalcem – pomeni, skladno z definicijo rednega cenika, kot je definiran v 33. točki 36. člena veljavnega Energetskega zakona (EZ-1), redni cenik dobaviteljev, ki velja za vse odjemalce, ki sklenejo z dobaviteljem pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem, z izjemo akcijskih cenikov;

h) Redni cenik družbe za dobavo malim poslovnim odjemalcem - pomeni, skladno z definicijo rednega cenika, kot je definiran v 33. točki 36. člena veljavnega Energetskega zakona (EZ-1), redni cenik dobaviteljev, ki velja za vse odjemalce, ki sklenejo z dobaviteljem pogodbo o dobavi električne energije malim poslovnim odjemalcem, z izjemo akcijskih cenikov;

i) Akcijski cenik - pomeni cenik dobaviteljev, s katerim se odjemalcem električne energije, ki sklenejo ali imajo z dobaviteljem sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem oz. pogodbo o dobavi električne energije malim poslovnim odjemalcem, električna energija obračunava po akcijskih cenah, t.j. cenah drugačnih od cene iz rednega cenika, pri čemer je veljavnost takšnega akcijskega cenika časovno omejena, se nanaša le na omejeno število odjemalcev oziroma na odjemalce, ki izpolnjujejo le določene pogoje in podobno.

j) Segment gospodinjskih odjemalcev – pomeni segment odjemalcev električne energije, ki skladno z definicijo gospodinjskega odjemalca iz 13. točke 4. člena veljavnega Energetskega zakona (EZ-1) kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti;

k) Segment malih poslovnih odjemalcev - pomeni segment odjemalcev električne energije, ki skladno z definicijo iz 13. točke 36. člena veljavnega Energetskega zakona (EZ-1) za malega poslovnega odjemalca, odjemljejo električno energijo na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč manjšo od 41 kW;

l) Segment poslovnih odjemalcev - pomeni segment odjemalcev električne energije, ki skladno z definicijo iz 26. točke 36. člena veljavnega Energetskega zakona (EZ-1) za poslovnega odjemalca kupujejo električno energijo za lastno rabo, ki ni namenjena za rabo v gospodinjstvu. Naveden segment vključuje tudi segment dobave električne energije malim poslovnim odjemalcem.

 

3. Korektivni ukrep preprečitve pretoka občutljivih informacij

a) Družba GEN-I se zavezuje, da bo sprejela in uveljavila vse potrebne ukrepe, s katerimi bo preprečila pretok kakršnihkoli tržno občutljivih informacij med družbama GEN-I in Elektro Energija na eni strani in družbo Petrol na drugi strani.

b) Družba GEN-I bo vzpostavila ustrezna pravila, postopke in fizične prepreke (v nadaljevanju: požarni zid), s katerimi bo:

 

(i) ustrezno preprečila pretok vseh tržno občutljivih informacij o poslovanju na slovenskem maloprodajnem trgu kot tudi na mednarodnih veleprodajnih trgih. Pri tem bo posebej poskrbljeno, da bodo tržno občutljive informacije družb GEN-I in Elektro Energija dostopne izključno zaposlenim v družbah GEN-I in Elektro Energija in ne bodo dostopne oziroma posredovane osebam družbe Petrol v kakršnikoli obliki.

(ii) ustrezno prilagodila proces kontrolinga in poročanja na način, da bodo vse tržno občutljive informacije, vezane na posamezne blagovne znamke oziroma energente, dostopne le zaposlenim pri družbah GEN-I in Elektro Energija, navzven pa bodo posredovane izključno v agregirani obliki. Iz procesa poročanja bodo tako še posebej izvzete vse informacije vezane na trženje, cenovno politiko in prodajno strategijo.

 

c) Družba GEN-I se zavezuje, da bo za implementacijo požarnega zidu pripravila in v roku 30 dni po izdaji odločbe Agenciji v predhodno odobritev predložila »Pravilnik za preprečitev pretoka informacij« (v nadaljevanju: pravilnik) ter ga v 8 dneh po odobritvi (ali po preteku 15 dnevnega roka za izjasnitev, če se Agencija v tem roku ne izjasni) uveljavila in Agenciji posredovala dokazilo o uveljavitvi.

d) Pravilnik bo uredil področja dela in osebe, ki imajo zaradi svojega dela dostop do tržno občutljivih informacij (v nadaljevanju: območje zaupnosti) z namenom vzpostavitve ovir za namerni ali nenamerni pretok tržno občutljivih informacij iz območja zaupnosti osebam družbe Petrol, ki takšnega dostopa ne smejo imeti.

e) Požarni zid bo s pravilnikom vzpostavljen na sledeč način:

 

(i) prepovedan bo prenos tiskanih ali elektronskih dokumentov, ki vsebujejo tržno občutljive informacije osebam družbe Petrol;

(ii) prepovedano bo neposredno ali posredno ustno komuniciranje tržno občutljivih informacij z osebami družbe Petrol; in

(iii) prepovedan bo prenos ali komuniciranje tržno občutljivih informacij osebam, za katere družba GEN-I ve ali moral vedeti ali sklepati, da jih bodo posredovale naprej osebam družbe Petrol.

 

f) Za nadzor nad izvajanjem pravilnika in poročanje o izvedenih ukrepih bo družba GEN-I imenovala in pooblastila osebo, zaposleno pri družbi GEN-I, ki ni vpeta v prodajne ali tržne aktivnosti družbe GEN-I (v nadaljevanju: nadzorna oseba). Družba GEN-I je dolžna v roku za posredovanje dokazila o uveljavitvi pravilnika Agenciji posredovati tudi podatke o nadzorni osebi ter jo v obdobju 5 let od izdaje odločbe obveščati o morebitni razrešitvi nadzorne osebe.

g) Agencija lahko kadarkoli zahteva, da ji družba GEN-I v 8 dneh posreduje poročilo, ki ga o izvajanju korektivnega ukrepa ali pravilnika pripravi nadzorna oseba.

h) Družba GEN-I podaja svojo privolitev za obdobje 5 let od dneva izdaje odločbe, da Agencija lahko, za namen nadzora nad izvajanjem tega ukrepa, največ dvakrat v koledarskem letu opravi nenapovedano preiskavo v prostorih družbe GEN-I in sicer v primeru morebitnih pomislekov Agencije v smeri, da družba GEN-I ne ravna v skladu s tem ukrepom.

 

4. Korektivni ukrep omejitve dviga cen

 

a) Družba GEN-I se zavezuje, da v obdobju 5 let od dneva izdaje odločbe ne bo spremenila svojega rednega cenika za dobavo gospodinjskim odjemalcem in/ali rednega cenika za dobavo malim poslovnim odjemalcem na način, da bi povišala ceno električne energije nad višino cene, ki je bila določena v ceniku, veljavnem na dan izdaje odločbe.

b) Družba GEN-I se zavezuje, da v obdobju 5 let od dneva izdaje odločbe ne bo spremenila rednega cenika družbe Elektro Energija d.o.o. za dobavo gospodinjskim odjemalcem in/ali rednega cenika za dobavo malim poslovnim odjemalcem na način, da bi povišala ceno električne energije nad višino cene, ki je bila določena v ceniku, veljavnem na dan izdaje odločbe.

c) Družba GEN-I se zavezuje, da v tem istem obdobju ne bo uveljavila nobenega novega akcijskega cenika, v katerem bi gospodinjski ali mali poslovni odjemalci imeli višjo ceno od cen po rednem ceniku.

d) Gornje točke a) do vključno c) se nanašajo zgolj na element cene električne energije, ki se nanaša na dobavljeno električno energijo, ne pa tudi na višino omrežnine, trošarine ter drugih javnih dajatev in davščin, ki se obračunavajo na dobavljeno električno energijo.

e) Ne glede na gornje točke a) do d), je izključno v primeru nastopa bistveno spremenjenih razmer na veleprodajnem trgu z električno energijo, družba GEN-I upravičena enkrat v celotnem 5 letnem obdobju trajanja korektivnih ukrepov, vendar ne prej kot po preteku 3 let od dneva izdaje odločbe, predlagati Agenciji ustrezno prilagoditev korektivnih ukrepov.

f) Družba GEN-I se zavezuje v obdobju veljavnosti tega ukrepa evidentirati in hraniti sledeče indikatorje poslovanja, tako za družbo GEN-I kot družbo Elektro Energija, in sicer ločeno za segment gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kot sledi:

 

- ob koncu vsakega tromesečja leta - skupni tržni delež na posameznem segmentu;

- ob koncu vsakega tromesečja leta - povprečno nakupno ceno na trgu na debelo za dobavo posameznemu segmentu;

- ob koncu vsakega tromesečja leta - povprečno prodajno ceno za posamezen segment;

- ob koncu vsakega polletja - bruto maržo po posameznem segmentu;

- ob koncu vsakega tromesečja leta - razmerje med povprečno prodajno ceno za male poslovne odjemalce in povprečno prodajno ceno za gospodinjske odjemalce;

- ter tako evidentirane indikatorje na zahtevo v osmih dneh posredovati Agenciji.

 

g) Družba GEN-I podaja svojo privolitev, da Agencija lahko v obdobju veljavnosti tega ukrepa, za namen nadzora nad njegovim izvajanjem, največ dvakrat v koledarskem letu opravi nenapovedano preiskavo v prostorih družbe GEN-I in sicer v primeru morebitnih pomislekov Agencije v smeri, da družba GEN-I ne ravna v skladu s tem ukrepom.

 

5. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava