Datum objave: 08.10.2015

 

Heineken N.V.

Pivovarna Laško, d.d.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je dne 2. 10. 2015, izdala odločbo z naslednjim izrekom: 

 

1.     Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Heineken International B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, nad katerim ima kontrolo podjetje Heineken N.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, in Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz druge točke izreka te odločbe.

 

2.     Oddelek A: Definicije uporabljanih izrazov v korektivnih ukrepih

 

1.     »udeležene družbe« so (i) PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, (ii) PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, in (iii) Heineken ter njegove odvisne družbe, ki prodajajo pivo na trgu Republike Slovenije, vključno z družbo HEINEKEN marketing in prodaja d.o.o., Gmajna 3, 1236 Trzin, pri čemer se po dnevu začetka veljavnosti tudi družbi PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško in PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, štejeta za odvisni družbi;

2.     »hladilna omara« je hladilna omara, ki se uporablja za hranjenje piva in drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijač v steklenicah, pločevinkah in PET;

3.     »hladilna omara udeležene družbe« je hladilna omara, ki je v lasti udeležene družbe oziroma je na podlagi drugega pravnega naslova na razpolago udeleženim družbam (vendar se ne šteje za hladilno omaro tretje osebe) in/ali je označena z blagovnimi znamkami, ki so v lasti udeležene družbe;

4.     »hladilna omara tretje osebe« je hladilna omara, ki (i) je v lasti drugega proizvajalca pijač, (ii) je označena z blagovnimi znamkami tega proizvajalca in (iii) jo gostinskemu obratu v Republiki Sloveniji daje v uporabo udeležena družba;

5.     »dan začetka veljavnosti« je dan, ko Heineken International B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, pridobi najmanj 50 % delnic z glasovalno pravico v podjetju PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, oziroma kako drugače pridobi kontrolo v smislu določil ZPOmK-1;

6.     »Heineken« je Heineken N.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Kraljevina Nizozemska;

7.     »gostinski obrat« je vsak obrat v Republiki Sloveniji, ki pripravlja in streže jedi in pijače in/ali ponuja nastanitev gostov, kot je trenutno opredeljen v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu[1] (v nadaljevanju: ZGos), vendar izključujoč gostinske obrate, ki opravljajo gostinske dejavnosti, ki so trenutno opredeljene v prvem odstavku 6. člena ZGos.

 

Oddelek B: Korektivni ukrepi

 

1.     Podjetje Heineken bo zagotovilo, da bodo vse udeležene družbe, pri čemer se glede določb tega Oddelka B za udeležene družbe šteje tudi osebe, ki delajo po navodilu in/ali za interes udeleženih družb, na celotnem območju Republike Slovenije pri sklepanju novih pogodb z gostinskimi obrati v zvezi z dobavo in/ali dajanjem na razpolago hladilnih omar upoštevale spodaj navedene zahteve:

a)    Če udeležena družba gostinskemu obratu da v uporabo hladilno omaro udeležene družbe brez obveznosti plačila najemnine in predmetni gostinski obrat nima druge hladilne omare, v kateri bi bilo mogoče hraniti pivo, ki ga ne distribuirajo udeležene družbe, bo takšen gostinski obrat smel (vendar k temu ne bo zavezan) uporabljati eno polico (vendar ne najvišje police) hladilne omare udeležene družbe, ki jo bo dala v uporabo udeležena družba (oziroma, če ena polica predstavlja manj kot 20 % kapacitet te hladilne omare, potem vsaj 20 % kapacitet te hladilne omare), za hranjenje pijač, ki jih ne distribuirajo udeležene družbe. V primerih, ko ima predmetni gostinski obrat na voljo vsaj še eno hladilno omaro, v kateri je mogoče hraniti pivo, ki ga ne distribuirajo udeležene družbe, lahko udeležena družba od tega gostinskega obrata zahteva, da v hladilni omari udeležene družbe, ki jo je brezplačno dala v uporabo udeležena družba, hrani zgolj pijače, ki jih distribuirajo udeležene družbe.

b)    Če udeležena družba gostinskemu obratu da v uporabo hladilno omaro udeležene družbe z obveznostjo plačila najemnine za najem hladilne omare, bo takšen gostinski obrat v vsakem primeru smel (vendar k temu ne bo zavezan) uporabljati eno polico (vendar ne najvišje police) hladilne omare udeležene družbe, ki jo bo dala v uporabo udeležena družba (oziroma, če ena polica predstavlja manj kot 20 % kapacitet hladilne omare, potem vsaj 20 % kapacitet hladilne omare), tudi za hranjenje pijač, ki jih ne distribuirajo udeležene družbe.

c)     Če gostinski obrat hladilno omaro kupi od udeležene družbe, bo takšen gostinski obrat v vsakem primeru prost pri izbiri pijač, ki jih bo hranil v takšni hladilni omari.

d)    Če gostinski obrat uporablja hladilno omaro tretje osebe in predmetni gostinski obrat nima druge hladilne omare, v kateri bi bilo mogoče hraniti pivo, ki ga ne distribuirajo udeležene družbe, udeležene družbe od takšnega gostinskega obrata ne bodo zahtevale, naj v takšni hladilni omari tretje osebe hrani zgolj pijače udeleženih družb (t.j., če bo predmetni gostinski obrat v takšni hladilni omari tretje osebe lahko hranil pivo, udeležene družbe od njega ne bodo zahtevale, naj hrani zgolj pijače udeleženih družb).

e)    Udeležene družbe od gostinskega obrata ne bodo zahtevale, da se odpove možnosti, da si hladilno omaro pridobi sam in/ali preko drugega proizvajalca pijač.

2.     Podjetje Heineken bo zagotovilo, da bodo vse udeležene družbe pisno obvestile gostinske obrate, s katerimi imajo sklenjene pogodbe, ki so neskladne z zahtevami, navedenimi v 1. točki oddelka B, da smejo v obdobju treh let od dneva začetka veljavnosti uporabljati predmetne hladilne omare udeležene družbe skladno z določili, navedenimi v 1. točki oddelka B, namesto enakovrstnih strožjih določil glede hranjenja proizvodov, ki jih vsebujejo njihove pogodbe z udeleženimi družbami. Podjetje Heineken bo zagotovilo, da bodo vse udeležene družbe pisno obvestile gostinske obrate, s katerimi imajo sklenjene pogodbe, ki so neskladne z zahtevami, navedenimi v 1. e) točki oddelka B, glede možnosti gostinskih obratov glede pridobitve hladilnih omar. V izogib dvomu zadostuje, da se navedeno pisno obvestilo vsakemu gostinskemu obratu osebno izroči ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko na naslov, ki je naveden v pogodbi med tem gostinskim obratom in predmetno udeleženo družbo. Če gostinski obrat ne želi sprejeti pošte ali ga ni mogoče najti na navedenem naslovu, predmetni udeleženi družbi ni treba poskušati dodatnih načinov vročitve. Omenjena pisna obvestila morajo biti tipska, kratka in pregledna, če je utemeljeno, lahko podjetje Heineken in/ali udeležene družbe pripravijo več vrst tipskih obvestil. Preden se tipska obvestila pošljejo, morajo biti vzorci tipskih obvestil poslani Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence v potrditev. Podjetje Heineken in udeležene družbe bodo omenjena tipska obvestila objavili na svojih spletnih straneh, namenjenih slovenski javnosti.

 

Oddelek C: Obveznosti, s katerimi se zagotovi izpolnjevanje korektivnih ukrepov in nadzor nad njimi

 

1.     Podjetje Heineken se zavezuje izpolniti svoje obveznosti, navedene v 1. in 2. točki oddelka B, tako da bo kot obvladujoča družba naročilo vsem udeleženim družbam, naj spoštujejo obveznosti, navedene v 1. in 2. točki oddelka B, in o tem periodično poročajo podjetju Heineken, pri čemer je podjetje Heineken odgovorno tudi za uresničitev takšnega naročila.

2.     Podjetje Heineken je zavezano o izpolnjevanju svojih obveznosti, navedenih v 1. točki oddelka B, poročati Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence na dan prve, druge in tretje obletnice dneva začetka veljavnosti. Vsako poročilo mora vsebovati najmanj kratek povzetek ravnanj, ki so jih podjetje Heineken in/ali udeležene družbe opravili za izpolnitev korektivnih ukrepov, vzorce vseh različnih vrst pogodb v zvezi s hladilnimi omarami, ki jih udeležene družbe sklepajo z gostinskimi obrati, in seznam gostinskih obratov (z navedbo firme, naslova/sedeža ter datumom obvestila), s katerimi so udeležene družbe sklenile pogodbe v zvezi s hladilnimi omarami.

3.     Podjetje Heineken je zavezano o izpolnjevanju svojih obveznosti, navedenih v 2. točki oddelka B, poročati Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence v roku 95 dni od dneva začetka veljavnosti. Navedeno poročilo mora vsebovati najmanj kratek povzetek ravnanj, ki so jih podjetje Heineken in/ali udeležene družbe opravili za izpolnitev obveznosti navedenih v 2. točki oddelka B, vzorce vseh različnih vrst pisnih obvestil, ki so bila poslana gostinskim obratom v zvezi z 2. točko oddelka B in seznam gostinskih obratov (z navedbo firme, naslova/sedeža ter datumom obvestila), na katera so bila sporočila naslovljena.

 

Oddelek D: Rok za izpolnitev korektivnih ukrepov in čas trajanja korektivnih ukrepov

 

1.     Podjetje Heineken bo izpolnilo svoje obveznosti, navedene v 1. in 2. točki oddelka B, v roku najkasneje 90 dni od dneva začetka veljavnosti. Če bodo od izdaje te odločbe do roka za izpolnitev teh korektivnih ukrepov udeležene družbe sklenile pogodbe z gostinskimi obrati, ki so v nasprotju z obveznostmi iz 1. točke oddelka B, mora podjetje Heineken glede teh pogodb postopati v skladu z obveznostmi iz 2. točke oddelka B, in sicer v roku 30 dni, pri čemer se 30 dnevi rok začne šteti po preteku roka za izpolnitev teh korektivnih ukrepov. Podjetje Heineken mora v omenjenem 30 dnevnem roku tudi poročati v skladu s 3. točko oddelka C.

2.     Korektivni ukrepi, navedeni v 1. in 2. točki oddelka B, bodo veljali tri leta od dneva začetka veljavnosti. Ti korektivni ukrepi prenehajo veljati pred iztekom navedenega roka, če podjetje Heineken niti neposredno niti posredno nima več v lasti najmanj 50 % delnic z glasovalno pravico v podjetju PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško oziroma kontrole v smislu določil ZPOmK-1.

3.     Med postopkom niso nastali posebni stroški. 

[1] Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava