Datum objave 10.9.2015 

 

Telekom Slovenije d.d.

Debitel telekomunikacije d.d.

 

Telekom Javna agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 10. 9. 2015 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, in DEBITEL telekomunikacije d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz 2., 3. in 4. točke izreka te odločbe.

 

2. Za potrebe korektivnega ukrepa je v njem uporabljene pojme potrebno interpretirati na sledeči način:

 

a) Izbrani ponudnik je ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev, s katerim bo Telekom Slovenije sklenil pogodbo o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja TS, ki bo temeljila na ponudbi, skladni s Prilogo 1, ali ponudbi z drugačnim modelom obračuna, ki bo izbranemu ponudniku posredovana na njegovo pisno zahtevo;

b) maximum capacity cap ali maksimalen zakup zmogljivosti pomeni 10% mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki se računa glede na število uporabnikov mobilnega omrežja in predstavlja 10% vseh uporabnikov mobilnega omrežja Telekoma Slovenije (in ne zgolj naročnikov ter predplačniških uporabnikov TS);

c) MCC koda je mobilna koda države (angleško Mobile Country Code);

d) MNC koda je koda mobilnega omrežja (angleško Mobile Network Code);

e) MVNO je operater navideznega mobilnega omrežja (angleško Mobile virtual network operator – MVNO), ki uporablja enake dele jedrnega omrežja kot operater omrežja z razliko dostopovnega, torej radijskega omrežja. MVNO ne razpolaga z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc in nima dodeljenega radiofrekvenčnega spektra. Z namenom zagotavljanja storitev mora pridobiti dostop do radijskega, dostopovnega dela omrežja pri MNO. MVNO ima lastno jedrno omrežje in sklenjene medomrežne pogodbe z drugimi operaterji, sam usmerja promet in za svoje uporabnike zaključuje klice, razpolaga z njemu dodeljenim številskim blokom in ima kodo mobilnega omrežja (MNC), uporablja lastne SIM kartice, ima lastne pogodbe o mednarodnem gostovanju za njegove uporabnike, trži in zagotavlja lastne storitve, ki jih prodaja pod svojo blagovno znamko.

f) NDA ali Non-Disclosure Agreement je pogodba o nerazkrivanju in varovanju poslovne skrivnosti, s katero se stranki zavežeta, da informacij o pogajanjih oziroma o dejstvu, da se pogajata, ter vsebine s pogajanji povezanih sporazumov ne bosta razkrivali tretjim osebam, razen v primeru z NDA določenih izjem (na primer v kolikor bi bilo navedeno potrebno na podlagi prisilnih predpisov ali zahteve/poziva državnih organov).

g) Pogodba o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja TS z izbranim ponudnikom je pogodba med Telekomom Slovenije in izbranim ponudnikom, s katero bo urejeno razmerje dostopa do mobilnega omrežja Telekoma Slovenije in izvajanja storitev.

h) Priloga 1 je je priloga k Predlogu korektivnih ukrepov v postopku 3061-3/2015, iz katere so razvidni komercialni pogoji za sklenitev pogodbe o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja TS z izbranim ponudnikom, ki predstavljajo poslovno skrivnost TS.

i) SP je operater ponudnik storitev / preprodajalec (Service Provider / Reseller – SP), ki ne razpolaga z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc in nima radiofrekvenčnega spektra, prav tako pa ne uporablja elementov jedrnega omrežja, ki bi mu omogočali usmerjanje in zaključevanje klicev za svoje uporabnike. Z namenom zagotavljanja storitev mora pridobiti dostop do radijskega, dostopovnega in tudi jedrnega dela omrežja pri MNO. SP nima sklenjenih medomrežnih pogodb z drugimi operaterji, ne razpolaga z njemu dodeljenim številskim blokom, temveč ga najema pri MNO, nima lastne kode mobilnega omrežja (MNC), temveč uporablja MNC MNO Telekoma Slovenije, nima lastnih pogodb o mednarodnem gostovanju za svoje uporabnike. SP lahko trži in zagotavlja lastne storitve, ki jih prodaja in oglašuje pod svojo znamko.

j) Telekom Slovenije ali TS je podjetje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, matična številka: 5014018000.

 

3. Telekom Slovenije se zavezuje, da bo v obdobju naslednjih 5 (pet) let od vključno naslednjega dneva izdaje te odločbe omogočal novim ponudnikom javnih mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev, da v obliki MVNO, SP ali katere izmed vmesnih oblik vstopijo na maloprodajni trg mobilnih telekomunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji pod naslednjimi pogoji:

(i) Vsaj en operater ponudnik storitev mobilne telefonije (v obliki MVNO, SP ali katere izmed vmesnih oblik) bo imel po principu first come, first served možnost veleprodajnega dostopa do omrežja Telekom Slovenije pod pogoji, ki so zaobjeti v Prilogi 1. Cene drugih storitev, ki niso zaobjete v Prilogi 1, so predmet dogovora med Telekomom Slovenije in izbranim ponudnikom. Interesentov za operaterski dostop do mobilnega omrežja Telekom Slovenije ne bo obravnaval diskriminatorno. Princip first come, first served pomeni, da bo Telekom Slovenije pogoje, dogovorjene s predlaganim korektivnim ukrepom, zagotavljal najmanj prvemu podjetju, ki bo izkazalo interes za sklenitev pogodbe o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja od vključno naslednjega dneva izdaje te odločbe, in s katerim bo pogodba sklenjena.

(ii) Do sklenitve Pogodbe o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja Telekoma Slovenije z izbranim ponudnikom in ponovno od dne njenega morebitnega prenehanja dalje, bo Telekom Slovenije ponudbo za dostop do mobilnega omrežja v skladu s pogoji iz Priloge 1 posredoval vsem interesentom za operaterski dostop, ki bodo poslali povpraševanje na Sektor za veleprodajo, Cigaletova 15, 1546 Ljubljana, ter s podjetjem Telekom Slovenije podpisali ustrezen NDA.

(iii) Telekom Slovenije se, v odvisnosti od interesentovega povpraševanja, izbranemu ponudniku skladno s Prilogo 1 te odločbe zaveže zagotavljati storitve, ki so potrebne za zagotavljanje mobilnih telekomunikacijskih storitev na maloprodajnem trgu, ki jih izbrani ponudnik ne more ponuditi sam z uporabo storitev in orodij, ki so mu na voljo. V okviru navedenega se Telekom Slovenije zaveže zagotavljati najmanj naslednje storitve: (1) fizična vzpostavitev dostopa do omrežja Telekoma Slovenije, (2) operaterski dostop do mobilnega omrežja TS za namen nudenja javnih mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev na maloprodajnem trgu; (3) osnovne storitve (v katere sodijo govorni klici, SMS sporočila, MMS multimedijska sporočila, klicni prenos podatkov (vodovno komutiran prenos podatkov) ter paketni prenos podatkov (paketno komutiran prenos podatkov)), ter (4) dodatne storitve (med katere sodijo preusmeritev klica (CF), prikaz identitete klicočega (CLIP), klic v sili, telefonski predal (VMS), zapore za klice, čakajoči klic (CAW), omejevanje identifikacije klicočega (CLIR), omejevanje identitete klicočega po izbiri (SOCLIR), zadržanje zveze (HOLD), konferenčna zveza (MPTY), prenos faksimilnih sporočil, USSD ukazi in klici na komercialne in posebne številke). Storitve mednarodnega gostovanja (roaming) bo Telekom Slovenije izbranemu ponudniku zagotavljal, v kolikor je to potrebno in dogovorjeno z izbranim ponudnikom.

(iv) Telekom Slovenije lahko cene iz Priloge 1 spremeni zgolj ob uveljavitvi ukrepov AKOS, AVK, Evropske Komisije ali drugih institucij Evropske Unije, ki bi neposredno ali posredno vplivali ali se nanašali na oblikovanje cen iz Priloge 1 ali v primeru drugih upravnih ali sodnih odločitev, ki bi neposredno ali posredno vplivale ali se nanašale na oblikovanje cen iz Priloge 1.

(v) Telekom Slovenije bo tehnologijo svojih omrežij dal na voljo uporabnikom izbranega ponudnika na enak način kot lastnim uporabnikom in jih v zvezi z navedenim ob pogoju enakih okoliščin ne bo diskriminiral.

(vi) V kolikor bi interesent za operaterski dostop, po prejetju ponudbe v skladu s točkami (ii) in (iii), želel s strani Telekoma Slovenije prejeti drugačno ponudbo oz. ponudbo, ki bi vključevala model obračuna, ki je drugačen od modela iz Priloge 1, se za takšno ponudbo šteje, da je v bistvenem enaka oz. boljša od pogojev iz Priloge 1.

(vii) Telekom Slovenije ne bo obvezan zagotavljati operaterskega dostopa do svojega omrežja pod pogoji, ki izhajajo iz Priloge 1, v kolikor izbrani ponudnik doseže Maximum capacity cap (to je, v kolikor skupno število uporabnikov izbranega ponudnika preseže 10% uporabnikov mobilnega omrežja Telekoma Slovenije). V takšnem primeru bi bila brez nadaljnjih dolgoročnih investicij v mobilno omrežje Telekoma Slovenije namreč lahko ogrožena uporabniška izkušnja (vseh) uporabnikov mobilnega omrežja Telekoma Slovenije. V primeru presežka Maximum capacity cap se bo Telekom Slovenije ob izteku veljavnosti pogodbe z izbranim ponudnikom v dobri veri pogajal glede novih pogojev dostopa do mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, pri čemer pa ni nujno, da bodo pogoji dostopa z ekonomskega vidika enaki oz. primerljivi ali boljši, kot so pogoji dogovorjeni v Prilogi 1. Telekom Slovenije bo v takšnem primeru vse nadaljnje interesente obravnaval skladno s točkama (ii) in (iii).

(viii) Od sklenitve Pogodbe o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja TS z izbranim ponudnikom bodo vse nadaljnje ponudbe za dostop do mobilnega omrežja TS odražale povpraševanje posameznega interesenta, razpoložljive kapacitete TS, obliko dostopa in vsebino dodatnih storitev (po katerih posamezni interesent povprašuje), trajanje pogodbe in poslovni model, ki ga interesent zasleduje.

(ix) Telekom Slovenije je skladno s predlaganim korektivnim ukrepom dolžan zagotavljati možnost sklenitve dogovora, ki odraža vsebino korektivnega ukrepa. Zato se šteje, da je korektivni ukrep izpolnjen v kolikor (A) je sklenjena (vsaj ena) Pogodba o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja TS z izbranim ponudnikom, ali (B) je Telekom Slovenije v času, ko točka (A) ni izpolnjena, na vsa povpraševanja odgovoril z zavezujočo prvo ponudbo, ki ustreza ali je boljša od pogojev, ki izhajajo iz Priloge 1.

 

4. Telekom Slovenije se v času trajanja korektivnega ukrepa, to je v obdobju naslednjih 5 (pet) let od vključno naslednjega dneva izdaje te odločbe, z namenom transparentnega izvrševanja korektivnega ukrepa in za potrebe nadzora nad izvrševanjem korektivnega ukrepa, zaveže izpolnjevati naslednje:

 

(i) Telekom Slovenije bo enkrat letno do 31.8., Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence posredoval poročilo, ki bo zaobjemalo popis vseh, v tekočem letu prejetih povpraševanj, ki se nanašajo na operaterski dostop do mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ter popis in kopije s strani Telekoma Slovenije poslanih prvih zavezujočih ponudb skupaj z v njih posredovanimi komercialnimi pogoji, skupaj z zagotovilom, da so bile le te v skladu s Prilogo 1 oz. pod boljšimi pogoji.

(ii) Po sklenitvi Pogodbe o dostopu do mobilnega omrežja Telekoma Slovenije z izbranim ponudnikom, bo Telekom Slovenije o navedenem nemudoma obvestil Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence in ji v roku osmih (8) dni od sklenitve posredoval kopijo sklenjene pogodbe.

(iii) Telekom Slovenije bo Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence nemudoma obvestil, v kolikor bi pogodba o operaterskem dostopu do mobilnega omrežja Telekom Slovenije z izbranim ponudnikom prenehala veljati.


5. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava