Datum objave: 10.9.2015

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Alpetour – Potovalna agencija, d.d.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je dne 10. 9. 2015 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper – Capodistria, in Alpetour – Potovalna agencija, d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz druge točke izreka te odločbe.

 

2.Oddelek A. Definicije uporabljenih izrazov v korektivnih ukrepih:

 

"Agencija" pomeni Javna Agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija.

"Alpetour" pomeni Alpetour - Potovalna agencija d.d., Slovenija, s sedežem v Kranju, poslovnim naslovom Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, in matično številko 5097053000.

"Arriva Štajerska" pomeni ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., s sedežem v Mariboru, poslovnim naslovom Meljska cesta 97, 2000 Maribor, Slovenija, in matično številko 5263433000.

"Avrigo/lzletnik" pomeni Avrigo, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o., in njene neposredno in posredno Odvisne Družbe, vključno z nedavno pridruženo družbo Izletnik Celje d.d., Prometno in turistično podjetje.

"Avtobusni Terminal" pomeni prostor oz. površino na ozemlju Republike Slovenije, ki je namenjen prihodom in odhodom avtobusov, pri čemer lahko vključujejo enega ali več od naslednjih elementov: prometni urad, pokrite perone, urejene za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, prostore za hrambo prtljage, tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesto za prodajo vozovnic, sanitarije in ostalo opremo.

"DB" pomeni Deutsche Bahn AG s sedežem na Postdamer Platz 2, 10785 Berlin, Nemčija.

"Druge Relevantne DB Družbe v Sloveniji" pomeni (i) Arrivo Štajerska in, po Zaključku Transakcije, Skupino Alpetour, v kolikor in dokler sta neposredno ali posredno Odvisni Družbi DB, in (ii) katero koli drugo družbo, v kolikor in dokler je neposredno ali posredno Odvisna Družba DB in opravlja storitve rednega medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije in/ali upravlja z Razpoložljivimi Avtobusnimi Terminali.

"Dodatni Objekti" pomeni vse objekte na Avtobusnih Terminalih, ki niso Potrebni Objekti, na primer: počivališča za voznike, oglaševalske površine, objekti za prodajo vozovnic ipd., ki so, čeprav niso predmet teh korektivnih ukrepov, lahko glede na posamezni primer na voljo za najem ali uporabo od predmetne družbe izmed Relevantnih DB Družb v Sloveniji.

"Javni Razpis" pomeni bodoči javni razpis ali serijo javnih razpisov za podelitev koncesije oziroma koncesij ali subvencioniranje dejavnosti v zvezi z rednim medkrajevnim avtobusnim prevozom potnikov, ki ga/jih mora izvesti Ministrstvo za infrastrukturo ali drug pristojni državni organ do 31. 12. 2019 v skladu z Uredbo (ES) Št. 1370/2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza.

"Koncentracija" ali "Transakcija" pomeni predvideno pridobitev izključnega nadzora Priglasitelja nad Skupino Alpetour.

"Odvisna Družba" ali "Odvisne Družbe" pomeni katero koli osebo(e), ki je(so) neposredno ali posredno pod nadzorom druge osebe, pri čemer "nadzor" pomeni sposobnost posamezno ali skupno na podlagi pogodbe z ostalimi družbeniki nadzirati večino glasovalnih pravic v osebi ali usmerjati delovanje oziroma odločilno vplivati na sestavo večinskega dela upravnega odbora ali drugega ekvivalentnega organa.

"Potrebni Objekti" pomeni objekte za prihode in odhode s peronov (kjer obstajajo) ali druge enakovredne prostore, namenjene vstopanju in izstopanju potnikov, skupaj s tablami oziroma prikazovalniki prihodov in odhodov ter javnih obvestil (kadar takšne table oziroma prikazovalniki obstajajo). V izogib dvomu se med Potrebne Objekte ne štejejo Dodatni Objekti.

"Priglasitelj" pomeni Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o., s sedežem v Kopru, poslovnim naslovom Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija, in matično številko 5352657000.

"Razpoložljivi Avtobusni Terminali" pomeni Avtobusne Terminale, ki jih v času učinkovanja korektivnih ukrepov iz Oddelka B spodaj upravlja katera koli izmed DB Družb v Sloveniji na podlagi lastništva, najema, zakupa, koncesije ali druge pravne podlage, ki pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi, omogoča kateri koli izmed Relevantnih DB Družb v Sloveniji polno razpolaganje s takšnimi Avtobusnimi Terminali in svobodno določanje pogojev za dostop do takšnih Avtobusnih Terminalov, vključno z vsemi dajatvami za dostop do Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih.

"Relevantne DB Družbe v Sloveniji" pomeni Priglasitelja in Druge Relevantne DB Družbe v Sloveniji.

"Skupina Alpetour" pomeni Alpetour in njegove neposredno in posredno Odvisne Družbe.

"Skupina Arriva" pomeni Arriva plc. s sedežem na 1 Admiral Way, Doxford International Business Park, Sunderland SR3 3XP, Združeno kraljestvo, skupaj z njenimi neposredno in posredno Odvisnimi Družbami.

"Skupina DB" pomeni DB in njene neposredno in posredno Odvisne Družbe, vključno s Skupino Arriva.

"Zaključek Transakcije" pomeni dan, na katerega sta izpolnjena oba naslednja pogoja: (i) da je Agencija RS za trg vrednostnih papirjev izdala odločbo o uspešnem izidu (prostovoljne) prevzemne ponudbe za delnice Alpetoura (kot je to določeno v in v skladu s 24. in 27. členom Zakona o prevzemih) v skladu s 56. členom Zakona o prevzemih in (ii) da je KDD - centralna klirinško depotna družba v skladu s 57. členom Zakona o prevzemih v osmih dneh po prejemu odločbe o uspešnem izidu prevzemne ponudbe Agencije RS za trg vrednostnih papirjev v imenu in na račun Priglasitelja izpolnila denarno obveznost do delničarjev, ki so sprejeli prevzemno ponudbo.

 

Oddelek B. Korektivni ukrep zagotavljanja poštenega dostopa proti plačilu poštene in enake dajatve

 

1. Korektivni ukrep

Priglasitelj se zavezuje zagotavljati, in zagotoviti, da vsaka izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji zagotavlja, pošten dostop do Potrebnih Objektov na svojih Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih, ki so del linij, ki so predmet Javnega Razpisa, pod pogojem, da so na voljo, in sicer vsakemu avtobusnemu prevozniku, ki bo pravnomočno izbran na Javnem Razpisu za opravljanje avtobusnih storitev na takšnih linijah, (i) pod enakimi pogoji za vse takšne avtobusne prevoznike in proti plačilu poštene in enake dajatve, ki je izračunana na podlagi formule, določene v točki 2.1. c) spodaj, in (ii) pod enakimi pogoji kot kateremu koli drugemu avtobusnemu prevozniku, ki je del Skupine DB.

 

2. Obveznosti za izpolnitev korektivnega ukrepa

 

2.1. Za namen izpolnitve zgornjega korektivnega ukrepa se Priglasitelj zavezuje:

 

a) sprejeti, in zagotoviti, da vsaka izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji sprejme, splošne pogoje za dostop do predmetnih Potrebnih Objektov na svojih Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih, in jih objaviti na svoji spletni strani, ter zagotoviti, da jih vsaka izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji objavi na svoji spletni strani, in sicer v 15 dneh od objave Javnega Razpisa, ali v primeru serije javnih razpisov v okviru Javnega Razpisa od objave prvega javnega razpisa v takšni seriji, v Uradnem listu Evropske Unije oziroma na slovenskem Portalu javnih naročil, karkoli je prej. Splošni pogoji za dostop vsebujejo, med drugim, določbe o pogojih dostopa do Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih in formulo za izračun poštene in enake dajatve v skladu s točko 2.1. c) spodaj;

 

b) sprejeti, in zagotoviti, da vsaka izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji sprejme, osnutek pogodbe o dostopu do predmetnih Potrebnih Objektov na svojih Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih, ki bo določala pravice in obveznosti Priglasitelja oziroma posamezne izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji na eni strani in avtobusnega prevoznika, ki zahteva dostop do Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih, na drugi strani, in jo objaviti na svoji spletni strani ter zagotoviti, da jo vsaka izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji objavi na svoji spletni strani, in sicer v 15 dneh od objave Javnega Razpisa, ali v primeru serije javnih razpisov v okviru Javnega Razpisa od objave prvega javnega razpisa v takšni seriji, v Uradnem listu Evropske Unije oziroma na slovenskem Portalu javnih naročil, karkoli je prej.

 

c) poštena in enaka dajatev za dostop do posameznega izmed Razpoložljivih Avtobusnih Terminalov se izračuna po naslednji formuli:

 

 

Dajatev=(Stroški+Marža)/Dogodki

 

Kjer:

 

- Stroški pomenijo vse stroške, povezane z upravljanjem posameznega izmed Razpoložljivih Avtobusnih Terminalov v posameznem koledarskem letu;

- Marža pomeni do12-odstotno maržo; in

- Dogodki pomenijo število rednih prihodov in odhodov na posameznem izmed Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih v posameznem koledarskem letu.

 

Dajatev bo izračunana na osnovi posameznega koledarskega leta, razen če avtobusni prevoznik zahteva izračun na osnovi daljšega obdobja.

Dajatev za izredne prihode in odhode na posameznem izmed Razpoložljivih Avtobusnih Terminalov se določi v splošnih pogojih za dostop, ki so navedeni v točki 2.1. a) zgoraj.

 

2.2. Priglasitelj bo Agencijo obvestil o objavi splošnih pogojev iz točke 2.1. a) zgoraj in osnutka pogodbe iz točke 2.1. b) zgoraj na spletnih straneh Priglasitelja oziroma Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji v 5 dneh od takšne objave.

 

2.3. Priglasitelj bo od datuma objave splošnih pogojev iz točke 2.1. a) zgoraj in osnutka pogodbe o dostopu iz točke 2.1. b) zgoraj dalje (i) Agenciji predložil kopijo pisnega povpraševanja vsakega avtobusnega prevoznika, ki namerava opravljati avtobusne storitve na osnovi pravnomočne izbire na Javnem Razpisu, po višini dajatve za dostop do Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih Priglasitelja oziroma vsake izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji, v 10 dneh od prejema takšnega pisnega povpraševanja po višini dajatve s strani predmetne Relevantne DB Družbe v Sloveniji, (ii) pisno odgovoril, in zagotovil, v kolikor se povpraševanje nanaša na posamezno izmed Drugih Relevantnih DB Družb, da le-ta pisno odgovori, na pisno povpraševanje avtobusnega prevoznika po višini dajatve v 10 dneh od prejema takšnega pisnega povpraševanja s strani predmetne Relevantne DB Družbe v Sloveniji in (iii) Agenciji predložil pisni odgovor Priglasitelja oziroma vsake izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji na povpraševanje, skupaj z izračunom dajatve po formuli iz točke 2.1. c) zgoraj, ki bo narejen na osnovi najboljše možne ocene števila Dogodkov, kot so opredeljeni v točki 2.1. c) zgoraj, s strani bodisi Priglasitelja oziroma posamezne izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji, bodisi avtobusnega prevoznika, ki je posredoval povpraševanje, v 10 dneh od prejema takšnega pisnega povpraševanja s strani predmetne Relevantne DB Družbe v Sloveniji.

 

2.4. Priglasitelj bo Agenciji predložil kopijo pisne zahteve avtobusnega prevoznika, ki bo pravnomočno izbran na Javnem Razpisu za opravljanje avtobusnih storitev, za sklenitev pogodbe o dostopu do predmetnih Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih s Priglasiteljem ali katero koli Drugo Relevantno DB Družbo v Sloveniji v 10 dneh od prejema takšne pisne zahteve s strani predmetne Relevantne DB Družbe v Sloveniji.

 

2.5. Priglasitelj bo Agenciji predložil kopijo vsake sklenjene pogodbe o dostopu do predmetnih Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih med Priglasiteljem oziroma katero koli Drugo Relevantno DB Družbo v Sloveniji na eni strani in avtobusnim prevoznikom, ki bo pravnomočno izbran na Javnem Razpisu za opravljanje avtobusnih storitev, na drugi strani, skupaj z izračunom dajatve po formuli iz točke 2.1. c) zgoraj, v 10 dneh od sklenitve takšne pogodbe.

 

2.6. V izogib dvomu, Priglasitelj in Druge Relevantne DB Družbe v Sloveniji (i) lahko svobodno odsvojijo kateri koli Razpoložljivi Avtobusni Terminal ali prenehajo s poslovanjem na katerem koli Razpoložljivem Avtobusnem Terminalu iz katerega koli razloga, (ii) niso dolžni zagotavljati dostopa do Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih preko maksimalnih zmogljivosti takšnih Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih in (iii) niso dolžni nadalje povečati zmogljivosti takšnih Potrebnih Objektov na Razpoložljivih Avtobusnih Terminalih.

 

3. Trajanje korektivnega ukrepa in rok za izpolnitev korektivnega ukrepa

 

3.1. Zgornji korektivni ukrep prične veljati naslednji dan po dnevu izdaje odločbe Agencije o skladnosti koncentracije s pravili konkurence, vendar avtobusni prevoznik pridobi upravičenja iz zgornjega korektivnega ukrepa šele na dan, ko odločba o podelitvi koncesije ali subvencioniranju dejavnosti za takšnega izbranega avtobusnega prevoznika na Javnem Razpisu postane pravnomočna, ob upoštevanju omejitev iz točk 3.2., 3.3. in 3.4. spodaj. V primeru serije javnih razpisov v okviru Javnega Razpisa, pridobi avtobusni prevoznik upravičenja iz zgornjega korektivnega ukrepa, ko odločba o podelitvi koncesije ali subvencioniranju dejavnosti za izbranega avtobusnega prevoznika na takšnem posameznem javnem razpisu v navedeni seriji javnih razpisov postane pravnomočna, ob upoštevanju omejitev iz točk 3.2., 3.3. in 3.4. spodaj.

 

3.2. Avtobusni prevoznik ne pridobi upravičenj iz zgornjega korektivnega ukrepa in korektivni ukrep preneha veljati, če odločba o podelitvi koncesije ali subvencioniranju dejavnosti za izbranega avtobusnega prevoznika na Javnem Razpisu ni sprejeta do 31. 12. 2020, ali, če je do tega datuma sprejeta, pa ne postane pravnomočna do 31. 12. 2022. V primeru serije javnih razpisov v okviru Javnega Razpisa, avtobusni prevoznik ne pridobi upravičenj iz zgornjega korektivnega ukrepa in korektivni ukrep preneha veljati za tiste javne razpise v navedeni seriji javnih razpisov, glede katerih odločba o podelitvi koncesije ali subvencioniranju dejavnosti za izbranega avtobusnega prevoznika ni sprejeta do 31. 12. 2020, ali, če je do tega datuma sprejeta, pa ne postane pravnomočna do 31. 12. 2022.

 

3.3. Avtobusni prevoznik pridobi upravičenja iz zgornjega korektivnega ukrepa za celotno obdobje trajanja pogodbe, pravnomočno dodeljene takšnemu avtobusnemu prevozniku na podlagi Javnega Razpisa, ali v primeru serije javnih razpisov v okviru Javnega Razpisa, za celotno obdobje trajanja pogodbe, pravnomočno dodeljene takšnemu avtobusnemu prevozniku na podlagi posameznega javnega razpisa v takšni seriji javnih razpisov, ob upoštevanju omejitev navedenih v točkah 3.1 in 3.2. zgoraj ter točke 3.4. spodaj.

 

3.4. Zgornji korektivni ukrep ne prične učinkovati in preneha veljati, v kolikor ne nastopi Zaključek Transakcije.

 

 

Oddelek C. Korektivni ukrep predložitve Agenciji kopije oddane ponudbe na Javnem Razpisu, načina izračuna vrednosti (cene) končne zavezujoče ponudbe, oddane na Javnem Razpisu, in opis komercialnih razlogov za odločitev o ne-oddaji končne zavezujoče ponudbe na Javnem Razpisu

 

1. Korektivni ukrep

 

Priglasitelj se zavezuje Agenciji predložiti, na strogo zaupni osnovi in označeno z oznako "zaupno", (i) kopijo svoje končne zavezujoče ponudbe oziroma kopijo končne zavezujoče ponudbe posamezne izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji, ki jo Priglasitelj oziroma posamezna izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji odda na Javnem Razpisu, (ii) obrazložitev načina izračuna vrednosti (cene) končne zavezujoče ponudbe oddane na Javnem Razpisu in (iii) opis komercialnih razlogov za odločitev o ne-oddaji končne zavezujoče ponudbe na Javnem Razpisu oziroma, v primeru serije javnih razpisov v okviru Javnega Razpisa, na posameznem javnem razpisu v takšni seriji, vse pod pogoji, ki jih določa točka 2 spodaj.

 

2. Obveznosti za izpolnitev korektivnega ukrepa

 

2.1. Za namen izpolnitve zgornjega korektivnega ukrepa se Priglasitelj zavezuje:

 

a) predložiti Agenciji, na strogo zaupni osnovi in označeno z oznako "zaupno", kopijo svoje končne zavezujoče ponudbe oziroma kopijo končne zavezujoče ponudbe posamezne izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji, oddane na Javnem Razpisu s strani Priglasitelja oziroma posamezne izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji, v 10 dneh od dneva javnega odpiranja oddanih ponudb na Javnem Razpisu s strani organa, ki je pristojen za izvedbo Javnega Razpisa;

 

b) če posredovanje načina izračuna vrednosti (cene) ponudbe ni bilo zahtevano že z Javnim Razpisom oziroma način izračuna vrednosti (cene) ponudbe ni bil že kako drugače vključen v končni zavezujoči ponudbi iz točke 2.1 a) zgoraj, predložiti Agenciji, na strogo zaupni osnovi in označeno z oznako "zaupno", obrazložitev načina izračuna vrednosti (cene) končne zavezujoče ponudbe, oddane na Javnem Razpisu in navedene v točki 2.1. a) zgoraj, v 10 dneh od dneva javnega odpiranja oddanih ponudb na Javnem Razpisu s strani organa, ki je pristojen za izvedbo Javnega Razpisa;

 

c) v primeru, da niti Priglasitelj, niti nobena izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji, ne odda končne zavezujoče ponudbe na Javnem Razpisu oziroma, v primeru serije javnih razpisov v okviru Javnega Razpisa, na posameznem javnem razpisu v takšni seriji, predložiti Agenciji, na strogo zaupni osnovi in označeno z oznako "zaupno", opis komercialnih razlogov za odločitev o ne-oddaji končne zavezujoče ponudbe na Javnem Razpisu oziroma, v primeru serije javnih razpisov v okviru Javnega Razpisa, na posameznem javnem razpisu v takšni seriji, v 10 dneh od dneva javnega odpiranja oddanih ponudb na Javnem Razpisu s strani organa, ki je pristojen za izvedbo Javnega Razpisa.

 

2.2. Če je predložitev Agenciji kopije končne zavezujoče ponudbe, navedene v točki 2.1. a) zgoraj, v nasprotju z Javnim Razpisom ali veljavnimi predpisi, Priglasitelj o tem ustrezno obvesti Agencijo in se z Agencijo posvetuje o obliki in vsebini kopije končne zavezujoče ponudbe, ki naj se predloži Agenciji.

 

3. Omejitev

Zgornji korektivni ukrep na nikakršen način ne omejuje pravice Priglasitelja ali katere koli izmed Drugih Relevantnih DB Družb v Sloveniji do svobodnega odločanja o sodelovanju ali nesodelovanju na katerem koli bodočem javnem razpisu ter do svobodnega odločanja o oddaji ponudbe v vsakem takšnem javnem razpisu.

 

4. Trajanje korektivnega ukrepa in rok za izpolnitev korektivnega ukrepa

 

4.1. Zgornji korektivni ukrep prične veljati naslednji dan po dnevu izdaje odločbe Agencije o skladnosti koncentracije s pravili konkurence in velja do 31. 12. 2020.

 

4.2. Zgornji korektivni ukrep ne prične učinkovati in preneha veljati, v kolikor ne nastopi Zaključek Transakcije.

 

3. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava