2. 2. 2015

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana je v postopku ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 dne 2. 2. 2015 izdala odločbo in sklep z naslednjim izrekom:

 

ODLOČBA

  

1. Podjetje TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: TS) je z enotno kompleksno poslovno prakso, trajajočo od 1. 1. 2005 do vsaj 14. 3. 2014, zlorabilo prevladujoč položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom v Republiki Sloveniji s tem,

 

- da je zavračalo dostop do DSLAMov, ki jih je prodalo družbi SiOL, d.o.o., zaradi česar v obdobju od 1. 1. 2005 do 24. 10. 2005 alternativni operaterji niso mogli ponujati širokopasovnih storitev, kjer ni bilo DSLAMov v lasti družbe Telekom Slovenije d.d., medtem ko jih je podjetje TS na prodanih DSLAMih lahko, s čimer je pri zagotavljanju storitev internetnim ponudnikom uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle in alternativne operaterje postavljalo v konkurenčno slabši položaj v primerjavi s svojo maloprodajno enoto SiOL,

 

- in da je v obdobju od 1. 7. 2005 do 22. 9. 2008 alternativnim operaterjem zagotavljanje svoje veleprodajne storitve širokopasovnega dostopa z bitnim tokom pogojevalo z zakupom telefonskega priključka s strani končnih uporabnikov ali operaterja, čeprav ga ti niso potrebovali in ki tehnično in od 1. 4. 2007 dalje glede na lastno prakso ni bil potreben, ter tako v škodo potrošnikov omejevalo tehnični napredek in pogojevalo sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom teh pogodb;

 

ter na medoperaterskem trgu dostopa do fizične omrežne infrastrukture v Republiki Sloveniji s tem,

 

- da je v obdobju od 1. 7. 2005

 

do vsaj 8. 1. 2008 alternativnim operaterjem omejevalo dostop do fizične omrežne infrastrukture tako, da je zavračalo poizvedbe za vzpostavitev kolokacij že, če niso bili izpolnjeni formalni pogoji po RUO, ne da bi operaterjem predstavilo možnosti za vzpostavitev kolokacije na lastne stroške s potrebnimi prilagoditvami, da ni dajalo operaterjem najetih zemljišč v podnajem, da ni dovoljevalo postavitve kontejnerskih lokacij na svojih zemljiščih ter da je v tem obdobju za vzpostavitev kolokacije praviloma potrebovalo vsaj 8 mesecev od prve zahteve operaterja,

 

do 1. 4. 2007 alternativnim operaterjem ni dajalo izbire tipa kolokacije, čeprav bi bile lahko kolokacije tipa C cenovno in časovno ugodnejše od kolokacij tipa A in B, medtem ko so bile vse kolokacije maloprodajne enote SiOL tipa C,

 

do 15. 5. 2007 pa je bil ta dostop zaradi pomanjkljivih splošnih informacij o razpoložljivosti te infrastrukture (o topologiji omrežja, o pokritosti s funkcijskih lokacij do hišne številke natančno, številu razpoložljivih krajevnih zank na teh lokacijah in o zračni razdalji do končnih naročnikov) za alternativne operaterje netransparenten,

 

- da je v obdobju vsaj od 29. 10. 2007 do 13. 5. 2011 alternativnim operaterjem zavračalo dostop do svoje optične krajevne zanke tudi tam, kjer dostop prek bakrene zanke ni bil mogoč,

 

- in da je v obdobju od vsaj 20. 12. 2011 do vsaj 14. 3. 2014 omejevalo vstop alternativnim operaterjem na medoperaterski trg širokopasovnega dostopa s tem, da jim na razvezanih zankah ni dovolilo prodaje svojih storitev širokopasovnega dostopa z bitnim tokom tretjim operaterjem;

 

s čimer je alternativnim operaterjem zavračalo dostop do ključne infrastrukture, potrebne za enakovredno nastopanje na maloprodajnem trgu širokopasovnih storitev končnim uporabnikom na fiksni lokaciji, kar je zaradi manjšanja izbire škodilo potrošnikom,

 

in tako omejevalo konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in tako na znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami EU, kar pomeni kršitev 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

2. a) Podjetje TS mora, če še ni, prenehati s kršitvijo, opisano v 1. točki izreka te odločbe, in v 3 mesecih od prejema te odločbe obvestiti Agencijo o ukrepih, ki jih je sprejelo in izvršilo v ta namen.

 

b) Podjetje TS se mora vzdržati dejanj ali ravnanj, opisanih v 1. točki izreka te odločbe, in sprejemanja odločitev ali ravnanj, ki bi imela enak učinek.

 

3. O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

4. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

 

 

in

 

SKLEP

 

 

1. Postopek zoper podjetje TS, ki ga Agencija vodi pod opr. št. 306-23/2013, se v delu, v katerem se ugotavlja, ali je podjetje TS zlorabilo prevladujoč položaj:

 

na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom v Republiki Sloveniji s tem,

 

- da naj bi alternativnim operaterjem dajalo slabše in kasnejše informacije o nadgradnjah omrežja v primeru uvajanja tehnologij ADSL2+, in VDSL2 kot svoji lastni maloprodajni enoti SiOL, s čimer naj bi uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle in alternativne operaterje postavljalo v konkurenčno slabši položaj,

 

- da naj bi alternativnim operaterjem zavračalo dostop do storitve EMX z določanjem nepoštenih in neenakih poslovnih pogojev v primerjavi s svojo maloprodajno enoto SiOL,

 

- da naj bi alternativnim operaterjem nepravočasno dalo informacije o razvezavi storitev ADSL in ISDN, s čimer naj bi uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle in alternativne operaterje postavljalo v konkurenčno slabši položaj,

 

- da naj bi alternativnim operaterjem nepravočasno dajalo informacije o nadgradnjah omrežja na posameznih lokacijah, na podlagi katerih je bilo omogočeno nudenje storitev širokopasovnega dostopa do interneta preko xDSL tehnologije na področjih, kjer to do izvedenih nadgradenj zaradi tehničnih omejitev ni bilo izvedljivo,

 

- da naj bi neupravičeno zavračalo dostop do telefonije preko internetnega protokola (VoIP) v načinu »multicast«,

 

- da naj bi vodilo politiko cenovnih škarij med ceno zakupa navideznega kanala za širokopasovni dostop in vzpostavitve navideznega kanala za storitev širokopasovnega dostopa med lokacijo končnega uporabnika in BRAS oziroma naprave, kjer se zaključuje PPPoE seja, in maloprodajno ceno, kar naj bi predstavljalo posredno ali neposredno določanje nepoštenih prodajnih cen oziroma poslovnih pogojev,

 

- da naj bi alternativnim operaterjem zavračalo izbor lastnih modemov,

 

- da naj bi alternativnim operaterjem zavračalo vzpostavitev storitve VPN – IP/MLPS,

 

na medoperaterskem trgu dostopa do fizične omrežne infrastrukture v Republiki Sloveniji s tem,

 

- da naj bi zamujalo pri odpravi napak na omrežju ter vključevanju posameznih strank alternativnih operaterjev,

 

- da naj bi neupravičeno zavračalo poizvedbe alternativnih operaterjev za vključitev razvezanega dostopa ter podatke o povpraševanju strank pri alternativnih operaterjih izkoriščalo za namene direktnega trženja svojih storitev,

 

in na medoperaterskih trgih zaključevanja in posredovanja klicev ter na trgu dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji s tem,

 

- da naj bi vodilo politiko cenovnih škarij tako, da naj bi alternativnim operaterjem omejevalo dostop z vzdrževanjem prenizke razlike med veleprodajno in maloprodajno ceno, s čimer naj bi omejevalo konkurenco na maloprodajnem trgu dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji,

 

s čimer naj bi alternativnim operaterjem zavračalo dostop do ključne infrastrukture potrebne za enakovredno nastopanje na maloprodajnem trgu širokopasovnih storitev končnim uporabnikom na fiksni lokaciji, kar bi lahko zaradi manjše izbire škodilo potrošnikom,

 

ustavi.

 

2. O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

3. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava