Datum objave: 14. 1. 2014

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), objavlja na spletni strani Agencije izrek odločbe opr. št. 306‑48/2010/112 z naslednjo vsebino:

 

»Aerodrom Ljubljana d.d.

Taxi društvo Letališče Ljubljana

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Agencija sprejema zaveze, ki sta jih Agenciji predlagala podjetje Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik – aerodrom (v nadaljevanju: Aerodrom Ljubljana), in Taxi društvo Letališče Ljubljana, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik – aerodrom (v nadaljevanju: Taxi društvo). S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določbe 6. člena ZPOmK‑1:

-       da naj bi stranki Aerodrom Ljubljana in Taxi društvo s tem, ko sta sklenili sporazum, s katerim naj bi z določanjem dodatnih pogojev glede opravljanja storitev avto taksi prevozov z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (kot so npr. kakovostni razred, starost, barva vozila), kakor izhajajo iz Pogodb o taksi prevozih z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, sklenjenih med Aerodromom Ljubljana in Taxi društvom (in sicer naj bi taksistom, ki niso člani Taxi društva, omejili dostop na trg in tako preprečevali, ovirali ali izkrivljali konkurenco med člani društva in taksisti, ki niso člani Taxi društva) ter s katerim naj bi z določanjem cen omogočili lažje dogovarjanje med člani Taxi društva, ter

-       da naj bi Taxi društvo sprejelo sklep podjetniškega združenja, s katerim je članom Taxi društva naložilo obveznost ravnanja v skladu s sprejetimi cenami avto taksi prevozov, kar pa naj bi imelo za posledico omejitev ali odpravo konkurence med člani Taxi društva.

 

2. Stranka Aerodrom Ljubljana se zaveže kot sledi:

-       podjetje Aerodrom Ljubljana bo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pred letališko stavbo označilo z oznako ''Dovoljeno za Taxi'' rezervirana parkirna mesta za izvajalce avto taksi storitev, ki bodo namenjena izključno izvajalcem teh storitev, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje avto taksi storitev, in kjer bodo vsi izvajalci avto taksi storitev, tudi tisti, ki niso člani Taxi društva, parkirali neomejen čas in brezplačno. Lokacija rezerviranih parkirnih mest za izvajalce avto taksi storitev se v času trajanja zavez ne bo spreminjala. Ta ureditev bo pričela veljati z dnem 1. 7. 2013;

-       podjetje Aerodrom Ljubljana bo do dne 1. 7. 2013 z območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odstranilo vse oznake ''Dovoljeno za Taxi društvo'' oziroma oznake s takšno vsebino;

-       podjetje Aerodrom Ljubljana bo do dne 1. 7. 2013 na svoji spletni strani objavilo obvestilo o spremembi režima za izvajalce avto taksi storitev, kot izhaja iz prejšnjih alinej;

-       podjetje Aerodrom Ljubljana bo najkasneje do dne 1. 8. 2013 obvestilo Agencijo o izpolnitvi zaveze iz prve alineje točke 2 izreka te odločbe;

-       podjetje Aerodrom Ljubljana bo v času trajanja zavez do najkasneje 1. 6. tekočega leta posredovalo Agenciji poročilo o izvajanju zavez iz točke 2 izreka te odločbe, ki bodo vsebovala tudi izjavo uprave družbe Aerodrom Ljubljana o izpolnjevanju zavez. V primeru, da po oceni Agencije poročilo ne bo popolno, bo podjetje Aerodrom Ljubljana na zahtevo Agencije poročilo v določenem roku ustrezno dopolnilo.

 

3.    Stranka Taxi društvo se zaveže kot sledi:

-       Taxi društvo bo iz vseh svojih splošnih aktov črtalo določbe, ki bi članom društva nalagale kakršnokoli obvezno ravnanje v skladu z morebitno sprejetimi cenami in določbami, ki bi kakorkoli sankcionirale ali spravljale v slabši položaj člane društva, ki se takšnih cen ne bi držali;

-       Taxi društvo bo razveljavilo vse morebitne sklepe svojih organov, ki bi članom društva nalagali obvezno ravnanje v skladu s sprejetimi cenami, ali ki bi kakorkoli sankcionirali ali spravljali v slabši položaj člane društva, ki se takšnih cen ne bi držali;

-       Taxi društvo bo najkasneje do dne 1. 8. 2013 posredovalo Agenciji poročilo o izvajanju zavez iz prejšnjih alinej točke 3 izreka te odločbe, ki bodo vsebovala tudi izjavo upravnega odbora Taxi društva o izpolnjevanju zavez, skupaj s potrditvijo poročila s strani skupščine Taxi društva. V primeru, da po oceni Agencije poročilo ne bo popolno, bo stranka na zahtevo Agencije poročilo v določenem roku ustrezno dopolnila.

 

4.    Šteje se, da stranka Aerodrom Ljubljana ne izpolnjuje zavez, če ne bo ravnala v skladu s točko 2 izreka te odločbe.

 

5.    Šteje se, da stranka Taxi društvo ne izpolnjuje zavez, če ne bo ravnala v skladu s točko 3 izreka te odločbe.

 

6.    Zaveze se sprejemajo za obdobje od dneva, ko stranki prejmeta odločbo, do najmanj dne 1. 7. 2015 oziroma do odprtja novega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

 

7.    Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranke ne izpolnjujejo zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

 

8.    Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

 

9.    V tem postopku niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava