Datum objave: 31.05.2011

 

SAZAS

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je dne 8. 4. 2011 izdal delno odločbo z naslednjim izrekom 

 

1. Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije, Špruha 19, 1236 Trzin (v nadaljevanju: SAZAS), je kršilo 9. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/08 in 40/09) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur.l. C 115, z dne 9. maja 2008), prej 82. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Ur.l. RS, št. 7/04), s tem:

-          da je v letih od 2006 do vsaj 2009, ko je izdelalo obračune avtorskih honorarjev (v nadaljevanju: AH) za leta 2005, 2006, 2007 in 2008, nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih del avtorjem delilo brez ugotavljanja dejanske uporabe glasbenih del oziroma brez ekonomsko utemeljene ocene le-te, ampak na podlagi netransparentnih, subjektivno in retroaktivno določenih pravil, na katera so lahko vplivali zgolj redni člani z glasovalno pravico, ki so bili zaradi te možnosti postavljeni v boljši konkurenčni položaj od ostalih avtorjev,

-          da je v letih od 2004 do vsaj 2009 AH avtorjev obremenil z obveznim vplačevanjem v promocijski sklad, iz katerega so se sredstva delila na podlagi netransparentnih, subjektivno in retroaktivno določenih pravil, na katera so lahko vplivali zgolj redni člani z glasovalno pravico, ki so bili zaradi te možnosti postavljeni v boljši konkurenčni položaj od ostalih avtorjev,

s čimer je izkrivljalo konkurenco med avtorji ter tako zlorabilo prevladujoč položaj na trgu kolektivnega upravljanja avtorskih pravic za avtorje glasbenih del.

 

2. SAZAS mora od dneva vročitve te odločbe prenehati z ravnanjem opisanim v 1. točki izreka te odločbe.

 

3. Urad nalaga SAZASu ukrepe, ki so primerni, da se odpravi kršitev iz 1. točke  izreka odločbe in njene posledice.

 

A. Definicije uporabljenih izrazov:

-            avtor – pojem se nanaša na imetnike materialnih avtorskih pravic in zajema avtorje, ki so ustvarili avtorska dela in s tem pridobili moralne in materialne avtorske pravice na delih s področja glasbe, ter osebe, na katere so bile materialne avtorske pravice na delih s področja glasbe, s strani avtorjev, ki so ustvarili avtorska dela, prenesene s pogodbo ali drugim pravnim poslom;

-            član – pojem se nanaša na redne, izredne in zunanje člane SAZASa;

-            reparticijski razred (v nadaljevanju: RR) – pojem zajema naslednje RR: 100 – Radijski programi RTV Slovenija, 110 – Komercialni in nekomercialni radio, 200 – Televizijski programi RTV Slovenija, 210 - Komercialna in nekomercialna televizija, 300 - Koncerti resne glasbe, 310 - Koncerti zabavne glasbe, 400 - Gostišča z živo glasbo, zabavne prireditve, 500 – javna izvajanja - mehanična glasba;

-            denarni sklad – pojem zajema denarne sklade naslednjih RR: sklad 100 - nacionalni radio, sklad 110 - komercialne in nekomercialne radijske postaje, sklad 200 - nacionalna televizija, sklad 210 - komercialne in nekomercialne televizijske postaje, sklad 300 - koncerti resne glasbe, sklad 310 - koncerti zabavne glasbe, sklad 400 - gostišča z živo glasbo, sklad 501 - mehanična glasba, RTV Slovenija ter sklad 502 - mehanična glasba, komercialni in RPP radio;

-            splošni obračun – predstavlja obračun, na podlagi katerega se opravi delitev AH in vsebuje naslednje elemente: seznam reparticijskih skladov, ki so vključeni v obračun, razporeditve prihodkov v sklade po virih in obdobjih, obliko dokumenta in vir podatkov za določanje višine prihodkov, ki se vključijo v sklad, način vključitve prihodkov v posamični sklad (v celoti, delno, sorazmerno) z razlago, razporeditev obresti in drugih izrednih prihodkov, višino in vsebino stroškov zaščite, ki se nanašajo na ustrezno delitveno obdobje ter način njihove razporeditve na posamične sklade, statistični vzorec za obdelavo programskih podatkov in mejo za izplačilo AH;

-            statistični vzorec – je sestavni element splošnega obračuna in vsebuje kriterije za delitev AH;

-            kategorije glasbenih del – pojem zajema več zvrsti glasbenih del, znotraj katerih se nahaja več kategorij glasbenih del, ki so različno ovrednotena z določenim številom točk;  

-            posamezni obračun AH – predstavlja obračun, ki ga pripravi SAZAS za domače avtorje pred izplačilom AH, na podlagi splošnega obračuna in podatkov o izvedenih delih.

 

B. Ukrepi:

 

B1. SAZAS mora vsem avtorjem zagotoviti enako glasovalno pravico na sejah skupščine SAZASa ne glede na obliko članstva, pri čemer mora vabilo, predlagani dnevni red in gradivo za vsakokratno sejo skupščine objaviti najmanj 15 dni pred dnevom seje vsakokratne skupščine na svoji domači spletni strani, ki je lahko zaščitena z individualnim geslom, mora pa biti dostopna vsem avtorjem.

B2. SAZAS mora na svoji domači spletni strani objaviti vsa letna poročila SAZASa ter vse sprejete sklepe SAZASa oziroma povzetke vseh zapisnikov sej organov SAZASa, ki se kakorkoli nanašajo na obračun AH, ki bodo sprejeti oziroma izdani po dnevu izdaje te odločbe. V navedenih dokumentih lahko SAZAS predhodno prekrije oziroma izbriše osebne podatke, poslovne skrivnosti in druge zaupne podatke SAZASa, pri čemer morajo biti vedno objavljeni vsaj naslednji podatki: vrednost točke posameznih RR; meje za izplačilo AH; minimalno število predvajanj za izdajo posameznega obračuna; skupno število obračunanih predvajanj in minut po posameznih denarnih skladih; skupna neto masa za delitev AH za posamezno leto, razčlenjena po posameznih denarnih skladih v posameznem letu; skupni znesek AH, ki jih je SAZASa izplačal po posameznih letih; skupni znesek stroškov zaščite avtorskih pravic za posamezno leto; ter druge podatke, ki vplivajo na obračun in delitev AH. SAZAS mora vse navedene podatke in dokumente objaviti v roku 15 dni od datuma sprejema oziroma izdaje dokumenta.

B3. SAZAS mora na svoji domači spletni strani objaviti obvestilo o sprejetju vsakokratnega splošnega obračuna ter o možnosti za vpogled v splošni obračun in vse njegove elemente, in sicer najmanj 15 dni pred pripravo posameznih obračunov za izplačilo AH, ki bodo pripravljeni po dnevu izdaje te odločbe. SAZAS mora vsakemu članu omogočiti vpogled v splošni obračun in vse njegove elemente na sedežu SAZASa, če član to zahteva, in sicer v roku 8 dni od prejema zahteve člana za vpogled v splošni obračun in vse njegove elemente.

B4. SAZAS mora oblikovati posamezni obračun AH, ki ga posreduje posameznemu avtorju, tako, da lahko vsak avtor na podlagi podatkov iz obračuna AH, preveri pravilnost izračuna AH za vsako posamezno avtorsko delo posebej. SAZAS mora tako v vsak posamezen obračun AH vključiti, za vsako posamezno avtorsko delo posebej, vsaj naslednje elemente: naslov, kategorijo in RR posameznega avtorskega dela; avtorski delež; število obračunanih izvajanj in število obračunanih minut; vrednost točke posameznega RR glede na kategorijo; vsoto za izplačilo; ter natančen prikaz morebitnih poračunov za pretekla obdobja (na katero obdobje se poračun nanaša, iz katerega naslova izhaja poračun, na katero avtorsko delo se nanaša ter koliko znaša).

B5. SAZAS mora na svoji domači spletni strani v 15 dneh po sprejemu vsakokratnega splošnega obračuna AH, objaviti seznam vseh izplačanih AH v obliki zneskov, brez osebnih podatkov, ločeno za fizične in pravne osebe.     

B6. SAZAS mora kriterije, ki so pogoj za pridobitev rednega članstva v SAZASu na podlagi izjemnih dosežkov na področju glasbene ali avdiovizualne ustvarjalnosti oziroma na podlagi izdaje izjemnih umetniških del, ki so pomembno prispevala k razvoju slovenske kulture, oblikovati tako, da bodo določeni objektivno, da bodo predhodno javno objavljeni in znani vsem avtorjem. Te kriterije mora SAZAS predhodno objaviti na svoji spletni strani tako, da bo v največji meri zagotovljena transparentnost.

B7. SAZAS mora besedilo teh ukrepov v roku 3. dni po vročitvi te odločbe javno objaviti na svoji spletni strani.

 

C. Izpolnjevanje ukrepov in nadzor nad izpolnjevanjem ukrepov:

 

Ukrep B1. 3. točke izreka te odločbe in ukrep B6. 3. točke izreka te odločbe mora SAZAS izpolniti na prvi naslednji redni ali izredni seji skupščine SAZASa, ki mora biti sklicana najkasneje v roku štirih mesecev od dneva vročitve te odločbe. 

 

SAZAS mora v naslednjih treh letih po dnevu izdaje te odločbe, do dne 30.9 tekočega leta, posredovati Uradu Poročilo o izvajanju ukrepov v preteklem obračunskem obdobju. Poročilo mora vsebovati opis načina izpolnitve vsakega posameznega ukrepa v preteklem obračunskem obdobju, pri čemer mora SAZAS predložiti Uradu tudi dokaze o izpolnitvi vsakega posameznega ukrepa. Poleg navedenega mora SAZAS, z namenom zagotavljanja nadzora nad izpolnjevanjem ukrepa B1. iz 3. točke izreka te odločbe, posredovati Uradu najmanj 15 dni pred dnevom vsakokratne seje skupščine, uporabniško ime in geslo za dostop do zaščitenih spletnih strani SAZASa.

Če bo Urad ocenil, da poročilo ni popolno, bo moral SAZAS na zahtevo Urada in v roku, ki ga bo določil Urad, poročilo ustrezno dopolniti. Če tudi po dopolnitvi, poročilo ne bo popolno, se bo štelo, da SAZAS ne izpolnjuje ukrepov.

 

4. V tem postopku niso nastali posebni stroški.

 

5. Izvleček odločbe se objavi na spletni strani Urada.

 

 

 

 

 

 

<<

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava