Datum objave: 26.08.2011

 

Konstruktor VGR d.o.o.

Kraški zidar d.d.

SGP Pomgrad d.d.

GH Holding d.d.

 

Urad za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 03.08.2011 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.      Urad priglašeni koncentraciji ustanovitve skupnega podjetja GH HOLDING storitvena družba d.d., Bleiweisova ulica 30, 1000 Ljubljana, s strani podjetij Konstruktor VGR gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Jadranska cesta 25A, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Konstruktor VGR d.o.o.), Kraški zidar d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo, Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana (v nadaljevanju: Kraški zidar d.d.) in SGP Pomgrad Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: SGP Pomgrad d.d.), ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjene dodatne obveznosti in pogoji iz točke 2. izreka te odločbe, določeni zaradi zagotavljanja skladnosti koncentracije s pravili konkurence, v skladu s katerimi naj se vsak gospodarski subjekt neodvisno odloča o svojem ravnanju na trgu. 

 

2.      Dodatne obveznosti in pogoji, s katerimi se zagotovi skladnost koncentracije ustanovitve skupnega podjetja GH Holding d.d. s pravili konkurence, so:Pogodba o poslovnem sodelovanju, ki je bila sklenjena dne 31.5.2007 med podjetji Konstruktor VGR d.o.o., Kraški zidar d.d., SGP Pomgrad d.d. in podjetjem GH Holding d.d. (v nadaljevanju: Pogodba o poslovnem sodelovanju) se spremeni na način, da ne veljajo naslednje določbe oziroma členi:

- predzadnja alineja 8. člena;

- 13. člen;

- 16. člen;

- prva in druga alineja 17. člena;

- 18. člen;

-  20. člen;

 - 21. člen;

- 23 člen;

- 25. člena;

- prva alineja 28. člena;

- 30. člen;

- 31. člen.

 

V Pogodbi o poslovnem sodelovanju se v 2. členu črta beseda »načeloma« in besedilo »vendar se obvezuje upoštevati hkrati poleg lastnih poslovnih interesov in ciljev skladno z določili te pogodbe tudi skupne interese ostalih ustanoviteljev družbe in interese in cilje družbe, vse z namenom doseganja kar najboljšega posamičnega in skupnega poslovnega rezultata«.

 

V Pogodbi o poslovnem sodelovanju se v 28. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Pogodbeniki se zavezujejo, da bodo medsebojno izmenjevali zgolj informacije, ki so izključno vezane na pridobivanje in izvajanje posameznih projektov družbe.«

 

V Pogodbi o poslovnem sodelovanju se doda določba o prepovedi medsebojne izmenjave podatkov o aktivnosti podjetij Konstruktor VGR d.o.o., Kraški zidar d.d., SGP Pomgrad d.d., ki niso izključno vezani na pridobivanje in izvajanje posameznih projektov skupnega podjetja.

 

3.      Podjetja Konstruktor VGR d.o.o., Kraški zidar d.d. in SGP Pomgrad d.d. morajo nemudoma, najkasneje pa v roku 15 dni od prejema te odločbe, izpolniti dodatne obveznosti in pogoje iz prejšnje točke izreka tako, da sklenejo dodatek k Pogodbi o skupnem sodelovanju, s katerim se zagotovijo spremembe in dopolnitve določb Pogodbe o skupnem sodelovanju, navedene v prejšnji točki izreka te odločbe.

 

4.      Podjetja Konstruktor VGR d.o.o., Kraški zidar d.d. in SGP Pomgrad d.d. morajo Uradu najkasneje v 3 dneh po izteku roka iz prejšnje točke izreka te odločbe, Uradu predložiti ustrezen dokaz o izpolnjevanju določenih dodatnih pogojev in obveznosti.

 

5.      Priglašena nameravana koncentracija vstopa novega delničarja, podjetja MM TEH, družba za poslovno svetovanje, d.o.o., Bleiweisova ulica 30, 1000 Ljubljana, v podjetje GH Holding d.d., ni podrejena določbam ZPOmK-1.

 

6.      Urad lahko razveljavi to odločbo in z isto odločbo odloči o skladnosti koncentracije s pravili konkurence, če temelji odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki jih je posredovalo eno izmed v koncentraciji udeleženih podjetij, ali če katero izmed v koncentraciji udeleženih podjetij ravna v nasprotju z obveznostmi, ki so mu bile naložene s to odločbo.

 

7.      Izrek odločbe se na podlagi petega odstavka 22. člena ZPOmK-1 objavi na spletni strani Urada.

 

8.      V tem postopku niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava