Datum objave: 30.09.2009

 

Delo

ČZP Večer

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je dne 23.09.2009 na podlagi druge alineje prvega odstavka 50. člena in četrtega odstavka 53. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008, 40/2009; v nadaljevanju: ZPOmK-1), ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008), v zadevi presoje priglašene koncentracije družb Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, in Časopisno - založniško podjetje Večer d.d., Svetozarevska 14, 2504 Maribor, sprejel naslednjo odločbo:


1. Koncentracija družb Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana (v nadaljevanju: Delo d.d.), in Časopisno - založniško podjetje Večer d.d., Svetozarevska 14, 2504 Maribor (v nadaljevanju: ČZP Večer d.d.), ki je nastala s pridobitvijo 151.608 delnic družbe ČZP Večer d.d. z oznako VEMG na podlagi Prodajne pogodbe z družbo FIMES d.o.o., Gledališka ulica 8, 2000 Maribor, dne 10.11.2008, je neskladna s pravili konkurence in se prepove.

2. Družba Delo d.d. mora za odpravo učinkov izvedene prepovedane koncentracije iz točke 1 izreka te odločbe dokončno odsvojiti 191.943 delnic družbe ČZP Večer d.d. z oznako VEMG, kar predstavlja 75% kapitalski delež v osnovnem kapitalu, tako, da po končani odsvojitvi ne bo več imela izključne ali skupne kontrole nad družbo ČZP Večer d.d. Družba Delo d.d. mora za odsvojitev 191.943 delnic družbe ČZP Večer d.d. z oznako VEMG pridobiti soglasje Urada.  

3. Družba Delo d.d. mora ukrep iz točke 2 izreka te odločbe izvesti v roku enega leta od prejema te odločbe. Rok se lahko na utemeljeno pisno zahtevo družbe Delo d.d. podaljša. V zahtevi, ki jo mora družba Delo d.d. podati pred potekom roka, mora družba Delo d.d. navesti in utemeljiti, zakaj ne more odsvojiti delnic v roku, predlagati nov rok in navesti, zakaj meni, da bo v novem roku delnice lahko odsvojila.

4. Družba Delo d.d. v času od prejema te odločbe do izvedbe ukrepa iz točke 3 izreka te odločbe ne sme izvrševati pravic in obveznosti, ki izhajajo iz prepovedane koncentracije iz točke 1 izreka te odločbe, razen ob predhodnem soglasju Urada RS za varstvo konkurence. Družba Delo d.d. mora za dovolitev izvrševanja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz prepovedane koncentracije iz točke 1 izreka te odločbe podati pisno in utemeljeno zahtevo. Družba Delo d.d. lahko izvršuje glasovalne pravice iz 43.351 delnic družbe ČZP Večer d.d. z oznako VEMG, pod pogojem, da ne izvršuje teh glasovalnih pravic usklajeno z drugimi delničarji družbe ČZP Večer d.d.

5. Družba Delo d.d. mora v času od prejema te odločbe do izvedbe ukrepa iz točke 3  izreka te odločbe pisno poročati Uradu RS za varstvo konkurence o:

5.1.  vseh sestankih in pogajanjih s potencialnimi kupci 191.930 delnic družbe ČZP Večer d.d. z oznako VEMG, pri čemer mora poročilo vsebovati čas sestanka, udeležence sestanka, zapisnik sestanka in vse dokumente, podpisane na sestanku;

5.2.  vseh drugih ukrepih, ki jih je izvedla, za izpolnitev ukrepa, določenega v točki 3 izreka te odločbe.

6. Družba Delo d.d. mora obveznosti iz točke 5 izreka te odločbe izpolniti do vsakega desetega dne v tekočem mesecu po prejemu te odločbe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava