Datum objave: 28. 7. 2009

 

PS Mercator

 
Urad RS za varstvo konkurence je dne 26. 6. 2009 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Urad sprejema zaveze, ki jih je Uradu predlagala družba Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator d.d.). S sprejemom zavez se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/08, 40/09; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS MP, št. 3/04), da naj bi družba Mercator d.d. zlorabljala svoj domnevno prevladujoči položaj na trgu nabave izdelkov za vsakdanjo rabo z namenom nadaljnje prodaje v Republiki Sloveniji s tem, da naj bi podpis pogodb s svojimi dobavitelji izdelkov za vsakdanjo rabo pogojevala z zahtevo po številnih neupravičenih pogodbenih bonitetah, ki niso vključene v kalkulacijo maloprodajnih cen, in visokih rabatih, ki naj ne bi bili upravičeni z običajnimi pogoji poslovanja.


2. Definicije uporabljenih izrazov:
- družba – vključuje Mercator d.d., vključno s sedanjimi in bodočimi družbami v skupini (odvisne družbe: smiselno enako, kot je definirano »podjetje v skupini« v 5. točki 3. člena ZPOmK-1) s sedežem v Republiki Sloveniji, v kolikor bi taka družba pričela s prodajo izdelkov za vsakdanjo rabo na trgu v Republiki Sloveniji, ki opravlja ali bo opravljala dejavnost prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo. Za družbo se bo štela tudi odvisna družba od družbe, ki je stranka tega postopka, s sedežem izven Republike Slovenije, v kolikor bi taka družba pričela s prodajo izdelkov za vsakdanjo rabo na trgu v Republiki Sloveniji kadarkoli v času veljavnosti teh zavez,

- dobavitelj – vključuje vsak subjekt, ki družbi dobavlja izdelke za vsakdanjo rabo za nadaljnjo prodajo na trgu v Republiki Sloveniji. V kolikor odvisna družba od družbe, na katero se nanašajo te zaveze, postane dobavitelj izdelkov za vsakdanjo rabo za družbo, se šteje za družbo v skladu z definicijo družbe po teh zavezah in zanjo veljajo vse obveznosti kot za družbo,

- pogodbe z dobavitelji – vse obstoječe pogodbe in bodoče pogodbe z dobavitelji izdelkov za vsakdanjo rabo, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez med družbo in dobavitelji,

- izdelki za vsakdanjo rabo – živila, pijače, tobačni proizvodi in nekateri neživilski izdelki (izdelki za pranje, čiščenje, higieno, kozmetika, ipd.), ki predstavljajo košarico vsakodnevnih gospodinjskih potrebščin oz. nakupov,

- odnos z dobaviteljem – je vsako razmerje med družbo in dobaviteljem, ki se nanaša na dobavo izdelkov za vsakdanjo rabo dobavitelja družbi in storitve, ki jih za dobavitelja opravlja družba, ne glede na obliko, v kateri je razmerje urejeno
(npr. naročilnica, dogovor, pogodba).

I/1. Družba  se  zavezuje,  da  bo  odnose  z  dobavitelji  vedno  urejala  v  pisni  obliki. Dogovori, ki ne bodo v pisni obliki, bodo nezavezujoči.

I/2. Družba se zavezuje, da se bo z dobavitelji dogovarjala samo za naslednji vrsti rabatov: (a) pogodbeni rabat in (b) logistični rabat. Pogodbeni rabat se lahko deloma izkazuje na fakturi in deloma izven fakture, pri čemer ima dobavitelj kadarkoli pravico, da ob razumni vnaprejšnji napovedi zahteva drugačno razporeditev pogodbenega rabata na tistega, ki je obračunan na fakturi, in tistega, ki je obračunan izven fakture.

I/3. Družba se zavezuje, da z dobavitelji ne bo sklepala dogovorov, ki bi za pretekla obračunska obdobja spreminjali višino rabatov. Ob sklepanju letnih pogodb, ki se sklepajo do 31.3. tekočega leta in veljajo od 1.1. tekočega leta dalje, se družba in dobavitelj dogovorita za drugačne pogoje, ki pa ne posegajo v razmerje za pretekla obračunska obdobja. Ta zaveza se ne nanaša na spremembe, ki so potrebne zaradi izpolnitve teh zavez.
I/4. Družba se zavezuje, da se bo z dobavitelji dogovarjala samo za uporabo naslednjih vrst storitev in z njimi povezanih nadomestil: (a) stroške ravnanja z odpadno embalažo, b) stroške predelave oziroma uničenja odpadne električne oziroma elektronske opreme, c) nadomestilo za marketinške aktivnosti, d) nadomestilo za uvajanje novih izdelkov, e) nadomestilo za trženje prodajnega prostora, ter morebitna druga zakonska nadomestila oz. stroške. Družba bo pripravila seznam vseh možnih vrst storitev in z njimi povezanih nadomestil, brez navedbe cene, ki ga bo objavila na spletni strani družbe.

I/5. Družba se zavezuje, da uporaba nobene vrste storitev za dobavitelje ne bo obvezna, temveč bo imel dobavitelj možnost sam izbrati, ali želi določeno vrsto storitve uporabljati in v kakšnem obsegu. Izjema so stroški, predpisani z zakonskimi ali podzakonskimi akti.

I/6. Družba se zavezuje, da bo za vse vrste storitev pripravila cenik, ki bo v delu, ki se nanaša na posameznega dobavitelja, sestavni del odnosa z dobaviteljem in bo izročen dobavitelju. Cenik bo za vsako vrsto storitev določal ceno (nadomestilo) bodisi v absolutnem znesku za posamezno storitev v posameznem obsegu ali pa bo cena (nadomestilo) določena relativno, in sicer v odstotku nabavne vrednosti. Družba bo vsem dobaviteljem istovrstne storitve zaračunavala po isti ceni v skladu s cenikom. Pred njegovim sprejemom bo družba cenik posredovala uradu skupaj s kalkulacijami, na podlagi katerih je bil oblikovan.

I/7. Družba se zavezuje, da z dobavitelji ne bo sklepala dogovorov, ki bi spreminjali višino nadomestil za že opravljene storitve.

I/8. Družba se zavezuje, da v odnose z dobavitelji ne bo vključila določil, ki bi se nanašala na:

- storitve oz. nadomestila za otvoritev trgovin oz. prvo polnjenje novih in prenovljenih trgovin;
- nadomestila za kritje stroškov ravnanja z odpadno embalažo za izdelke trgovske znamke družbe.

I/9. Družba se zavezuje, da v odnose z dobavitelji ne bo vključila:
- določila rabata za rast,
- pravice družbe do predčasnega plačila s finančnim popustom (cassasconto) in
- prispevka za humanitarne akcije,
razen izjemoma in le na izrecno željo dobavitelja, izraženo v pisni obliki.

Morebitno sodelovanje dobaviteljev v humanitarnih akcijah družbe in njihove prispevke za humanitarne akcije na tem področju bo družba uredila z ločenimi pogodbami ali dogovori in le na izrecno željo dobavitelja. Morebitni prispevki ne bodo odvisni od sodelovanja na področju nabave trgovskega blaga.

I/10. Družba se zavezuje, da dogovorjeni plačilni rok za plačilo blaga, nabavljenega od dobavitelja, ne bo presegal 90 dni od datuma prevzema/dobave blaga oziroma od zadnjega dneva obračunskega obdobja, opredeljenega v pogodbi, kadar je dogovorjena sukcesivna dobava blaga. Izključno pri trenutno obstoječih pogodbah z dobavitelji, ki so v veljavi v letu 2009, se plačilni rok iz te točke zavez za čas veljavnosti teh pogodb ne bo podaljšal, in sicer v primeru, če je trenutno veljavni plačilni rok krajši od 90 dni.

I/11. Družba se zavezuje, da dogovorjeni plačilni rok za plačilo rabatov, ki se izkazujejo izven fakture in so jih dolžni poravnavati dobavitelji, ter nadomestil, ki jih družba zaračunava dobavitelju, ne bo krajši od 30 dni.

I/12. Družba se zavezuje, da bo z dobavitelji dogovorila zamudne obresti, ki bodo enake za družbo in dobavitelja.

I/13. Družba se zavezuje, da bo pri urejanju odnosov z dobavitelji izdelkov lastnih trgovskih znamk družbe z vsakim dobaviteljem sklenila posebno pogodbo, ki bo urejala to medsebojno razmerje.

I/14. Družba se zavezuje, da bo besedilo teh zavez javno objavila na svoji spletni strani in z dopisom obvestila vse dobavitelje, kje na spletni strani je družba objavila te zaveze.

II. Izpolnitev zavez

II/1. Zaveze iz točk I/1, I/2, I/3, I/5, I/7, I/8, I/10, I/11, I/12 in I/13 bo družba vnesla v obstoječe pogodbe z dobavitelji v obliki aneksa, v bodoče pogodbe pa v obliki pogodbenih določil, ki odražajo vsebino zavez iz navedenih točk, katerega vzorec bo predhodno posredovala Uradu v pregled. Družba bo po podpisu aneksov Uradu posredovala aneks skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi dobavitelji navedeni aneks podpisali, v primeru odklonitve podpisa aneksa s strani dobavitelja, skupaj z izjavo dobavitelja, da ne bo podpisal aneksa, oziroma v primeru molka dobavitelja, izjavo uprave o molku dobavitelja. Družba se navedeno zaveže posredovati Uradu v roku 90 dni od dneva sprejetja zavez, in sicer za odnos z dobavitelji družbe, katerih skupna nabavna vrednost izdelkov za vsakdanjo rabo je v letu 2008 znašala 20% celotne nabavne vrednosti izdelkov za vsakdanjo rabo družbe, za ostale odnose z dobavitelji pa do 31.12.2009. V primeru novih pogodb, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez, pa bo družba Uradu posredovala seznam novo podpisanih pogodb za posamezno leto, skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi novi dobavitelji družbe podpisali pogodbo, ki vsebuje pogodbena določila iz točk I/1, I/2, I/3, I/5, I/7, I/8, I/10, I/11, I/12 in I/13 teh zavez. V primeru, da z dobavitelji ni podpisana pogodba, pa bo družba Uradu posredovala izjavo dobavitelja, ki bo vsebovala pogodbena določila, in seznam vseh izjav za posamezno leto, skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi dobavitelji navedeno izjavo podpisali.

II/2. Zaveze iz točke I/9 bo družba izpolnila, tako da bo pri obstoječih in bodočih pogodbah z dobavitelji pridobila pisno obliko izražene želje dobavitelja.

II/3. Seznam iz točke I/4 teh zavez bo družba javno objavila na svoji spletni strani in posredovala uradu v roku 30 dni od dneva sprejetja teh zavez in v roku 30 dni od vsake spremembe v času trajanja teh zavez.

II/4. Cenik iz točke I/6 bo družba sprejela v roku 30 dni od dneva sprejetja teh zavez. Cenik in kalkulacije, na podlagi katerih je oblikovan cenik, bo družba posredovala uradu vsaj 15 dni pred njegovim sprejemom.

II/5. Zavezo iz točke I/14 bo družba izpolnila v 3 dneh po vročitvi odločbe, ki se nanaša na te zaveze. Obvestilo o javni objavi na spletni strani družbe z izjavo družbe, da je o tem obvestila dobavitelje, iz točke I/14 bo družba posredovala uradu v 8 dneh po objavi.
Šteje se, da družba ne izpolnjuje zavez, če:

- družba zavez iz točk I/1, I/2, I/3, I/5, I/7, I/8, I/10, I/11, I/12 in I/13 ne bo vnesla v obstoječe pogodbe z vsemi dobavitelji oziroma te ne bodo primerno oblikovane; če družba ne bo predložila Uradu morebitnih izjav dobaviteljev, da ne bodo podpisali aneksa; če družba ne bo predložila Uradu izjave uprave o molku dobaviteljev;

- družba zavez iz točk I/1, I/2, I/3, I/5, I/7, I/8, I/10, I/11, I/12 in I/13 ne bo vnesla v nove pogodbe z vsemi dobavitelji, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez, oziroma te ne bodo primerno oblikovane, če družba ne bo predložila Uradu izjave uprave družbe in seznama novo podpisanih pogodb za posamezno leto;

- družba ne bo pridobila izjav dobaviteljev v primeru, da z dobavitelji ni podpisana pogodba, oziroma le-te ne bodo primerno oblikovane, ter če družba ne bo predložila Uradu izjav dobaviteljev, seznam teh izjav in izjavo uprave družbe, da so vsi dobavitelji izjavo podpisali;

- družba za zaveze iz točke I/9 ne bo pridobila pisne oblike izražene želje dobavitelja oziroma ta ne bo primerno oblikovana ter če družba le teh ne bo predložila Uradu;

- ne bo javno objavila seznama iz točke I/4 teh zavez ali ne bo posredovala uradu seznama iz točke 4 teh zavez v roku 30 dni od dneva sprejetja teh zavez, oziroma od vsake spremembe v času trajanja teh zavez;

- ne bo sprejela cenika iz točke I/6 v roku 30 dni od dneva sprejetja teh zavez ali ne bo posredovala uradu cenika in kalkulacij, na podlagi katerih je oblikovan cenik, vsaj 15 dni pred njegovim sprejemom;

- ne bo javno objavila teh zavez v skladu s točko I/14 teh zavez 3 dneh od sprejem teh zavez oziroma ne bo posredovala uradu izjave o posredovanju dopisov dobaviteljem iz točke 14 v 8 dneh po sprejemu teh zavez.
III.

Družba se zavezuje, da bo Uradu najkasneje do dne 01.06. v tekočem letu posredovala Poročilo o izvajanju zavez v preteklem koledarskem letu.

Poročilo mora vsebovati:

- nabor izbranih pogodb z dobavitelji, ki ga določi Urad v zahtevi za posredovanje podatkov, ki jo bo Urad na družbo naslovil vsako leto marca,

- seznam pogodb oz. aneksov in seznam izjav dobaviteljev, s katerimi pogodba ni podpisana, oz. izjav o molku dobaviteljev in vse pogodbe, sklenjene z novimi dobavitelji v predhodnem letu, oziroma izjave dobaviteljev, s katerimi pogodba ni podpisana, prejete v predhodnem letu,

- obvestilo, kje na spletni strani se nahaja seznam vseh možnih vrst storitev družbe iz tč. I/4. zavez z izjavo, da je bil seznam objavljen na spletni strani družbe ter poročilo o morebitnih tehničnih problemih delovanja spletne strani družbe,

- obvestilo in izjavo, da je družba na spletni strani objavila besedilo teh zavez ter poročilo o morebitnih tehničnih problemih delovanja spletne strani družbe,

- cenik, spremembe cenika ter kopije vseh morebitnih kalkulacij, ki bo bile posredovane Uradu skladno s tč. I/6. zavez,

- seznam vseh dobaviteljev, ki so v tekočem poslovnem letu podali izjave po tč. I/9. teh zavez z navedbo višine prispevka za humanitarne akcije, rabata za rast in/ali finančnega popusta ob predčasnem plačilu za vsakega posameznega dobavitelja, ki je podal izjavo, ter kopije vseh izjav,

- izjavo uprave o izpolnjevanju zavez.

Poročilo in njegova morebitna dopolnitev bosta pred posredovanjem Uradu, po obravnavi in sprejemu s strani uprave družbe, posredovana v potrditev tudi nadzornemu svetu družbe. Poročilo mora predhodno pregledati tudi zunanji revizor, ki ga bo imenovala skupščina družbe, v okviru redne letne revizije poslovanja družbe.

V primeru, da po oceni Urada poročilo ne bo popolno, se družba zavezuje, da bo na zahtevo Urada v določenem roku poročilo ustrezno dopolnila.

 

3. Zaveze se sprejemajo za obdobje od dneva, ko družba Mercator d.d. prejme odločbo, do 01.07.2014.

 

4. Urad lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar družba Mercator d.d. ne izpolnjuje zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki jih je posredovala družba Mercator d.d.

 

5. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Urada.

 

6. Stranka postopka krije svoje stroške.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava