Datum objave: 28. 7. 2009

 

SPAR

PS Mercator

Engrotuš

 
Urad RS za varstvo konkurence je dne 7. 5. 2009 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Urad sprejema zaveze, ki so jih Uradu predlagale družbe SPAR Slovenija trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, Engrotuš podjetje za trgovino d.d., Cesta v Trnovlje 10 A, 3000 Celje, in Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: stranke). S sprejemom zavez se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK-1 in 81. člena Pogodbe ES, da naj bi se stranke usklajevale pri odločanju o dovolitvi dviga cen izdelkov za vsakdanjo rabo po tem, ko so strankam dobavitelji izdelkov za vsakdanjo rabo predložili v potrditev povišanje cen ter da naj bi se usklajevale tudi pri odločanju o prepovedi oziroma zahtevi po prekinitvi sodelovanja dobaviteljev z določenimi trgovskimi družbami, ki so sicer konkurenti strank na trgu nabave izdelkov za vsakdanjo rabo z namenom nadaljnje prodaje v Republiki Sloveniji. Stranke naj bi tako posredno določale nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje in dobaviteljem pogojevale sklenitev pogodbe s tem, da sopogodbeniki sprejmejo še dodatne izpolnitve, ki po svoji naravi ali po trgovinskih običajih nimajo zveze s predmetom te pogodbe.
2. Definicije uporabljenih izrazov v zavezah:
-  družba – vključuje družbo, ki je stranka tega postopka, vključno s sedanjimi in bodočimi družbami v skupini (odvisne družbe: smiselno enako, kot je definirano »podjetje v skupini« v 5. točki 3. člena ZPOmK-1) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja ali bo opravljala dejavnost prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo. Za družbo se bo štela tudi odvisna družba od družbe, ki je stranka tega postopka, s sedežem izven Republike Slovenije, v kolikor bi taka družba pričela s prodajo izdelkov za vsakdanjo rabo na trgu v Republiki Sloveniji kadarkoli v času veljavnosti teh zavez,
- dobavitelj – vključuje vsak subjekt, ki družbi dobavlja izdelke za vsakdanjo rabo za nadaljnjo prodajo na trgu v Republiki Sloveniji. V kolikor odvisna družba od družbe, na katero se nanašajo te zaveze, postane dobavitelj izdelkov za vsakdanjo rabo za družbo, se šteje za družbo v skladu z definicijo družbe po teh zavezah in zanjo veljajo vse obveznosti kot za družbo,
- zaposleni – vključuje vsako fizično osebo, ki je v delovnem razmerju ali bo sklenila pogodbo o zaposlitvi z družbo (novo-zaposleni) v času veljavnosti teh zavez in ji je dodeljen službeni elektronski naslov,
-  pogodbe z dobavitelji – vse obstoječe pogodbe in bodoče pogodbe z dobavitelji izdelkov za vsakdanjo rabo, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez med družbo in dobavitelji,
-  izdelki za vsakdanjo rabo – živila, pijače, tobačni proizvodi in nekateri neživilski (izdelki za pranje, čiščenje, higieno, kozmetika, ipd.), ki predstavljajo košarico vsakodnevnih gospodinjskih potrebščin oz. nakupov,
-  poslovna dokumentacija – vsa dokumentacija, ne glede na nosilec, na katerem je zapisana, ki se nahaja v poslovnih prostorih družbe in se kakorkoli nanaša na dobavitelje ali druge trgovske družbe. Del poslovne dokumentacije je tudi poslovna komunikacija,
-  poslovna komunikacija – vsa elektronska komunikacija, ki se kakorkoli nanaša na dobavitelje ali druge trgovske družbe in poteka med družbo in drugimi trgovskimi družbami ali med družbo in sedanjimi ter bodočimi dobavitelji družbe.

3. Stranke se zavežejo, kot sledi:
3.1. Družba se zavezuje, da bo v pogodbe z vsemi dobavitelji vnesla pogodbena določila, ki bodo družbo izrecno zavezovala, ne glede na morebitne kasnejše spremembe pogodb z dobavitelji, in iz katerih bo izhajalo, da:
-  družba pogodbenih določil oziroma zahtev o uporabi enotnih cenikov za kupce dobavitelja ne bo vključila v pogodbe z dobavitelji, in
-  da družba posameznega dobavitelja ne bo na nikakršen način omejevala pri njegovem sodelovanju s katero koli trgovsko družbo.

Pogodbena določila bo družba vnesla v obstoječe pogodbe z dobavitelji v obliki aneksa, v bodoče pogodbe z dobavitelji pa v obliki priloge k pogodbi, katerega/katere vzorec bo predhodno posredovala Uradu v pregled.

3.2. Družba se zavezuje, da bo v pogodbe z vsemi dobavitelji vnesla pogodbeno določilo z vsebino, ki bo posameznega dobavitelja izrecno zavezovala, ne glede na morebitne kasnejše spremembe pogodb, da drugih trgovskih družb ne bo obveščal o nobenih dobavnih ali drugih poslovnih pogojih sodelovanja, vključno s promocijskimi akcijami tega dobavitelja z družbo, in sicer na nikakršen način, v kakršni koli obliki komunikacije.

Družba se zavezuje tudi, da bo v pogodbe z vsemi dobavitelji vnesla pogodbeno določilo, ki bo določalo, da se vsa dospela elektronska komunikacija s strani dobavitelja, naslovljena na zaposlene v družbi ali družbo, šteje za poslovno komunikacijo, ki bo lahko kadarkoli izročena Uradu na njegovo zahtevo.

Pogodbena določila bo družba vnesla v obstoječe pogodbe z dobavitelji v obliki aneksa, v bodoče pogodbe pa v obliki priloge k pogodbi, katerega/katere vzorec bo predhodno posredovala Uradu v pregled.

3.3. Družba se zavezuje, da bo Uradu vsakokrat, ko bo poslala podatke Agenciji AC Nielsen raziskovalni družbi d.d. (v nadaljevanju: AC Nielsen), posredovala elektronske podatke o cenah in količinah proizvodov, vključno z EAN kodo, na nivoju izdelkov za vsakdanjo rabo za panel trgovine na maloprodajni strani, v obliki, obsegu in na način, kot jih družba redno pošilja agenciji AC Nielsen, ter v obliki, ki bo zagotavljala, da se lahko preveri, ali gre za enake podatke. Družba se zaveže, da bo, v kolikor bo prekinila sodelovanje z družbo AC Nielsen, Uradu še naprej posredovala navedene podatke v enaki obliki, z enako vsebino, vsakih štirinajst dni.

3.4. Družba se zavezuje, da bo na podlagi zahteve Urada za posredovanje podatkov, posredovala Uradu elektronske podatke o cenah in količinah proizvodov na nivoju izdelkov za vsakdanjo rabo na nabavni strani, ki so namenjeni nadaljnji prodaji, in sicer za natančno opredeljen nabor izdelkov, opredeljen z EAN kodo, kot ga v vsakokratni zahtevi za posredovanje podatkov določi Urad, v obliki in za obdobje, ki ga Urad določi v zahtevi za posredovanje podatkov. V zahtevi za posredovanje podatkov bo Urad določil tudi rok, v katerem mora družba posredovati zahtevane podatke, ki pa ne bo krajši od 15 dni.

3.5. Družba se zavezuje, da bo z zaposlenimi sklenila poseben Sporazum / Aneks k pogodbi o zaposlitvi, v katerem bo:
- določila obveznost zaposlenih, da poslovno komunikacijo opravljajo samo preko službenega elektronskega naslova,
- določila obveznost zaposlenih, da poslovno dokumentacijo, razen poslovne komunikacije, hranijo najmanj 5 let od dneva nastanka le-te,
- pridobila predhodno soglasje zaposlenih, da lahko vpogleda v vso njihovo poslovno dokumentacijo in poslovno komunikacijo.

Vzorec Sporazuma / Aneksa k pogodbi o zaposlitvi bo družba predhodno posredovala Uradu v pregled.

3.6. Družba se zavezuje, da bo vzpostavila centralni sistem za arhiviranje poslovne komunikacije za obdobje 5 let od dneva vzpostavitve sistema, ki jo bo ažurirala najmanj enkrat mesečno. Družba se zavezuje, da bo na pisni poziv Urada, Uradu vedno dovolila vpogled v to arhivirano poslovno komunikacijo.

4. Stranke bodo izpolnile zavezo iz točke 3.1. tako, da bodo v obstoječih pogodbah z dobavitelji, v roku 90 dni od prejema te odločbe, po podpisu aneksov, Uradu posredovale aneks skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi dobavitelji navedeni aneks podpisali, v primeru odklonitve podpisa aneksa s strani dobavitelja, skupaj z izjavo dobavitelja, da ne bo podpisal aneksa, oziroma v primeru molka dobavitelja, izjavo uprave o molku dobavitelja. V primeru novih pogodb z dobavitelji, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez, pa bodo stranke Uradu posredovale prilogo k pogodbi z dobavitelji in seznam novo podpisanih pogodb z dobavitelji za posamezno leto, skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi novi dobavitelji družbe podpisali pogodbo, ki vsebuje prilogo k pogodbi iz točke 3.1. V primerih, kjer razmerje z dobavitelji ni pogodbeno urejeno, pa bodo Uradu posredovale izjavo dobavitelja, katere del bodo pogodbena določila iz točke 3.1., in seznam vseh izjav dobaviteljev za posamezno leto, skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi dobavitelji izjavo podpisali.

5. Stranke bodo izpolnile zavezo iz točke 3.2. tako, da bodo v obstoječih pogodbah z dobavitelji v roku 90 dni od prejema te odločbe, po podpisu aneksov, Uradu posredovala aneks skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi dobavitelji navedeni aneks podpisali, v primeru odklonitve podpisa aneksa s strani dobavitelja, skupaj z izjavo dobavitelja, da ne bo podpisal aneksa, oziroma v primeru molka dobavitelja, izjavo uprave o molku dobavitelja. V primeru novih pogodb z dobavitelji, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez, pa bodo stranke Uradu posredovale prilogo k pogodbi z dobavitelji in seznam novo podpisanih pogodb z dobavitelji za posamezno leto, skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi novi dobavitelji družbe podpisali pogodbo, ki vsebuje prilogo k pogodbi iz točke 3.2. V primerih, kjer razmerje z dobavitelji ni pogodbeno urejeno, pa bodo Uradu posredovale izjavo dobavitelja, katere del bodo pogodbena določila iz točke 3.2., in seznam vseh izjav dobaviteljev za posamezno leto, skupaj z izjavo uprave družbe, da so vsi dobavitelji izjavo podpisali.

6. Stranke bodo izpolnile zavezo iz točke 3.5. tako, da bodo v roku 90 dni od prejema te odločbe, po podpisu aneksov oziroma sklenitvi sporazumov, Uradu posredovale Sporazum / Aneks k pogodbi o zaposlitvi skupaj z izjavo uprave družbe, da so zaposleni navedeni Sporazum / Aneks k pogodbi o zaposlitvi podpisali.

7. Stranke bodo izpolnile zavezo iz točke 3.6. tako, da bodo v roku 90 dni od prejema te odločbe, posredovale Uradu izjavo uprave o vzpostavitvi sistema iz točke 3.6. in opisom načina njegove vzpostavitve.

8. Šteje se, da stranke ne izpolnjujejo zavez, če:
- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.1. v obstoječe pogodbe z vsemi dobavitelji oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo predložile Uradu morebitnih izjav dobaviteljev, da ne bodo podpisali aneksa iz točke 3.1.; ne bodo predložile Uradu izjave uprave družbe o molku dobaviteljev iz točke 3.1.,
- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.1. v nove pogodbe z vsemi dobavitelji, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez, oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo predložile Uradu izjave uprave družbe, da so pogodbena določila iz točke 3.1. vnesena v nove pogodbe z dobavitelji, in seznama novo podpisanih pogodb z dobavitelji za posamezno leto,
- v primerih, kjer razmerje z dobavitelji ni pogodbeno urejeno, ne bodo pridobile izjav dobaviteljev, katerih del so pogodbena določila iz točke 3.1., oziroma le-te ne bodo primerno oblikovane; ne bodo predložile Uradu izjavo dobavitelja, katere del so pogodbena določila iz točke 3.1., seznam teh izjav in izjavo uprave družbe, da so vsi dobavitelji izjavo podpisali,
- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.2. v obstoječe pogodbe z vsemi dobavitelji oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo predložile Uradu morebitnih izjav dobaviteljev, da ne bodo podpisali aneksa iz točke 3.2.; ne bodo predložile Uradu izjave uprave družbe o molku dobaviteljev iz točke 3.2.,
- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.2. v nove pogodbe z vsemi dobavitelji, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez, oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo predložile Uradu izjave uprave družbe, da so pogodbena določila iz točke 3.2. vnesena v nove pogodbe z dobavitelji, in seznama novo podpisanih pogodb z dobavitelji za posamezno leto,
- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.2. v obstoječe pogodbe z vsemi dobavitelji oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo predložile Uradu morebitnih izjav dobaviteljev, da ne bodo podpisali aneksa iz točke 3.2.; ne bodo predložile Uradu izjave uprave družbe o molku dobaviteljev iz točke 3.2.,
- ne bodo posredovale Uradu podatkov, navedenih v točki 3.3.,
- ne bodo posredovale Uradu vseh podatkov, navedenih v točki 3.3.,
- ne bodo posredovale Uradu podatkov, navedenih v točki 3.4.,
- ne bodo posredovale Uradu podatkov, navedenih v točki 3.3., v roku, ki ga bo določil Urad,
- ne bodo posredovale Uradu vseh podatkov, navedenih v točki 3.4.,
- vsi zaposleni ne bodo podpisali Sporazuma / Aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz točke 3.5.,
- ne bodo Uradu predložile izjave uprave iz točke 6.,
- zaposleni v družbi ne bodo spoštovali določil Sporazuma / Aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz točke 3.5., razen če stranka Urad o tej kršitvi obvesti in obrazloži okoliščine konkretnega primera, ki dokazujejo, da ravnanje zaposlenega ni bilo v imenu družbe,
- ne bodo obvestile Urada o vzpostavitvi centralnega sistema za arhiviranje poslovne komunikacije iz točke 3.6.,
- ne bodo vzpostavile centralnega sistema za arhiviranje poslovne komunikacije iz točke 3.6.,
- ne bodo arhivirale poslovne komunikacije, v skladu s točko 3.6.,
- bodo v nasprotju s točko 3.6. Uradu zavrnile vpogled v poslovno komunikacijo.

9. Stranke morajo najkasneje do 01.06. v tekočem letu Uradu posredovati Poročilo o izvajanju teh zavez za preteklo koledarsko leto (v nadaljevanju: poročilo), ki bo vsebovalo:
- nabor izbranih pogodb z dobavitelji, ki ga bo določil Urad v zahtevi za posredovanje podatkov, ki jo bo naslovil na stranke vsako leto marca,
- seznam pogodb z dobavitelji in seznam izjav dobaviteljev, s katerimi razmerje ni pogodbeno urejeno, in vse pogodbe, sklenjene z novimi dobavitelji v predhodnem letu, oziroma izjave dobaviteljev, s katerimi razmerje ni pogodbeno urejeno, prejete v predhodnem letu,
- navedbe o tem, kdaj in katere podatke je stranka posredovala AC Nielsnu, ter potrdilo AC Nielsen o tem, katere podatke in kdaj jim je stranka posredovala (le v primeru, da stranka sodeluje z AC Nielsen),
- elektronske podatke o cenah in količinah proizvodov na nivoju izdelkov za vsakdanjo rabo na nabavni strani, za nabor izdelkov, opredeljen z EAN kodo, kot ga v zahtevi za posredovanje podatkov določi Urad, ki jo bo Urad naslovil na stranke vsako leto marca,
- seznam vseh zahtev za posredovanje podatkov, ki jih je Urad naslovil na stranke, v skladu s točko 3.4. in datum posredovanja podatkov,
- število novo-zaposlenih in izjavo uprave družbe, da so vsi novo-zaposleni sklenili Sporazum / Aneks k pogodbi o zaposlitvi, v skladu s točko 3.5.,
- seznam vseh zahtev Urada za vpogled v centralni sistem arhivirane poslovne komunikacije v skladu s točko 3.6. in datum opravljenega vpogleda,
- seznam celotne poslovne komunikacije, ki se nahaja v centralnem sistemu za arhiviranje poslovne komunikacije iz točke 3.6.,
- izjavo uprave družbe o izpolnjevanju zavez.

V primeru, da po oceni Urada poročilo ne bo popolno, bodo na zahtevo Urada stranke v določenem roku poročilo ustrezno dopolnile.

Poročilo in njegova morebitna dopolnitev bosta pred posredovanjem Uradu, po obravnavi in sprejemu s strani uprave družbe, posredovana v potrditev tudi nadzornemu svetu družbe. Poročilo mora predhodno pregledati tudi zunanji revizor, v okviru redne letne revizije poslovanja družbe, ki ga bo imenovala skupščina družbe.

10. Zaveze se sprejemajo za obdobje od dneva, ko stranke prejmejo odločbo, do 01.06.2014.

11. Urad lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranke ne izpolnjujejo zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

12. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Urada.

13. Vsaka stranka krije svoje stroške.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava