20.03.08

 

DZS, Dnevnik
Media SMWG

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 20. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije družb izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: DZS), Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana (v nadaljevanju: Dnevnik), in Media SMVG, družba za načrtovanje in zakup medijev, d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Media SMWG), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla na podlagi pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža v družbi Media SMVG z dne 25. 10. 2007, na osnovi katere sta družbi DZS in Dnevnik pridobili skupno 66,66 % lastniški delež v družbi Media SMVG, s čimer je družba DZS, preko svoje odvisne družbe Dnevnik, pridobila 66,66 % vseh glasovalnih pravic, ki izhajajo iz lastništva delnic, kar ji omogoča izvajanje odločilnega vpliva na glasovanje in sklepe organov podjetja Media SMVG, kar pomeni koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Koncentracija se nanaša na trg holdingov, trg zakupa in prodaje medijskega prostora v tiskanih in spletnih medijih. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava