Veljati je začel novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-2

Državni zbor Republike Slovenije je 29. 9. 2022 sprejel novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-2 , ki je med drugim v naš pravni red prenesel Direktivo (EU) 2019/1 o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranja trga  (Direktiva 2019/1 oziroma t.i. Direktiva ECN+) in nekatere nujno potrebne institute, kot npr. enotni postopek, poravnave, postopek poenostavljene priglasitve koncentracij, itd. 

ZPOmK-2 je začel veljati 26. 10. 2022, uporabljati pa se je začel v četrtek, 26. 1. 2023. 

Med najpomembnejšimi spremembami, ki jih prinaša ZPOmK-2, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) izpostavlja zlasti: 

- uvedbo enotnega upravnega postopka ugotavljanja kršitev pravil konkurenčnega prava in administrativnega sankcioniranja podjetij (Agencija je morala namreč do uveljavitve ZPOmK-2 voditi dva postopka: upravnega, v katerem je ugotovila obstoj kršitve, in prekrškovnega, v katerem je kršiteljem za ugotovljeno kršitev izrekla globe), 

- razširitev preiskovalnih pristojnosti Agencije z možnostjo zbiranja informacij še pred izdajo sklepa o uvedbi postopka neposredno od predstavnikov ali oseb, zaposlenih v podjetjih, predstavnikov drugih pravnih oseb ali drugih fizičnih oseb, ki bi lahko razpolagali z informacijami, relevantnimi za predmet ali namen nadzora (v skladu s prejšnjo ureditvijo je Agencija imela na voljo zgolj dve preiskovalni sredstvi, in sicer zahtevo za posredovanje podatkov in preiskavo), 

- postopek poenostavljene priglasitve koncentracije (gre za nov institut, v skladu s katerim bo lahko Agencija pod pogoji, določenimi v 78. členu ZPOmK-2, posamezno koncentracijo presojala v poenostavljenem postopku, kar je skladno zlasti z načelom ekonomičnosti postopka in kar odpravlja administrativna in stroškovna bremena tako za stranke postopka kot za Agencijo), 

- možnost znižanja administrativne sankcije na podlagi vloge za poravnavo (gre za nov institut, v skladu s katerim bo lahko Agencija pod pogoji, določenimi v 95. členu ZPOmK-2, znižala podjetju administrativno sankcijo za največ 20 %). 

Agencija si je že dalj časa prizadevala za spremembo obstoječega ZPOmK-1, vse z namenom, da bi se z uvedbo nekaterih ključnih institutov povečala učinkovitost delovanja Agencije in izvajanja njenih pooblastil, kar ZPOmK-2 zagotovo prinaša, zato Agencija nov zakon pozdravlja. 
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava