Odziv agencije na članke v zvezi s podražitvijo bencina in dizla za 20 %

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (Agencija) je v sredstvih javnega obveščanja v preteklih dneh zasledila ponavljajoče objave v zvezi z dvigom cen pogonskih goriv, kjer je Agencija omenjena v smislu "varovalnega mehanizma" zaradi povečanj cen pogonskih goriv, 
citiramo: "Nadzorni mehanizmi za preverjanje spornih praks so določeni v zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence, za nadzor trga pa je pristojna Javna agencija RS za varstvo konkurence. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bi lahko na trg naftnih derivatov poseglo le v primeru, da bi agencija na trgu zaznala določene nepravilnosti, ki bi zahtevale ponoven ukrep na podlagi Zakona o kontroli cen."

Zaradi odprave morebitne nejasnosti v zvezi z njeno pristojnostjo, Agencija ponovno pojasnjuje, da je v skladu z veljavno zakonodajo pristojna za nadzor nad izvajanjem Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) in 101. ter 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), pri čemer njene pristojnosti predstavljajo spremljanje in analiziranje razmer na trgu, če so te pomembne za razvoj učinkovite konkurence ter vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom iz svoje pristojnosti. Pristojnosti Agencije so torej odkrivanje, ugotavljaje in sankcioniranje morebitnih kršitev konkurenčne zakonodaje, ki jih predstavljajo predvsem (i) prepovedani omejevalni sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij, katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco (ii) ter zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na ozemlju Republike Slovenije . 

Agencija poudarja, da nima zakonskih pristojnosti reagiranja na nihanje cen na trgu (v tem primeru trgu pogonskih goriv) in v zvezi s tem tudi ne more ukrepati, v kolikor ta nihanja ne izhajajo iz navedenih kršitev konkurenčne zakonodaje. Nihanje cen na  posameznih trgih tako samo po sebi ne predstavlja neposredno konkurenčno-pravnih pomislekov, v kolikor se cena pogonskih goriv prosto oblikuje na trgu in ni rezultat omejevanja, izkrivljanja ali preprečevanja konkurence. 

Agencija je že v izvedeni raziskavi iz leta 2017 jasno izrazila svoje pomisleke v zvezi z deregulacijo cen pogonskih goriv izven avtocest ter hitrih cest in je s tem ravnala preventivno. Po deregulaciji pa lahko Agencija deluje le še v okviru svojih zakonskih pristojnosti, kot je navedeno zgoraj. 

Agencija spremlja dogajanja na vseh trgih le iz vidika svojih pristojnosti oziroma morebitne kršitve konkurenčne zakonodaje, ne more pa posegati oziroma ne "nadzira" gibanja cen na prosto delujočih trgih, kjer so pogoji za vse udeležence enaki.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava