AVK: Pogojevanje ohranitve avtomobilske garancije s pooblaščenimi serviserji in originalnimi nadomestnimi deli je lahko v nasprotju s pravili konkurence

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) je 12. marca  proti podjetju Hyundai Avto Trade d.o.o.  (v nadaljevanju: HAT) in pooblaščenim serviserjem motornih vozil znamke Hyundai[1] uvedla postopek ugotavljanja kršitve omejevanja konkurence[2].

 

Izkazana je namreč verjetnost, da je podjetje HAT s pooblaščenimi serviserji motornih vozil znamke Hyundai sklepalo sporazume o kakovostni selektivni distribuciji, po katerih se lastnikom vozil tovarniška garancija za motorna vozila znamke Hyundai pogojuje s tem, (1) da morajo servisna in redna vzdrževalna dela, ki niso zajeta v garanciji, opraviti pri pooblaščenem servisu vozil Hyundai in (2) da morajo biti za menjave delov in materialov, za katere ne velja garancija, uporabljeni originalni nadomestni deli znamke Hyundai, dobavljeni s strani podjetja HAT d.o.o.

 

S takšnim ravnavnjem bi lahko izključevali neodvisne serviserje in zapirali alternativne distribucijske poti za nadomestne dele ter tako preprečevali oziroma omejevali konkurenco na poprodajnem trgu vzdrževanja motornih vozil znamke Hyundai na ozemlju Slovenije in tako na znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovanje med državami članicami EU.

 

Po ocenah Evropske komisije poprodajne storitve predstavljajo okoli 40 odstotkov stroškov lastništva avtomobilov. Julija 2010 je začela veljati Uredba (ES) št. 461/2010, ki omogoča organom za varstvo konkurence, da se spopadejo z nezakonitimi praksami proizvajalcev avtomobilov in njihovih mrež pooblaščenih serviserjev, da z zlorabami garancij lastnike avtomobilov vežejo na svoje poprodajne storitve (npr. menjave olja in druge storitve vzdrževanja vozila).

 
AVK je prejela prijavo, da veljajo za vzdrževanje vozil znamke Hyundai pri neodvisnih serviserjih ter za vgrajevanje rezervnih delov enake kakovosti, kot so originalni, določene omejitve zaradi pogojev za ohranitev tovarniške garancije.

 
Ni izključeno, da so tovrstne prakse prisotne tudi pri drugih avtomobilskih znamkah.
Agencija poziva vse osebe, ki razpolagajo s podatki, ki bi lahko bili pomembni za odločitev v postopku, da jih posredujejo skladno z določili zakona.

  

[1] Seznam pooblaščenih serviserjev http://www.varstvo-konkurence.si/zakonodaja-in-dokumenti/ostali-dokumenti/arhiv-sklepov/sklep101/

[2] 6. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K in 33/2014 v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava