Agencija je uvedla postopek zoper podjetje PLASTKOM d.o.o. zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja na trgu predelave odpadnih nagrobnih sveč

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Agencija) je dne 4. 11. 2021 izdala sklep, s katerim je uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26. 10. 2012, v nadaljevanju: PDEU) proti podjetju PLASTKOM predelava industrijskih surovin d.o.o., Spodnji Plavž 14, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: Plastkom).

Izkazana je verjetnost, da podjetje Plastkom zlorablja prevladujoč položaj na trgu predelave elektronskih in parafinskih odpadnih nagrobnih sveč na ozemlju Republike Slovenije zlasti s tem, ko je nadaljnje poslovno sodelovanje z nosilci izvajanja skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (v nadaljnjem besedilu: nosilci skupnih načrtov) pogojevalo s sklenitvijo novih pogodb na način, da morajo nosilci skupnih načrtov dostaviti podjetju Plastkom v predelavo vso količino zbranih odpadnih nagrobnih sveč od svojih zavezancev, ki so vključeni v skupni načrt posameznega nosilca, in s tem, ko je prekomerno dvignilo cene obdelave in predelave odpadnih nagrobnih sveč, zlasti elektronskih. S tem naj bi podjetje Plastkom kršilo 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU in tako bistveno omejevalo učinkovito konkurenco na trgu predelave odpadnih nagrobnih sveč na ozemlju Republike Slovenije in s tem na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije.

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Če predstavljajo kakšni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko prvega odstavka 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, morajo biti označeni kot zaupni in poslani na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko prvega odstavka 3. člena ZPOmK-1 se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. V skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 morajo biti o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložena ustrezna pojasnila ter tudi različica dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, mora biti Agenciji ob predložitvi dokumentov predložena tudi različica dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava