Agencija je izdala prvo odločbo na podlagi vloge za poravnavo

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) je izdala odločbo na podlagi vloge za poravnavo, s katero je ugotovila, da je Veterinarska zbornica Slovenije kršila 5. člen ZPOmK-2 in 101. člen PDEU in ji za kršitev, ki je trajala skoraj 8 let, izrekla administrativno sankcijo v višini 43.000,00 eurov.

Gre za prvo odločbo, ki jo Agencija izdala na podlagi novega ZPOmK-2, in hkrati za prvo odločbo, izdano na podlagi vloge za poravnavo.

Novi ZPOmK-2 je uvedel enotni upravni postopek ugotavljanja kršitev pravil konkurenčnega prava in administrativnega sankcioniranja podjetij. Agencija je morala namreč do uveljavitve ZPOmK-2 voditi dva postopka: upravnega, v katerem je ugotovila obstoj kršitve, in prekrškovnega, v katerem je kršiteljem za ugotovljeno kršitev izrekla globe. ZPOmK-2 je uvedel tudi novi institut znižanja administrativne sankcije na podlagi vloge za poravnavo, v skladu s katerim lahko Agencija pod pogoji, določenimi v 95. členu ZPOmK-2, zniža podjetju administrativno sankcijo za največ 20 %.

Agencija je 20. 12. 2023 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da je Zbornica kršila 5. člen ZPOmK-2 in 101. člen PDEU s tem, ko je 29. 5. 2015 sprejela Pravilnik o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij (v nadaljevanju: Pravilnik), s katerim je 

i.) prepovedala ponujanje popustov oziroma akcij, ko je v 10. členu Pravilnika določila, da zaračunavanje veterinarskih storitev imetnikom živali po nižjih cenah, kot jih določa cenik veterinarske organizacije, kjer je veterinar zaposlen, ni dopustno, ter da ponujanje akcij z nižjimi cenami ali brezplačnih storitev ni dovoljeno; in 

ii.) prepovedala oglaševanje veterinarskih organizacij, ko je v 19. členu Pravilnika določila, da neposredno ali posredno reklamiranje ali publiciranje, ki nima vzgojno-izobraževalnega namena, ni dovoljeno, in da oglaševanje cen veterinarskih storitev, reklamiranje nižjih cen, popustov, akcijskih cen in brezplačnih storitev ter pošiljanje reklamnega materiala nenaslovnikom ni dovoljeno; ter v 21. členu Pravilnika določila, da objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih v nasprotju z določili 19. člena Pravilnika niso dovoljene. 

S tem je Zbornica neposredno ali posredno določala cene in druge poslovne pogoje veterinarskih organizacij, kar predstavlja sklep podjetniškega združenja, katerega cilj in učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami.

V konkretnem primeru je Zbornica med postopkom na Agencijo naslovila vlogo za poravnavo, v kateri je v skladu s pogoji iz 95. člena ZPOmK-2:
- jasno in nedvoumno priznala odgovornost za kršitev;
- opisala kršitve, način izvrševanja kršitve, opisala storitve, ki jih zajema kršitev, opisala geografski obseg kršitve in trajanje kršitve;
- navedla najvišji znesek administrativne sankcije, s katerim je soglašala, da jo Agencija izreče, ter dejstev, ki vplivajo na odmero administrativne sankcije;
- izjavila, da je bila ustrezno obveščena o ugotovitvah Agencije o dejstvih in dokazih, ki so pomembni za odločitev o kršitvi, in da je imela zadostne možnosti, da se je lahko o njih izjavila;
- izjavila, da ne bo zahtevala dostopa do spisa ali ustnega zaslišanja;
- izjavila, da soglaša, da Agencija izda odločbo.

Agencija je vlogo za poravnavo sprejela in ob upoštevanju vseh okoliščin primera višino administrativne sankcije znižala na višino 43.000,00 eurov, kar ne presega 20 % znižanja, ki ga za primer izdaje odločbe na podlagi poravnave določa zakon.

Odločba Agencije še ni pravnomočna, saj ima stranka postopka zoper njo pravico do sodnega varstva. O morebitnih tožbah zoper upravne odločbe Agencije odloča Upravno sodišče Republike Slovenije. Pri tem pa je treba še poudariti, da se odločba, izdana na podlagi vloge za poravnavo, ne sme izpodbijati iz razloga, ker dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno ali ker je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep o dejanskem stanju, če je odločba izdana v skladu s pogoji vloge za poravnavo.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava