Agencija izvedla ponovno raziskavo trga pogonskih goriv

Agencija je že leta 2017 opravila sektorsko raziskavo trga pogonskih goriv in sicer zaradi zaznave okoliščin na trgu pogonskih goriv, ki so kazale, da ta trg že v razmerah popolne regulacije cen naftnih derivatov izkazuje elemente, ki lahko nakazujejo na verjetnost omejevanja in izkrivljanja konkurence na ozemlju Republike Slovenije. Leta 2020 je Vlada Republike Slovenije odpravila regulacijo cen pogonskih goriv na območju celotne države za vse vrste pogonskih goriv, tako da ponudniki pogonskih goriv lahko od 1. 10. 2020 prosto oblikujejo cene le-teh na vseh svojih bencinskih servisih. Poleg dejstva, da je bil trg pogonskega goriva v Republiki Sloveniji že v času raziskave iz leta 2017 visoko koncentriran, pa se je od takrat število ponudnikov pogonskih goriv še zmanjšalo. Zaradi navedenega bi lahko obstajala še večja verjetnost omejevanja ali izkrivljanja konkurence na ozemlju Republike Slovenije.

Agencija je skladno z zakonodajo na področju varstva konkurence (ZPOmK-1) zato opravila nadaljnjo raziskavo trga pogonskih goriv. Agencija je ponovno preverjala, kako pogosto podjetja na svojih bencinskih servisih objavljajo cene pogonskih goriv na informativnih panojih in razloge za morebitno neobjavo cen, glavni cilj raziskave pa predstavlja analiza gibanja maloprodajnih cen, nabavnih cen in marž sedmih različnih ponudnikov pogonskih goriv na trgu goriv v Republiki Sloveniji. 

Agencija je v drugi raziskavi potrdila ugotovitve iz raziskave 2017, in sicer da je trg pogonskih goriv visoko koncentriran, da je vstop novih ponudnikov malo verjeten in da so vstopne ovire, ki jih predstavljajo umeščanje novih bencinskih servisov v prostor, zasedenost najbolj atraktivnih lokacij in relativno majhen trg, visoke.

Agencija je v tokratni raziskavi ugotovila, da ima na maloprodajno ceno pogonskih goriv največji vpliv nabavna cena goriva. Vendar pa je hkrati ugotovila, da je večina ponudnikov po deregulaciji zvišala marže, zato na dvig maloprodajnih cen pogonskih goriv ni vplivala samo nabavna cena, ki seveda predstavlja največji del cene goriva, pač pa tudi možnost oblikovanja cen po višjih cenah, kar je bilo pred deregulacijo omejeno.

Nadalje je Agencija ugotovila, da cene po deregulaciji med ponudniki niso bile vedno enake, so pa bili zaznani pogosto enaki datumi sprememb maloprodajnih cen med različnimi ponudniki. Prepričljivega razloga za spremembo cen pogonskih goriv na iste dneve Agencija ni odkrila, niti ga niso ponudili ponudniki pogonskih goriv, vendar pa iz podatkov, ki jih je pridobila Agencija izhaja, da manjši ponudniki hitro sledijo spremembam maloprodajnih cen večjih ponudnikov. Spremljanje in prilagajanje cenam konkurentom samo po sebi sicer ni konkurenčno-pravno sporno, če ni posledica prepovedanega omejevalnega ravnanja podjetij (omejevalnega sporazuma ali zlorabe prevladujočega položaja). Agencija pa ugotavlja, da sistem napovedovanja in spreminjanja cen v Sloveniji, ki se odraža v napovedovanju in vnosu cen v aplikacijo Goriva.si, omogoča hitro prilagajanje cen drugih ponudnikov (lahko tudi zgolj v pol ure), tako da ponudniki posebnega (prepovedanega) sporazuma, ki bi jim zagotavljal usklajeno delovanje, niti ne potrebujejo. 

Agencija ponovno opozarja na nadaljevanje neobjavljanja cen pogonskih goriv na informacijskih panojih neposredno ob vseh bencinskih servisih, na kar je opozorila že leta 2017 v prvi raziskavi trga pogonskih goriv. Nekateri ponudniki so ponudili precej neverjetne odgovore v smislu, da objava na informacijskih panojih trenutno tehnično ni mogoča, nekateri so napovedali, da bodo to uredili v kratkem, kar pa se ni zgodilo. Tovrstni odgovori kažejo, da javna objava cen ni v interesu ponudnikov, kar pa seveda ni v pomoč in korist potrošniku.

Agencija na koncu ugotavlja, da navkljub zaznanim nekaterim anomalijam na trgu (sočasnost spreminjanja cen, ukinitev obcestnega prikazovanja cen pogonskih goriv) neposredno ni mogoče pripisati protikonkurenčnega delovanja ponudnikov na trgu pogonskih goriv oziroma kršenja Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, se pa konkurenca na tem trgu ni povečala, prej nasprotno. Agencija v zaključku predlaga ureditev zakonodaje na področju možnosti spreminjanja cen in objavljanja cen na obcestnih panojih ob posameznih bencinskih servisih, kot je to urejeno v večini ostalih držav EU.

Povezava na poročilo: http://www.varstvo-konkurence.si/aktivnosti-agencije/raziskave/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava