Agencija izvaja tržni preizkus predlaganih zavez podjetja PLASTKOM predelava industrijskih surovin d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je v postopku ugotavljanja kršitve domnevne zlorabe prevladujočega položaja podjetja PLASTKOM predelava industrijskih surovin d.o.o., Spodnji Plavž 14, Jesenice (v nadaljevanju: Plastkom), ki je bil 4. 11. 2021 uveden s sklepom o uvedbi postopka in kasneje, 8. 5. 2023, razširjen s sklepom o širitvi postopka,1  s strani podjetja Plastkom prejela predlog zavez, s katerimi se po njegovem mnenju odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) oziroma 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU). 

Postopek se nanaša na verjetnost zlorabe prevladujočega položaja na trgu predelave odpadnih nagrobnih sveč (v nadaljevanju: ONS) na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske Unije, ki temelji na domnevi, da je podjetje PLASTKOM 

  • neupravičeno vključevalo v pogodbe o predelavi ONS, sklenjene z nosilci skupnih načrtov ravnanja z ONS, določbe o obveznosti dostave celotne količine ONS, zbranih ONS od svojih zavezancev, ki so vključeni v skupni načrt ravnanja z ONS, 
  • da je prekomerno dvignilo cene predelave ONS od druge polovice leta 2020 dalje ter 
  • da je v tem obdobju uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle z nosilci skupnih načrtov ravnanja z ONS, s čimer je postavljalo nekatere od njih v konkurenčno slabši položaj. 

Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predlaganih zavez odločila opraviti t.i. tržni test (market test) predlaganih zavez, kot ga določa tudi tretji odstavek 63. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZPOmK-2). Agencija želi na podlagi seznanitve drugih udeležencev na trgu, zlasti nosilcev skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, s predlaganimi zavezami pridobiti njihov odziv ter preveriti, ali predlagane zaveze v zadostni meri odpravljajo stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK-1 (8. člen ZPOmK-2) in 102. člena PDEU.

V skladu z določbo 63. člena ZPOmK-2 lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, po izdaji sklepa o uvedbi postopka predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve materialnih določb zakona. Podjetje, proti kateremu se vodi postopek, lahko predlaga zaveze najpozneje do poteka roka za odgovor na povzetek relevantnih dejstev. Če predlagane zaveze ne zadoščajo za odpravo stanja, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb zakona oziroma 101. ali 102. člena PDEU, Agencija o tem pisno obvesti podjetje, ki je zaveze predlagalo. Agencija lahko predlagane zaveze sprejme z odločbo in jih pri tem lahko tudi časovno omeji. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi odločbo, s katero je sprejela zaveze, in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih je temeljila odločba, kadar podjetja ne izpolnjujejo zavez ali kadar temelji odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

Podjetje Plastkom je Agenciji pravočasno (še pred izdajo povzetka relevantnih dejstev) predložilo predloge zavez skladno s 63. členom ZPOmK-2. 

Glede na navedeno vse zainteresirane osebe naprošamo, da posredujejo Agenciji odziv na predlagane zaveze do vključno 4. 10. 2023 na elektronski naslov gp.avk(at)gov.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3062-1/2021. 

Poleg tega Agencija poziva zainteresirane osebe, ki bodo posredovale svoj odziv na predlog zavez, da predložijo tudi nezaupno različico svojih pripomb, če bi te vsebovale zaupne podatke v smislu 16. točke prvega odstavka 3. člena ZPOmK-2. V nezaupni različici naj izbrišejo vse informacije, ki so po njihovem mnenju zaupni podatki, ter jih nadomestijo z nezaupnim povzetkom ali oznako »zaupni podatki«. 

Zainteresirane osebe naj svoje odgovore in pripombe čim bolj utemeljijo ter navedejo vsa ustrezna dejstva. 

Za vaše sodelovanje in posredovani odziv se vam zahvaljujemo. 

Predlog zavez

 

-------------------------

1 http://www.varstvo-konkurence.si/omejevalna-ravnanja/odlocitve-agencije/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava