Agencija izvaja tržni preizkus predlaganih zavez podjetja PANTEON GROUP, svetovanje in inženiring d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je v postopku ugotavljanja kršitve domnevne zlorabe prevladujočega položaja podjetja PANTEON GROUP, svetovanje in inženiring d.o.o., Vojkovo nabrežje 30A, 6000 Koper (v nadaljevanju: Panteon), ki je bil dne 25. 8. 2016 uveden s sklepom o uvedbi postopka (http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-sklepov/sklep-109/), s strani podjetja Panteon prejela predlog zavez, s katerimi se po mnenju podjetja Panteon odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) oziroma 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU).

Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predlaganih zavez odločila opraviti t.i. tržni test (market test) predlaganih zavez, ki je urejen v četrtem odstavku 27. člena Uredbe Sveta o izvajanju pravil o konkurenci iz določb 81. in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti št. 1/2003/ES z dne 16. decembra 2002, in sicer želi Agencija na podlagi seznanitve zainteresirane javnosti, zlasti ponudnikov storitev elektronske izmenjave podatkov, s predlaganimi zavezami pridobiti njihov odziv ter preveriti, ali predlagane zaveze v zadostni meri odpravljajo stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU.

V skladu z določbo 39. člena ZPOmK-1 lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, po izdaji sklepa o uvedbi postopka predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU. Podjetje, proti kateremu se vodi postopek, lahko predlaga zaveze najpozneje do poteka roka za odgovor na povzetek relevantnih dejstev. Če predlagane zaveze ne zadoščajo za odpravo stanja, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU, Agencija o tem pisno obvesti podjetje, ki je zaveze predlagalo. Agencija lahko predlagane zaveze sprejme z odločbo in jih pri tem lahko tudi časovno omeji. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi odločbo, s katero je sprejela zaveze, in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih je temeljila odločba, kadar podjetja ne izpolnjujejo zavez ali kadar odločba temelji na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

Glede na navedeno vse zainteresirane osebe naprošamo, da nam sporočijo odzive, morebitne komentarje ter predloge na priložen predlog zavez podjetja Panteon. Predlog zavez naj bi v največji meri odpravljal pomisleke in očitke Agencije iz prej omenjenega sklepa o uvedbi postopka glede izkazane verjetnosti, da podjetje Panteon zlorablja prevladujoč položaj na trgu storitev elektronske izmenjave podatkov v Republiki Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije. Očitek podjetju Panteon se nanaša zlasti na to, da naj bi podjetje PANTEON ponudnikom storitev elektronske izmenjave podatkov na trgu storitev elektronske izmenjave podatkov zavračalo posredovanje tehničnih informacij potrebnih za vzpostavitev elektronske izmenjave podatkov med omrežji za elektronsko izmenjavo podatkov ali je posredovanje tehničnih informacij nedopustno pogojevalo in je s tem ponudniku storitev elektronske izmenjave podatkov in njegovim uporabnikom zavračalo dostop do lastnega omrežja za elektronsko izmenjavo podatkov, ki je nujno potrebno za učinkovito konkuriranje na upoštevnem trgu, in je s tem omejevalo proizvodnjo, trg ali tehnični napredek na škodo potrošnikov v Republiki Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, kar predstavlja zlorabo prevladujočega položaja po 2. alineji četrtega odstavka 9. člena ZPOmK-1 in b točki drugega odstavka 102. člena PDEU.

Agencija naproša vse zainteresirane osebe, da posredujejo Agenciji odziv na predlagane zaveze do vključno dne 2. 9. 2020 na elektronski naslov gp.avk(at)gov.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3062-13/2015.

Za vaše sodelovanje in posredovani odziv se vam zahvaljujemo.

Predlog zavez

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava