Agencija izrekla globe zaradi prekrška nepriglasitve koncentracije Agenciji

Agencija je v zadevi o prekršku zaradi nepriglasitve koncentracije Agenciji izdala odločbo o prekršku, s katero je pravni osebi izrekla globo v višini 53.900.000 EUR, odgovorni osebi pravne osebe pa globo v višini 5.000 EUR.

Agencija je vodila postopek o prekršku zoper pravno osebo Agrokor d.d. in odgovorno osebo pravne osebe zaradi nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. Agenciji. Podjetje Agrokor AG, ki je v 100 % lastništvu podjetja Agrokor d.d., je namreč pridobilo 100 % delež v podjetju Ardeya Global Ltd., ki ima v lasti podjetje Costella d.o.o. S sklenitvijo navedene pogodbe je za pravno osebo Agrokor d.d. na podlagi 43. člena ZPOmK-1 nastopila obveznosti priglasitve predmetne koncentracije Agenciji, in sicer bi morala stranka priglasiti koncentracijo Agenciji najpozneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe s prodajalcem. Ker pravna oseba Agrokor d.d. kljub pozivu Agencije ni priglasila koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. Agenciji, je slednja 9. 4. 2019 uvedla postopek presoje skladnosti koncentracij po uradni dolžnosti (http://www.varstvo-konkurence.si/informacije/novica/agencija-je-proti-podjetju-agrokor-dd-uvedla-postopek-presoje-skladnosti-koncentracije-p-193/).

Za prekršek prepozne priglasitve koncentracije je za pravno osebo predpisana globa do 10 % letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu. Pri določitvi globe je Agencija upoštevala čas zamude, obliko krivde, dejstvo, da koncentracija kljub pozivu ni bila priglašena, ravnanje pravne osebe in druge okoliščine v skladu z zakonom. Agencija je pri odmeri globe upoštevala tudi, da je potrebna generalna prevencija pri tovrstnih kršitvah, saj so (pravočasne) priglasitve ključne za učinkovito presojo in obravnavo koncentracij. Agencija namreč sledi pri presoji tovrstnih zadev že vzpostavljeni sodni praksi, v skladu s katero je obveznost priglasitve koncentracije, ki je bila uvedena že leta 1999, ZPOmK-1 pa velja od leta 2008, jasna, nedvoumna in dolgo poznana, teža predmetnega prekrška pa znatna.

Kršiteljici sta zoper odločbo o prekršku napovedali vložitev zahtev za sodno varstvo, o katerih bo odločalo Okrajno sodišče v Ljubljani, zato odločba o prekršku še ni pravnomočna.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava