Agencija je proti podjetju Agrokor d.d. uvedla postopek presoje skladnosti koncentracije podjetij Agrokor AG Švica in Ardeya Global Ltd., ZAE, ki ima v lasti podjetje Costella d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (Agencija), je dne 9. 4. 2019 izdala sklep, s katerim je proti podjetju Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška (Agrokor), uvedla postopek presoje skladnosti koncentracije podjetij Agrokor AG (Eschenring 3, 6302 Zug, Švica; Agrokor AG), ki je del Skupine Agrokor in Ardeya Global Ltd., Unit No: 3O-01-1280, Jewellery & Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS, Jewellery&Gemplex, Dubai, UAE (Ardeya Global), ki ima v lasti podjetje Costella d.o.o., Fara 30, 1336 Kostel, s pravili konkurence, ker je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, in je podjetja niso priglasila.

Ker sta kumulativno izpolnjena tako pravni kot ekonomski pogoj iz 10. in 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), podjetje Agrokor pa predmetne koncentracije tudi po pozivu Agencije ni priglasilo, je Agencija na podlagi 2. odstavka 45. člena ZPOmK-1 začela postopek presoje koncentracije po uradni dolžnosti z izdajo predmetnega sklepa.

Ker je podjetje Agrokor v tujini, v Republiki Sloveniji pa nima pooblaščenca, mu je Agencija s sklepom tudi naložila, da v roku 15 dni od dneva prejema tega sklepa, imenuje pooblaščenca. V kolikor le tega ne bo imenovalo v danem roku, mu ga bo postavila Agencija po uradni dolžnosti.   

Agencija poziva vse osebe, da ji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Pri tem je treba podatke, ki predstavljajo zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, označiti kot zaupne in jih poslati na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. Podatki, ki štejejo za poslovno skrivnost v skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa so podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam