Objavljeno 18.6.2015

 

GEN-I, d.o.o.

Elektro Energija, d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 12. 6. 2015 v zadevi priglašene koncentracije podjetij GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško in Elektro Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, ki je podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31 in 63/13-ZS-K in 33/2014; v nadaljevanju: ZPOmK-1), začela postopek presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Agencija ocenjuje, da bo združeno podjetje po izvedeni koncentraciji bistveno povečalo svoj tržni delež tako na maloprodajnem trgu prodaje električne energije kot na ožjih maloprodajnih trgih električne energije v Republiki Sloveniji, kar bi lahko, v povezavi s prisotnostjo združenega podjetja na vertikalno povezanem trgu proizvodnje in prodaje električne energije na debelo, vzbujalo resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. V teh okoliščinah je mogoče pričakovati, da bi lahko združeno podjetje bistveno vplivalo na pogoje konkurence na maloprodajnem trgu električne energije, zlasti kot posledica ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja na visoko koncentriranem maloprodajnem trgu električne energije. Ker koncentracija izkazuje resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence, se je Agencija skladno z določili 4. odstavka 46. člena ZPOmK-1 odločila za uvedbo postopka presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Agencija bo opravila natančno analizo razmer na upoštevnih trgih, da bi ugotovila tržno moč udeležencev koncentracije in njihovih konkurentov in v povezavi s tem, ali bi združeni subjekt lahko izvajal občutno izključevanje svojih konkurentov, ali bi imel spodbudo k takemu ravnanju in ne nazadnje, ali bi morebitna takšna strategija škodljivo vplivala na konkurenco na upoštevnih trgih, ter tako ugotovila, ali obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence.

 

Agencija zato poziva vse osebe, da pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNO; NE ODPIRAJ, V ROKE DIREKTORJU. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava