Objavljeno 11. 4. 2017

GEN Energija d.o.o. in GEN-I d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU izdala sklep z naslednjim izrekom:

1. Postopek opr. št. 306-37/2009, ki ga Agencija vodi zoper podjetji GEN Energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, in GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, v zadevi ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 81. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, sedaj 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, se ustavi.

2. V tem postopku niso nastali posebni stroški.

3. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.