Datum objave: 18. 9. 2018

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 4. 9. 2018 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Koncentracija, ki se nanaša na dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub in je nastala na podlagi Pogodbe o prodaji poslovnih deležev, sklenjene dne 24. 8. 2012 med družbama S.C. IKO Poland S.R.L., Romunija (v nadaljevanju: IKO POLAND) kot prodajalcem in United Media Limited, Poseidonos 1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406 Nikozija, Ciper (v nadaljevanju: UML) kot kupcem, je neskladna s pravili konkurence in se prepove.

 

2. Definicije uporabljanih izrazov v izreku je treba razlagati na sledeč način:

a) »Priglasitelj« je podjetje United Group B.V., Luksemburg (v nadaljevanju: UG), skupaj z odvisnimi podjetji (i) UML, (ii) United Media S.a.r.l, Luksemburg (v nadaljevanju: UM), (iii) Slovenia Broadband S.a r.l., Luksemburg (v nadaljevanju: Slovenia Broadband), ter (iv) United Media Network AG. Švica (v nadaljevanju: UMN).

b) »TV programi Sport Klub« so TV programi: SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK1 HD, SK2 HD, SK3 HD, SK HD, SK Golf, SK Golf HD in Fishing and Hunting
c)  »Dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub« zajema nakup pravic za predvajanje avdiovizualnih športnih TV vsebin za TV programe Sport Klub za ozemlje Republike Slovenije, produkcijo TV programov Sport Klub za ozemlje Republike Slovenije in ponudbo TV programov Sport Klub operaterjem na veleprodajnem trgu dobave TV programov na ozemlju Republike Slovenije.

d) »Primeren kupec« je kupec, ki (i) mora biti neodvisen od priglasitelja (priglasitelj dejavnosti izdajanja TV programov Sport Klub ne sme odsvojiti podjetju ali osebi, ki bi bila z njim kakor koli lastniško ali osebno povezana, oziroma podjetju ali osebi, ki bi delovala po njegovem naročilu, kot tudi ne morebitnemu pravnemu nasledniku teh podjetij), (ii) mora imeti finančna sredstva, strokovno znanje, izkušnje, motivacijo in zmožnost, da ohrani in razvija dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub kot rentabilno in dejavno konkurenčno silo v konkurenci s strankami in drugimi konkurenti, ter (iii) ne sme biti verjetno, da bodo po nakupu dejavnosti s strani primernega kupca nastale nove težave glede konkurence ali tveganje, da se bodo ukrepi izvajali z zamudo.

 

3. Priglasitelj mora na podlagi 53. člena ZPOmK-1 za odpravo učinkov izvedene prepovedane koncentracije iz točke 1. odsvojiti dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub, s čimer se vzpostavi stanje, ki je obstajalo pred izvedbo predmetne koncentracije, in sicer tako, da priglasitelj po odsvojitvi ne bo imel več kontrole nad dejavnostjo izdajanja TV programov Sport Klub na ozemlju Republike Slovenije, kar bo priglasitelj izvedel tako, da:

i. bo iz skupine podjetij, kateri pripada, v roku 90 dni od prejema te odločbe izločil vsa materialna in nematerialna sredstva (kapital, zaposlene, licence, pravice za prenos TV vsebin na območju Republike Slovenije, pridobljene do dneva odsvojitve in so del ali so namenjene uporabi v TV programih Sport Klub na ozemlju Republike Slovenije, upravna dovoljenja, pogodbe idr.), ki so potrebna za samostojno opravljanje dejavnosti izdajanja TV programov Sport Klub in bo tako izločena sredstva pripravil za prodajo primernemu kupcu;

ii. bo izločena sredstva iz točke 3.(i) prenesel na primernega kupca;

iii. bo, če bo za prenos sredstev treba spremeniti pravne akte ali pridobiti soglasje, skušal doseči ustrezno spremembo pravnega akta, oziroma če to ne bo možno in to ne bo posledica nerazumnih ali neutemeljenih zahtev priglasitelja, o čemer bo nemudoma obvestil Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), bo priglasitelj v soglasju z Agencijo na drug ustrezen način uredil prenos sredstev, da bo dosežen cilj iz 1. točke izreka odločbe;

iv. bo s prejemom te odločbe začel izvajati ukrepe, ki bodo zagotovili, da priglasitelj do prenosa dejavnosti iz točke 3.(ii) ne bo izvrševal koncentracije (izvedba organizacijskih ukrepov, na podlagi katerih se bo dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub tudi v razmerju do priglasiteljevih podjetij v skupini izvajala strogo poslovno na podlagi običajnih poslovnih pogojev in nadaljevanje takšnega načina poslovanja tudi po izločitvi sredstev iz točke 3.(ii)) oziroma jo bo izvrševal na podlagi soglasja Agencije, kadar bo to potrebno za ohranjanje vrednosti naložbe ali za opravljanje storitev splošnega interesa;
v. bo pred prenosom izločene dejavnosti izdajanja TV programov SK na primernega kupca iz točke 3.(ii) pridobil soglasje Agencije.

 

4. Priglasitelj mora ukrep iz točke 3., če v točki 3. ni določeno drugače, izvesti v roku 6 mesecev od prejema te odločbe. Rok se lahko na utemeljeno pisno zahtevo priglasitelja podaljša. V zahtevi, ki jo mora podati pred potekom roka, mora navesti in utemeljiti, zakaj ne more izvesti posameznega ukrepa in predlagati nov rok in navesti razloge, zaradi katerih bo v novem roku lahko izvedel ukrep.


5. V obdobju 3 let od dneva odsvojitve dejavnosti primernemu kupcu:
i. bo Priglasitelj kupcu zagotovil neizključno in neprenosljivo uporabo blagovne znamke »Sport Klub« in »SK« na ozemlju Republike Slovenije;
ii. Priglasitelj ne bo na ozemlju Republike Slovenije opravljal dejavnosti izdajanja športnih TV programov, z izjemo programov, ki predvajajo borilne veščine, trenutno TV program Fight Channel, njihovo programsko vsebino pa v tem času ne bo dopolnil z drugo zvrstjo športne vsebine.


6. Priglasitelj lahko zaprosi za spremembo ukrepa ali skrajšanje obdobja za izvedbo ukrepa, navedenega v točki 5. izreka, če za to obstajajo utemeljene okoliščine.


7. Priglasitelj mora v času od prejema te odločbe do izvedbe ukrepa iz točke 3. pisno poročati Agenciji o:
a. vseh sestankih in pogajanjih s potencialnimi kupci izločene dejavnosti iz točke 3.(ii), pri čemer mora poročilo vsebovati datum, čas in kraj sestanka, udeležence sestanka (podjetje in osebe), zapisnik sestanka, vsebino sestanka, če ta ne izhaja iz zapisnika, ter vse dokumente, podpisane na sestanku;

b. vseh drugih aktivnostih, ki jih je izvedlo za izpolnitev ukrepa, določenega v točki 3.

 

8. Priglasitelj mora obveznosti iz točke 7. izpolniti do vsakega desetega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.

 

9. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava