Vprašalnik za dobavitelje življenjskih potrebščin

Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) ima kot pristojni organ v smislu določil 15. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (UL RS št. 64/2007-UPB2; v nadaljevanju: ZPOmK) nalogo spremljati in analizirati razmere na trgu, v kolikor so le-te pomembne za razvijanje poštene in svobodne konkurence.

 

V skladu z navedeno pristojnostjo se je Urad odločil, da bo zaradi pospešene rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji izvedel anketo med trgovskimi družbami in dobavitelji, na osnovi katere bo pridobil podatke o razmerah na trgu dobave blaga trgovskim podjetjem. Zato Urad poziva proizvajalce osnovnih življenjskih potrebščin in druge dobavitelje teh izdelkov trgovskim družbam, da izpolnijo priloženi vprašalnik.

 

Posredovani podatki bodo po potrebi predstavljeni le v zbirni obliki, brez navedb posameznih podjetij, katerim je bila anketa poslana. V skladu z določbo 18.a člena ZPOmK mora Urad na zahtevo podjetja ali posameznika, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Urad uporablja pri izvrševanju svojih pristojnosti, varovati tajnost identitete podjetja ali posameznika, če ta verjetno izkaže, da bi mu razkritje povzročilo znatno škodo. V kolikor bi iz katerega od posredovanih podatkov lahko izhajal vir, takšen podatek ne bo predstavljen oziroma dostopen javnosti.

 

Če menite, da bi podatki, ki jih zahteva Urad, lahko predstavljali poslovno skrivnost, te podatke označite kot tajne in jih pošljite v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNO; NE ODPIRAJ, V ROKE DIREKTORJU. Hkrati pošljite različico podatkov brez poslovnih skrivnosti, skupaj z navedbami razlogov, zakaj posamezni podatki predstavljajo poslovno skrivnost.

 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujemo.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava