Vlada izdala Uredbo o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij

Sporočilo za javnost

Vlada Republike Slovenije je na redni seji 30. 4. 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij.

 

Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (uredba) na novo predpisuje obrazec za priglasitev koncentracije podjetij (obrazec). V primerjavi z obrazcem za priglasitev koncentracije v skladu s 37. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki ga predpisuje Uredba o vsebini in zahtevanih elementih obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS, št. 4/2000), predlagani obrazec podrobneje določa podatke, ki jih morajo priglasitelji poslati Uradu RS za varstvo konkurence ob priglasitvi koncentracije. Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij se naslanja na pravni red Evropske unije.

 

V obrazcu so podrobneje določeni osnovni podatki, ki jih morajo poslati v koncentraciji udeležena podjetja (1. točka obrazca). V 4. točki obrazca, ki ureja osebne in finančne povezave ter predhodne pridobitve, mora priglasitelj poslati seznam vseh podjetij, dejavnih na upoštevnih trgih, v katerih imajo podjetja ali osebe skupine posamezno ali skupno najmanj 10 % glasovalnih pravic izdanega delniškega kapitala ali drugih vrednostnih papirjev.

 

Za upoštevne trge predlagani obrazec omejuje upoštevne trge, ki jih morajo podjetja opredeljevati, in so kot taki pomembni za presojo skladnosti koncentracije s pravili konkurence, saj morajo opredeliti zgolj tiste upoštevne trge, na katerih bo koncentracija privedla do skupnega tržnega deleža, ki bo višji od 15 % (horizontalna razmerja) oziroma na katerih je tržni delež posameznega podjetja ali skupni tržni delež na katerem koli od vertikalno povezanih trgov višji od 25 % (vertikalna razmerja) (točki 6.1.1 in 6.1.2). Ker je povečanje učinkovitosti lahko pomembna obramba v koncentraciji udeleženih podjetij, točka 6.2.12 podrobneje določa podatke, ki jih morajo podjetja poslati v zvezi s tem, saj bo lahko le na ta način Urad RS za varstvo konkurence pri svoji presoji ustrezno upošteval tudi povečanje učinkovitosti.

 

Predlagani obrazec tudi podrobneje določa podatke, ki jih mora priglasitelj predložiti, če pride do koncentracije z ustanovitvijo skupnega podjetja (8. točka). Končno predlagani obrazec tudi širi podatke, ki jih je treba priložiti v zvezi s priglasitvijo koncentracije drugim pristojnim organom (9. točka).

 

Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava