Upravno sodišče pritrdilo ugotovitvam Agencije v zadevi kartelnega dogovarjanja avtobusnih prevoznikov na javnem razpisu

Agencija je prejela sodbo Upravnega sodišča RS (I U 930/2017-64 z dne 19. 6. 2018), s katero je sodišče v celoti pritrdilo ugotovitvam Agencije iz odločbe št. 306-79/2010-442 z dne 29. 3. 2017.

Agencija je z navedeno odločbo, izdano v ponovnem postopku, ugotovila, da so avtobusni prevozniki:
-    Alpetour PA d.o.o. (sedaj Arriva Alpetour d.o.o.),
-    AVRIGO, d.o.o. (sedaj NOMAGO d.o.o.),
-    INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.,
-    IZLETNIK CELJE d.o.o. (sedaj pripojen k NOMAGO d.o.o.)
-    skupaj z družbami iz Skupine Arriva (ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o., ARRIVA ŠTARJERSKA d.d. in VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA d.d., ki je bila pripojena k družbi ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o.)
kršili 6. člen ZPOmK-1 in prvi odstavek 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker so se pred oddajo ponudb za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe medkrajevni javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na javnem razpisu DRSC št. JN 1952/2010 dogovorili o tem, kdo izmed njih petih bo na posameznem koncesijskem območju oddal ponudbo kot koncesionar, ki bo ostalim udeležencem sestankov ponudil izvajanje linij v obsegu in vsebini najmanj, kot so to izvajali pred razpisom. Podjetja so se na sestankih na sedežu družbe Viator & Vektor na Dolenjski cesti v Ljubljani in z dopisovanjem po elektronski pošti dogovorila o oddaji ponudb ter na ta način odpravila medsebojne konkurenčne pritiske ter s tem povezana tveganja pri prijavi na razpis.

Agencija je v tem postopku prejela vlogo za odpustitev oziroma znižanje globe, s katero je eno izmed avtobusnih podjetij koristilo ugodnosti iz programa prizanesljivosti (leniency). Skladno s tem programom so lahko udeleženci kartelov (omejevalnih sporazumov po cilju) deležni ugodnejše obravnave v postopku o prekršku. Podjetje, ki je v vlogi uveljavljalo ugodnosti iz programa prizanesljivosti, je sodelovalo z Agencijo in ji predložilo dodatne dokaze o kartelu.
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava