Pojasnila glede vložitve zahteve za izdajo obvestila o poteku postopka v zvezi s točko c) prvega odstavka 86.b člena ZJF

Sporočilo za javnost

Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je v zvezi z izvajanjem Zakona o javnih financah, Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008 in 49/2009; ZJF) pripravil in objavil obrazec za predložitev zahteve za izdajo obvestila o poteku postopkov presoje koncentracije, ki se vodijo pred Uradom. Urad priporoča, da navedeni obrazec uporabijo subjekti, natančneje osebe iz prve in druge alineje prvega odstavka 86.b člena ZJF, ki morajo v postopku pridobitve oziroma obnovitve posojila za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb kreditni instituciji, zavarovalnici, pozavarovalnici ali pokojninski družbi izkazati, da zoper njih Urad ni uvedel postopka presoje koncentracije zaradi neskladnosti s pravili konkurence v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, oziroma takšna neskladnost s pravnomočno odločbo ni že ugotovljena (točka c) 86.b člena ZJF). Obvestilo, ki ga bo izdal Urad, se bo nanašalo na postopke, ki so bili uvedeni oziroma končani v obdobju petih let pred vložitvijo vloge za odobritev jamstva v skladu z ZJShemRS. Datum vložitve vloge za odobritev ukrepa v skladu z ZJF bo moral vlagatelj zahteve za izdajo obvestila pridobiti od institucije, pri kateri bo zaprosil za posojilo oziroma obnovitev posojila.

 

Urad je pripravil obrazec predvsem v izogib nejasnostim, ki so se pojavile v zvezi z izvajanjem 86.b člena ZJF. Urad je namreč prejel s strani podjetij več vlog, v katerih le-ta zahtevajo izdajo potrdil, da proti njim ni oziroma v obdobju zadnjih petih let ni bil uveden postopek presoje koncentracije v skladu z določbo točke c) prvega odstavka 86.b člena ZJF. S tem v zvezi Urad obvešča, da Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZUP), ki se v skladu z drugim odstavkom 15. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 36/2008 in 40/2009; v nadaljevanju: ZPOmK-1) uporablja subsidiarno, v 179. členu med drugim določa, da državni organi izdajajo potrdila o dejstvih, o katerih vodijo uradno evidenco. Za uradno evidenco se šteje evidenca, ki je bila vzpostavljena na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. V 180. členu ZUP je nadalje določeno, da državni organi izdajajo potrdila in druge listine tudi o dejstvih, o katerih ne vodijo uradne evidence, če zakon tako določa. Urad ne vodi uradne evidence o postopkih in zato tudi ne izdaja potrdil o tem, ali je uveden postopek presoje koncentracije oziroma ali je le-ta bil uveden v zadnjih petih letih oziroma ali je bila neskladnost koncentracije s pravili konkurence ugotovljena s pravnomočno odločbo. Nadalje tudi noben zakon ne določa, da Urad izdaja navedena potrdila. Glede na navedeno Urad zaključuje, da zadevnih potrdil ne more izdajati, saj ne vodi uradne evidence oziroma zakon ne določa, da Urad izdaja navedena potrdila.

 

Glede na zgoraj navedeno Urad ne bo izdajal potrdil, temveč obvestila o poteku postopka, katera imajo na podlagi sedmega odstavka 82. člena ZUP pravico zahtevati stranke, prizadeti državni organi in vsakdo drug, ki verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist. Tako lahko na podlagi navedene določbe osebe iz prve in druge alineje prvega odstavka 86.b člena ZJF na Urad naslovijo zahtevo za izdajo obvestila o poteku postopkov zoper njih (enako velja za z njimi povezane osebe).

 

Urad nadalje obvešča, da bo na podlagi prejete popolne vloge izdal obvestilo o poteku postopka pred Uradom, ki se bo nanašalo na podjetja v smislu določb ZPOmK-1 in v zvezi s katerimi se lahko vodijo postopki pred Uradom. Izdano obvestilo se bo nanašalo izključno na podjetja, navedena na zahtevi za izdajo obvestila o poteku postopka pod točko 1. (Podatki o vlagatelju zahteve za izdajo obvestila o poteku postopka) in 2. (Podatki o povezanih osebah z vlagateljem zahteve za izdajo obvestila o poteku postopka) tega obrazca, in se v nobenem primeru (razen če bodo izrecno navedena na obrazcu) ne bo nanašalo na morebitna druga podjetja v skupini v smislu 5. točke 3. člena ZPOmK-1, v skladu s katero so »podjetja v skupini« podjetja, ki so:
• v sporazumu ali koncentraciji udeležena podjetja;
• njihova odvisna podjetja;
• njihova gospodujoča podjetja;
• odvisna podjetja podjetij iz prejšnje alineje in
• podjetja, v katerih ima eno ali več podjetij iz prejšnjih alinej skupaj ali skupaj z enim ali več drugimi podjetji pravice ali vpliv iz tretje točke 3. člena ZPOmK-1.
Prav tako Urad ne bo ugotavljal povezanih oseb, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo.

 

Glede na navedeno mora vlagatelj zahteve navesti v obrazcu vse povezane osebe, za katere želi pridobiti obvestilo o poteku postopka, saj Urad ne bo po uradni dolžnosti ugotavljal povezanih oseb, zato bo izdano obvestilo veljalo izključno za osebe, ki bodo navedene na obrazcu.

 

Obrazec

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava