Opozorilo SODO

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) izvaja nadzor nad uporabo določb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999 in 37/2004, v nadaljevanju: ZPOmK), spremlja in analizira razmere na trgu, vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z določili ZPOmK ter v skladu z Uredbo Sveta o izvajanju pravil konkurence iz členov 81. in 82. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti vodi postopke o kršitvah določb 81. in 82. člena.

 

Urad po uradni dolžnosti ali na zahtevo strank presoja domnevne zlorabe prevladujočega položaja, opredeljene v 10. členu ZPOmK. S prevladujočim položajem podjetja je mišljen položaj, ko podjetje glede določenega blaga ali storitve nima konkurentov ali pa ima na trgu le nepomembno konkurenco. Prevladujoč položaj na trgu sam po sebi ni prepovedan, prepovedane pa so zlorabe takšnega položaja.

 

ZPOmK pojma zlorabe prevladujočega položaja ne opredeljuje, ampak dejanja zlorabe primeroma našteva: (i) posredno ali neposredno pogojevanje nepoštenih prodajnih ali nakupnih cen in drugih nepoštenih pogojev, (ii) neupravičeno zviševanje ali zniževanje cen, (iii) uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi poslovnimi partnerji, (iv) pogojevanje sklepanja pogodb s sprejemom obveznosti, ki po svoji naravi niso povezane z vsebino teh pogodb, ipd.

 

Iz podatkov, s katerimi razpolaga Urad, izhaja, da nekateri sistemski operaterji distribucijskih omrežij v preteklosti niso želeli posredovati poslovno neobčutljivih podatkov o končnih odjemalcih podjetjem, ki nastopajo na trgu prodaje električne energije upravičenim odjemalcem, čeprav so te podatke posredovali tržnim delom distribucijskih podjetij.

 

Urad opozarja, da 23.a člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/2005) nalaga sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij odgovornost za nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja in zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem na način, ki slednjim omogoča učinkovito uveljavljanje dostopa do omrežja.

 

Podjetja, ki nastopajo na trgu prodaje električne energije končnim odjemalcem, so upravičeni odjemalci. Za učinkovito uveljavljanje pravice dostopa do omrežja potrebujejo podatke o končnih odjemalcih električne energije, saj lahko le na ta način oblikujejo in posredujejo konkurenčne ponudbe za dobavo električne energije. V primeru, da je uveljavljanje pravice dostopa do omrežja neučinkovito, so podjetja, ki nastopajo na trgu prodaje električne energije končnim odjemalcem (v primerjavi s tržnimi deli distribucijskih podjetij) diskriminirana in postavljena v konkurenčno slabši položaj.

 

Opisano ravnanje je po mnenju Urada v očitnem nasprotju z določili Energetskega zakona. Ker bi ob izpolnjevanju določenih zakonskih pogojev lahko predstavljalo tudi kršitev 10. člena ZPOmK oziroma 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Urad poziva sistemske operaterje distribucijskih omrežij, da ponovno preučijo svojo poslovno politiko in se vzdržijo ravnanj, ki bi utegnila omejevati ali izkrivljati učinkovito konkurenco.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava