Odložni pogoji v postopkih presoje skladnosti koncentracij

Agencija je v postopkih presoje skladnosti koncentracij podjetij s pravili konkurence zasledila povečano število odložnih pogojev v kupoprodajnih oziroma drugih podobnih pogodbah o prenosu lastniških  deležev, sklenjenih med priglasitelji koncentracije in imetniki lastniških deležev v prevzetih podjetji, v skladu s katerimi je izvršitev določene transakcije odvisna med drugim tudi od izdaje odločbe Agencije. V skladu s takšnimi odložnimi pogoji naj bi bila Agencija vezana izdati odločbo do določenega dne oz. v določenem roku, ki ga določijo stranke pogodbe.

 

Agencija opozarja, da takšnih oziroma podobnih določil v pogodbah Agencija ni dolžna spoštovati, ker se presoja skladnosti koncentracij s pravili konkurence pred Agencijo vodi na podlagi določb ZPOmK-1. Ta določa postopek in roke za izdajo ustreznih aktov Agencije, za katere pa Agencija poudarja, do so instrukcijski, kar pomeni, da zamuda tega roka ne pomeni, da Agencija po prekoračitvi roka ne more izdati ustreznega akta. Agencija mora sicer izdati odločbo ali sklep o uvedbi postopka v 25 delovnih dneh od prejema popolne priglasitve oziroma v 60 delovnih dneh od dneva izdaje sklepa o uvedbi postopka. Rok za izdajo odločbe ali sklepa o uvedbi postopka se podaljša za 15 delovnih dni, če priglasitelj Agenciji predlaga korektivne ukrepe.

 

Agencija si prizadeva, da vse postopke zaključi v zakonskih rokih, pri čemer pa trajanje samega postopka ni odvisno zgolj od ravnanj Agencije, temveč od kompleksnosti in vsebinske zahtevnosti posameznega postopka, aktivnosti strank postopka in ostalih deležnikov, ki so vključeni v postopek pred Agencijo.

 

Odgovornost za pravočasno izvedbo koncentracij je tako na strani pogodbenih strank, ne pa Agencije, zato Agencija poziva podjetja, ki priglašajo koncentracije, da to upoštevajo pri oblikovanju pogodbenih določil oziroma odložnih pogojev v teh določilih.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava