Agencija je izdala sklep o ustavitvi postopka ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 podjetja Telekom Slovenije d.d.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 30. 3. 2023 s sklepom ustavila postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) zoper podjetje Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: TS). Postopek se je nanašal na ugotavljanje domnevne zlorabe prevladujočega položaja podjetja TS na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa v obdobju najmanj od 1. 12. 2002 do 5. 9. 2005, ko naj bi podjetje TS neupravičeno pogojevalo vzpostavitev ADSL povezave in priključka preko svojega omrežja pri končnih uporabnikih s sprejemom dodatnega pogoja, in sicer predhodne vzpostavitve ISDN priključka.

Agencija je v postopku, ki ga je uvedla 4. 10. 2004, izdala že dve ugotovitveni odločbi, s katerima je ugotovila obstoj kršitve, prvo 31. 3. 20081  (to je Upravno sodišče RS odpravilo 18. 11. 20092  in zadevo vrnilo Agenciji v nov postopek) in drugo v ponovljenem postopku 25. 10. 20133. Upravno sodišče RS je sprva tožbo podjetja TS zoper to drugo odločbo Agencije zavrnilo4  in je s tem ta postala pravnomočna, a je nato TS zoper sodbo Upravnega sodišča vložil še revizijo, kateri je Vrhovno sodišče RS (v nadaljevanju: Vrhovno sodišče) 14. 7. 2015 s sklepom5 ugodilo, izpodbijano sodbo Upravnega sodišča RS razveljavilo ter vrnilo zadevo slednjemu v novo sojenje. Upravno sodišče je nato v ponovljenem postopku 3. 11. 2015 izdalo sodbo6, s katero je tudi to odločbo Agencije odpravilo in zadevo vrnilo Agenciji v nov postopek z napotilom, da mora Agencija ugotoviti trenutek nastanka škode potrošnikom, določno ugotoviti, kaj naj bi ta predstavljala, in (konkretizirano) ugotoviti ceno razcepnika, ki bi omogočal uporabo ADSL brez ISDN pred 3. 3. 2005.

V predmetnem postopku je Agencija preiskovala časovno obdobje domnevne kršitve, ki datira tudi do 21 let v preteklost. Kljub temu, da je obstajala standardizirana rešitev v tujini z uvedbo standarda ETSI novembra 2002 dalje in kljub pridobljeni ceni ustreznih razcepnikov ali komponent za njih v tujini pa za obdobje pred 3. 3. 2005 ni bilo moč pridobiti izkazane ustrezne tehnične rešitve v Sloveniji, ki bi omogočila konkretizirano ugotavljanje ekonomske (ne)upravičenosti vezave storitev ISDN/ADSL z vidika očitka nalaganja dodatne (pogodbene) obveznosti potrošnikom glede na tedanje cene razdelilnikov v skladu z navodilom sodišča. Tako kljub obširnim in dolgotrajnim poizvedbam v Sloveniji in v tujini Agencija ni uspela pridobiti podatkov, na podlagi katerih bi lahko izdala novo odločbo, zato je postopek ustavila.

Sklep o ustavitvi postopka ni meritorna odločitev v zadevi, kar pomeni, da Agencija s takim sklepom ne ugotovi, da podjetje z določenim ravnanjem ni kršilo določb ZPOmK-1, temveč zgolj, da ni več pogojev za nadaljnje vodenje postopka po uradni dolžnosti. Sklep o ustavitvi postopka ne postane meritorno pravnomočen in ne preprečuje ponovnega začetka postopka v primeru, da Agencija pridobi dodatne dokaze. 

V zvezi z odškodninskimi zahtevki oziroma že vloženimi tožbami fizičnih oseb zaradi domnevno spornih ravnanj podjetja TS pa Agencija pojasnjuje, da zaključen postopek pred Agencijo v skladu z 13. členom ZPP  ni ovira za samostojno odločitev sodišča o temelju teh zahtevkov. Zakon namreč določa le, da je sodišče vezano na pravnomočno odločbo Agencije o kršitvi ali pravnomočno odločbo o kršitvi, izdano v postopku sodnega varstva zoper odločbo Agencije. To pomeni, da se že začeti sodni postopki lahko nemoteno nadaljujejo ne glede na predmetni sklep Agencije, prav tako pa to ni ovira za nadaljnja zasebnopravna dokazovanja pred pristojnimi sodišči.

 

1 Odločba (in sklep) Agencije št. 3072-2/2004-81 z dne 31. 3. 2008
2 Sodba Upravnega sodišča št. U 959/2008-17 z dne 18. 11. 2009 (povezava https://www.sodnapraksa.si/?q=*:*&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&id=2012032113062137)
3 Odločba Agencije št. 3072-2/2004-132 z dne 25. 10. 2013
4 Sodba Upravnega sodišča št. I U 1871/2013-309 z dne 9. 12. 2014 (povezava https://sodnapraksa.si/?q=G%201/2009&_submit=i%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C3%A8i&rowsPerPage=20&page=169&id=2012032113074883)
5 Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 58/2015-2 z dne 14. 7. 2015 (povezava https://www.sodnapraksa.si/?q=*:*&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&id=2015081111383508)
6 Sodba Upravnega sodišča št. I U 1057/2015-56 z dne 3. 11. 2015 (povezava http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111399160&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111399160)
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava