AVK je 2. 8. 2021, proti podjetjema Venis izobraževanja d.o.o. in Pob, prevoz oseb in blaga, d.o.o., uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 2. 8. 2021, proti podjetjema Venis izobraževanja d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Venis), in Pob, prevoz oseb in blaga, d.o.o. Cesta 25. junija 1N, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: Pob), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1.

Izkazana je verjetnost, da sta zgoraj navedeni podjetji kršili 6. člen ZPOmK-1 s tem, da naj bi se vsaj od 11. 1. 2021 sporazumeli oziroma usklajeno ravnali pri določanju cen tečajev strokovnega usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga ADR. S tem naj bi omenjeni podjetji neposredno ali posredno določali prodajne cene za tečaje strokovnega usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga ADR, kar predstavlja ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije.

Na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani je Agencija 31. 8. 2021 pri strankah postopka izvedla preiskave.

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Uvedba postopka zoper zgoraj navedena podjetja ne prejudicira izida samega postopka.
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava