Agencija vložila zahtevo za pravno varstvo javnega interesa v postopku oddaje javnega naročila za dobavo zdravil

Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: naročnik) je na portalu javnih naročil objavila obvestilo o javnem naročilu za dobavo zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev (objava dne 29. 7. 2019 pod št. JN005403/2019-B01, popravki pa dne 8. 8. 2019, 30. 8. 2019, 12. 9. 2019 in 17. 10. 2019 pod št. JN005403/2019-K01, JN005403/2019-K02, JN005403/2019-K03 in JN005403/2019-K04). Naročnik ima v predmetnem postopku javnega naročanja pooblastilo za zastopanje 23 javnih lekarniških zavodov in URI Soča.

Agencija po pregledu razpisne dokumentacije meni, da je naročnik ravnal v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen Zakona o javnem naročanju- ZJN-3) in načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), zato je v izpostavljenem postopku javnega naročanja kot zagovornik javnega interesa vložila zahtevo za pravno varstvo javnega interesa (zahtevek za revizijo). Zahteva je vložena v javnem interesu, saj bi posledice naročnikovega ravnanja  lahko vplivale na oškodovanje premoženja večje vrednosti in posledično tudi na nevarnost za življenje in zdravje ljudi v smislu prvega odstavka 6. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

Po mnenju Agencije je razpisna dokumentacija sporna zlasti v delu, ki se nanaša na pogojevanje ponudbene cene z regulirano ceno zdravil, veljavno na dan poteka roka za oddajo ponudbe, ter na omejitev popustov pri merilih predčasna plačila in ugodnosti za obseg dobav. Z vidika javnega interesa je sporen tudi način oblikovanja sklopov predmetnega javnega naročila.

Zakoni oziroma podzakonski predpisi ne prepovedujejo, da bi ponudniki v postopkih javnega naročanja tekmovali s ceno zdravil, ki so predmet izpostavljenega javnega naročila. Zato Agencija meni, da naročnik s pogojevanjem ponudbene cene po regulirani ceni zdravil ter z omejevanjem popustov neupravičeno omejuje podjetniško svobodo ponudnikov ter omejuje, da bi ponudniki v skladu z ekonomsko teorijo primerno prilagodili obnašanje na trgu in oddajali ponudbe z dejanskimi tržnimi cenami ter si dejansko konkurirali. Naročnikovo ravnanje onemogoča velik prihranek javnofinančnih sredstev, namenjenih za zdravila.

Agencija opozarja, da je ob presoji (ne)ustreznosti razpisne dokumentacije treba vzeti v obzir razmere na trgu prodaje zdravil za uporabo v humani medicini na debelo v Republiki Sloveniji. Navedeni trg je močno skoncentriranem oligopolni trg; obstoj oligopolne strukture trga sam po sebi sicer ni problematičen, je pa problematično zmanjšanje konkurence med udeleženci oligopolne strukture. Glede na navedeno bi moral biti naročnik pri oblikovanju razpisne dokumentacije, zlasti pri pogojih, merilih za izbiro in pri oblikovanju sklopov, izjemno pazljiv. Po oceni Agencije bi trenutni način oblikovanja sklopov utegnil krepiti oligopolne tržne strukture ter povečati tveganje nastanka nepravilnosti na trgu prodaje zdravil za uporabo v humani medicini na debelo v Republiki Sloveniji, kar bi se dolgoročno najverjetneje odrazilo na dvigu cen zdravil in posledično tudi na večji porabi sredstev zdravstvene blagajne.
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava