Agencija sprejela predlog zavez podjetja RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je z odločbo sprejela predlog zavez, ki ga je v postopku ugotavljanja kršitve domnevne zlorabe prevladujočega položaja predlagalo podjetje RENAULT, ki deluje v pravno organizacijski obliki RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RENAULT). S sprejemom zavez se je postopek ugotavljanja kršitve  9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije, ki ga je Agencija dne 13. 7. 2017 uvedla proti podjetju RENAULT, zaključil brez dokončne presoje o kršitvi prej navedenih določb.

 

S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK 1 in 102. člena PDEU, in sicer da naj bi podjetje RENAULT zlorabljalo prevladujoč položaj na trgu zagotavljanja tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj serviserjem (pooblaščenim in neodvisnim) vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, zlasti s tem, ko naj bi pooblaščenim serviserjem omogočalo dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, medtem ko naj bi neodvisnim serviserjem vozil znamke Renault oteževalo in onemogočalo dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, te tehnične informacije in izobraževanja pa so potrebne za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault in posledično za konkuriranje na trgu zagotavljanja storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije, s tem pa naj bi podjetje RENAULT neodvisne serviserje v primerjavi s pooblaščenimi serviserji postavljalo v konkurenčno slabši položaj ter tako uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki, s čimer so bili sopogodbeniki postavljeni v konkurenčno slabši položaj, kar naj bi predstavljalo zlorabo prevladujočega položaja po tretji alineji četrtega odstavka 9. člena ZPOmK-1 in c točki drugega odstavka 102. člena PDEU.

 

Podjetje RENAULT se je zavezalo, da bo sprejelo, ustrezno dopolnilo in objavilo ustrezne interne akte z informacijami o načinu omogočanja dostopa serviserjev do tehničnih informacij, učnega gradiva, tehničnih izobraževanj in predizobraževanj ter postopek poročanja in odpravljanja težav v primeru pojava tehničnih težav pri delovanju portala InfoTech. Te akte bo podjetje RENAULT posredovalo Agenciji v pregled in seznanitev. Nadalje se je podjetje zavezalo, da bo neodvisnim serviserjem omogočilo dostop do vseh tehničnih informacij, ki jih potrebujejo za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za pooblaščene serviserje, ter enkrat letno pripravilo brezplačno izobraževanje o prijavi na in uporabi portala InfoTech, pri čemer bo termine izobraževanj in postopek prijave objavilo na svoji spletni strani, dostopa do tehničnih informacij pa podjetje RENAULT ne bo pogojevalo z udeležbo na tehničnih izobraževanjih. Podjetje RENAULT se je zavezalo še, da bo serviserje pravočasno obvestilo o predvidenih terminih in vsebini predizobraževanj in izobraževanj, objavilo navodila za prijavo na posamezno izobraževanje ter način plačila in ceno, ki bo enaka za vse serviserje. Nadalje bo podjetje RENAULT omogočilo neodvisnim serviserjem udeležbo na brezplačnem predizobraževanju, ki bo potekalo na isti dan kot izobraževanje, pri tem pa morebitno opravljanje preizkusa znanja ne bo obvezno in tudi ne pogoj za pristop k nadaljnjemu izobraževanju. Podjetje RENAULT bo tako izvedbo in udeležbo na tehničnih izobraževanjih, ki bodo izvedena v primeru prijave vsaj 3 udeležencev, pod enakimi pogoji omogočilo vsem zainteresiranim serviserjem, cena tehničnega izobraževanja pa bo enaka ne glede na število prijavljenih serviserjev. V času trajanja zavez bo podjetje RENAULT cenike tehničnih izobraževanj posredovalo v pregled in seznanitev Agenciji. Podjetje RENAULT se je zavezalo tudi, da bo dostop do učnega gradiva omogočilo vsem serviserjem pod enakimi pogoji, o izpolnjevanju zavez pa bo podjetje RENAULT poročalo Agenciji.

 

Zaveze veljajo za obdobje 3 let, šteto od dneva izdaje odločbe, stanje, kakršno izhaja iz zavez, pa bo podjetje RENAULT vzpostavilo najkasneje v 2 (dveh) mesecih od prejema odločbe Agencije.

 

Sprejem odločbe o zavezah pomeni, da ni ugotovljena kršitev pravil konkurence, saj se s sprejemom zavez odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU. Lahko pa se postopek ugotavljanja kršitve nadaljuje, če podjetje zaveze krši, kar pa je tudi prekršek, ki se lahko samostojno kaznuje z globo do 10 % letnega prometa podjetja.

 

Izrek odločbe je dosegljiv na tej povezavi.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava