Agencija sprejela predlog zavez podjetja PANTEON GROUP, d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je z odločbo sprejela predlog zavez, ki ga je v postopku ugotavljanja kršitve domnevne zlorabe prevladujočega položaja predlagalo podjetje PANTEON GROUP, d.o.o., Cesta Jaka Platiše 13, 4000 Kranj (v nadaljevanju: PANTEON). S sprejemom zavez se je postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije, ki ga je Agencija dne 7. 10. 2016 uvedla proti podjetju PANTEON, zaključil brez dokončne presoje o kršitvi prej navedenih določb.

S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK 1 in 102. člena PDEU, in sicer da naj bi podjetje PANTEON zlorabljalo prevladujoč položaj na upoštevnem trgu storitev elektronske izmenjave podatkov na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, s tem, ko naj bi konkurenčnemu ponudniku storitev elektronske izmenjave podatkov zavračalo ali nedopustno pogojevalo posredovanje tehničnih informacij, potrebnih za vzpostavitev medomrežne povezave med omrežjem podjetja PANTEON in omrežjem konkurenčnega ponudnika storitev elektronske izmenjave podatkov, ter s tem omejevalo učinkovito konkuriranje na upoštevnem trgu.

Podjetje PANTEON se je zavezalo, da bo nediskriminatorno obravnavalo vsakega ponudnika storitev EDI, ki nima vzpostavljene medomrežne povezave in želi tako povezavo vzpostaviti s podjetjem PANTEON. Podjetje PANTEON bo pri vzpostavljanju medomrežne povezave zahtevalo le tiste objektivno potrebne podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo medomrežne povezave pri izvajanju elektronske izmenjave podatkov. Podjetje PANTEON bo v času trajanja te odločbe o zavezah enkrat letno posredovalo Agenciji letno poročilo o izpolnjevanju zavez, ki bo vključevalo tudi podatke o vseh prejetih, odobrenih in zavrnjenih zahtevah za izvedbo medomrežne povezave. Podjetje bo Agenciji sprotno poročalo tudi o vsaki zavrnjeni zahtevi za izvedbo medomrežne povezave. To obvestilo bo podjetje poslalo zavrnjenemu pobudniku sklenitve medomrežne povezave in Agenciji. Zaveze veljajo za obdobje 3 let, šteto od dneva izdaje odločbe. 

Sprejem odločbe o zavezah pomeni, da ni ugotovljena kršitev pravil konkurence, saj se s sprejemom zavez odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU. Lahko pa se postopek ugotavljanja kršitve nadaljuje, če podjetje zaveze krši, kar pa je tudi prekršek, ki se lahko samostojno kaznuje z globo do 10 % letnega prometa podjetja.

Izrek odločbe je dosegljiv na tej povezavi.
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava