Agencija sprejela predlog zavez podjetja Geoplin d.o.o.

Javna agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je sprejela predlog zavez, ki ga je v postopku ugotavljanja domnevne zlorabe prevladujočega položaja predlagalo podjetje GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GEOPLIN). V skladu z navedeno odločbo se je tako podjetje zavezalo, da ne bo sklepalo pogodb z odjemalci z ročnostjo, daljšo od 36 mesecev (razen v primeru taksativno naštetih izjem), da v pogodbe ne bo vključevalo določb o ekskluzivnosti, pogojevanju dobave plina z dobavo drugih energentov oziroma o nadaljnjem razpolaganju odjemalcev s pogodbeno dogovorjenimi količinami plina, prav tako pa ne bo uveljavljalo nobenih zahtevkov v zvezi z neprevzetimi količinami plina odjemalcev na podlagi pogodb, sklenjenih pred letom 2015. Zaveze so v veljavi 3 leta od dneva sprejetja predmetne odločbe. 

 

Agencija je z odločbo z dne 10. 11. 2017 zaključila postopek, ki ga je uvedla proti podjetju GEOPLIN , zaradi izkazane verjetnosti kršitve določb 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, in sicer da naj bi podjetje GEOPLIN vsaj od 1. 7. 2007 dalje zlorabljalo prevladujoč položaj na trgu dobave zemeljskega plina industrijskim odjemalcem s prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji in posledično na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami, zlasti s sklepanjem dolgoročnih pogodb o dobavi zemeljskega plina z industrijskimi odjemalci s prenosnega omrežja, v katerih so v naprej določene pogodbene količine prevzetega zemeljskega plina za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, obveznosti prevzemanja minimalnih količin zemeljskega plina (določene ob podpisu pogodbe) za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, penali ter stroški za neprevzete količine zemeljskega plina pod minimalno določeno količino v pogodbi, s čimer je vezalo nase industrijske odjemalce s prenosnega omrežja in konkurentom preprečevalo oziroma oteževalo dostop do trga, s tem pa naj bi kršilo 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU.

 

Agencija je dne 23. 12. 2014 v omenjeni zadevi sicer že izdala odločbo o ugotovitvi kršitve, s katero je med drugim podjetju GEOPLIN naložila, da z očitano kršitvijo preneha ter da v ta namen sprejme ustrezne in potrebne ukrepe, v bodoče pa se vzdrži očitanih ravnanj. Podjetje GEOPLIN je sprejelo ustrezne ukrepe v odnosu do svojih odjemalcev v skladu z njihovimi preferencami, zahtevami in potrebami. Upravno sodišče RS pa je nato navedeno odločbo Agencije s sodbo z dne 13. 5. 2015, opr. št. I U 203/2015-17, odpravilo ter zadevo vrnilo Agenciji v ponovno odločanje.

 

Glede na podatke, ki jih je tekom postopka pridobila Agencija, je trg dobave zemeljskega plina industrijskim odjemalcem po letu 2015 postal prožnejši in fleksibilnejši, pri tem pa so dobavitelji pričeli bolj upoštevati potrebe in zahteve odjemalcev, kar se je odražalo v ugodnejših pogojih dobave za odjemalce in predvsem v večji fleksibilnosti. 


 
Sprejete zaveze odpravljajo stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve pravil konkurence ter s predložitvijo vsakoletnega seznama sklenjenih pogodb Agenciji omogočajo natančno spremljanje izvajanja sprejetih zavez. Podjetje GEOPLIN se je tako izrecno odpovedalo uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neprevzetih količin na podlagi pogodb, sklenjenih pred 23. 12. 2014, če v takšnih pogodbah ni predvidene možnosti odpovedi pogodbe oziroma renominacije količin na letni ravni. Z navedeno zavezo se utrjuje pravna varnost odjemalcev, ki so imeli sklenjene dolgoročne pogodbe pred 23. 12. 2014, saj bodo na ta način zavarovani pred morebitnimi zahtevki iz naslova neprevzetih količin, seveda v kolikor ni prišlo že predhodno do korigiranja navedenih količin bodisi preko renominacije količin na letni ravni bodisi odpovedi pogodbe. Nadalje se je podjetje GEOPLIN zavezalo, da v pogodbe ne bo vključevalo določb, ki bi omejevale odjemalce pri nadaljnjem razpolaganju s pogodbeno dogovorjenimi količinami zemeljskega plina, določb o izključnosti dobave zemeljskega plina, razen če takšna pogodba vsebuje 100-odstotno negativno količinsko fleksibilnost dobave, ali določb, ki bi dobavo zemeljskega plina pogojevale z dobavo drugih energentov. S tem s se povečuje fleksibilnost odjemalcev in zmožnost njihovega prilagajanja dejanskim razmeram na trgu, prav tako pa bo navedena zaveza pozitivno vplivala na nadaljnjo krepitev konkurence na upoštevnem trgu. Ob tem se je podjetje zavezalo sklepati pogodbe z odjemalci z najdaljšo ročnostjo 36 mesecev, k temu splošnemu pravilu pa se je podjetje zavezalo še spoštovati določene izjeme, v okviru katerih bo možna sklenitev pogodb z ročnostjo, daljšo od 36 mesecev, seveda vedno na zahtevo kupca oziroma odjemalca. To bo po mnenju Agencije prispevalo k nadaljnji krepitvi konkurence na trgu dobave zemeljskega plina, kjer zadostne proste prenosne kapacitete in dostop do zemeljskega plina na trgovalnih vozliščih že zdaj omogočajo izbiro za odjemalce, omejitev ročnosti pogodb s strani podjetja GEOPLIN pa bo to še okrepilo, saj se bodo še skrajšali intervali, v katerih se na trg vračajo odjemalci.

 

Zaveze so veljavne za obdobje 3 let od dneva sprejema odločbe. Sprejem odločbe o zavezah pa pomeni, da ni ugotovljena kršitev pravil konkurence, saj se s sprejemom zavez odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU. Lahko pa se postopek ugotavljanja kršitve nadaljuje, če podjetje zaveze krši, kar pa je tudi prekršek, ki se lahko samostojno kaznuje z globo do 10 % letnega prometa podjetja.

 

Izrek odločbe je dosegljiv na tej povezavi.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava