Agencija je izdala odločbo v zadevi omejevalnega sporazuma na področju ravnanja z odpadno embalažo

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je v postopku, ki ga je uvedla zoper podjetja Surovina d.o.o. (v nadaljevanju: Surovina), Dinos d.o.o. (v nadaljevanju: Dinos), Salomon d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: Salomon) in Recikel, d.o.o. (v nadaljevanju: Recikel), ugotovila, da so se vsa štiri podjetja dogovorila, da bodo iz trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji izrinila enega izmed konkurentov in si bodo medsebojno razdelila ta trg.

Podjetja Salomon, Surovina in Dinos delujejo na trgu izvajalcev storitev ravnanja z odpadno embalažo (npr. zbiranje, ločevanje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadne embalaže). Podjetja Recikel, Surovina, Dinos in z obravnavanim sporazumom prizadeti konkurent delujejo na trgu organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: trg DROE). Trga sta medsebojno povezana, saj naročajo podjetja s trga DROE storitve pri podjetjih, ki delujejo na trgu izvajalcev storitev ravnanja z odpadno embalažo.

Stranke postopka so se dogovorile, da bodo podjetja Salomon, Surovina in Dinos prenehala izvajati storitve ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji za prizadetega konkurenta, s tem pa so želele slednjega izriniti iz trga DROE. Prizadeti konkurent namreč v velikem delu povprašuje po teh storitvah ravno pri podjetjih Salomon, Surovina in Dinos. Stranke postopka so se o omenjenem prenehanju izvajanja storitev dogovorile zato, da prizadeti konkurent zaradi bistvenega povečanja njegovih stroškov ne bi bil več zmožen izvajati storitve organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo, njegove stranke, za katere opravlja storitve na trgu DROE, bi zato prešle k drugim podjetjem, ki se ukvarjajo z istimi storitvami, zlasti k podjetjem Recikel, Surovina in Dinos. Stranke postopka so se obenem dogovorile, da si bodo podjetja Recikel, Surovina in Dinos razdelila stranke prizadetega konkurenta na trgu DROE in si s tem namenom izmenjevale sezname strank prizadetega konkurenta. Na ta način so stranke postopka želele deliti trg DROE.

Vse navedeno predstavlja prepovedan sporazum, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU, s čimer bi lahko bila prizadeta trgovina med državami članicami, zato je Agencija z odločbo ugotovila, da so stranke postopka s takšnim ravnanjem kršile prvi odstavek 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in prvi odstavek 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Agencija je v postopku prejela vlogo ene izmed strank postopka za odpustitev oziroma znižanje globe, ki vlagatelju omogoča ugodnosti iz programa prizanesljivosti (leniency). Skladno s tem programom so udeleženci kartelov, ki sodijo med omejevalne sporazume po cilju, lahko deležni ugodnejše obravnave v postopku o prekršku. Stranka, ki je vložila vlogo za odpustitev oziroma znižanje globe, je nato v postopku sodelovala z Agencijo tako, da ji je razkrila svojo udeležbo v obravnavanem sporazumu in ji predložila dodatne dokaze, ki dokazujejo predmetno kršitev. Ostale stranke postopka so ugotovitvam Agencije ves čas postopka nasprotovale in zatrjevale, da s svojimi ravnanji niso kršile pravil varstva konkurence in da so očitki Agencije o omejevanju konkurence neutemeljeni.

Odločba Agencije še ni pravnomočna, saj imajo stranke postopka zoper njo pravico do sodnega varstva. O morebitnih tožbah zoper upravne odločbe Agencije odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.

Povezava na izrek odločbe.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava