Agencija je 12. 4. 2023 proti podjetju Veterinarska zbornica Slovenije uvedla postopek ugotavljanja kršitve 5. člena ZPOmK-2 in 101. člena PDEU.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 12. 4. 2023 proti Veterinarski zbornici Slovenije, Cesta 24. junija 25, Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 5. člena ZPOmK-2 in 101. člen PDEU.

Izkazana je verjetnost, da je navedeno podjetje kršilo 5. člen ZPOmK-2 in 101. člen PDEU s tem, ko je 29. 5. 2015 sprejelo Pravilnik o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij (v nadaljevanju: Pravilnik), s katerim je i.) prepovedalo ponujanje popustov oziroma akcij, ko je v 10. členu Pravilnika določilo, da zaračunavanje veterinarskih storitev imetnikom živali po nižjih cenah, kot jih določa cenik veterinarske organizacije, kjer je veterinar zaposlen, ni dopustno, ter da ponujanje akcij z nižjimi cenami ali brezplačnih storitev ni dovoljeno; ter ii.) prepovedalo oglaševanje veterinarskih organizacij, ko je v 19. členu Pravilnika določilo, da neposredno ali posredno reklamiranje ali publiciranje, ki nima vzgojno-izobraževalnega namena, ni dovoljeno, ter da oglaševanje cen veterinarskih storitev, reklamiranje nižjih cen, popustov, akcijskih cen in brezplačnih storitev ter pošiljanje reklamnega materiala nenaslovnikom ni dovoljeno; ter v 21. členu Pravilnika določilo, da objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih v nasprotju z določili 19. člena Pravilnika niso dovoljene. S tem naj bi Zbornica neposredno ali posredno določala cene in druge poslovne pogoje veterinarskih organizacij, kar predstavlja sklep podjetniškega združenja, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami.

Agencija meni, da je izkazana verjetnost, da je stranka postopka sprejela določbe pravilnika s ciljem izključitve negotovosti glede poslovanja konkurentov na trgu oziroma zmanjšanja negotovosti glede njihovih prihodnjih poslovnih odločitev. S tem, ko je prepovedala ponujanje popustov oziroma akcijskih cen, obstaja verjetnost, da potrošniki za opravljeno storitev plačajo višjo ceno kot bi jo, če prepovedi dajanja popustov ne bi bilo. Prepoved oglaševanja pa lahko manj spodbudno vpliva na izvajalce, da bi delali učinkoviteje, ceneje, da bi dvignili kakovost storitve ali ponudili inovativne storitve. Vse navedeno lahko negativno vpliva tako na potrošnike, kot tudi gospodarstvo in družbo na splošno. Le potrošnik, ki se ima možnost seznaniti s tem, kaj je v ponudbi in po kakšni ceni, bo lahko sprejel ozaveščeno odločitev o nakupu. Temeljna naloga oglaševanja je pridobivanje novih kupcev, pri tem pa mora biti potrošnik ustrezno informiran o storitvah podjetja, o ceni in kakovosti ter o drugih, za kupce pomembnih lastnostih storitev. Oglaševanje lahko predstavlja pomembno orodje tudi za nova podjetja, ki na trg šele vstopajo, kot tudi za obstoječa podjetja, ki na trg lansirajo nove storitve. Zaradi negativnih učinkov tovrstnih omejitev na konkurenco je tudi pri poklicih, kot je veterinar, vedno večja težnja v smeri opuščanja tradicionalno omejujočih pravil na eni strani in spodbuda k vgrajevanju mehanizmov za konkuriranje na drugi strani.

Vsled navedenemu Agencija poziva vse osebe, da pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s 16. točko 3. člena ZPOmK-2, ki določa, da so zaupni podatki poslovne skrivnosti ter osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so z ZPOmK-2 ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, o tem obvestite Agencijo v svojem odgovoru, tako da jih označite kot zaupne in jih pošljete na naslov Agencije fizično ločene od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s 17. točko 3. člena ZPOmK-2 se kot poslovna skrivnost štejejo podatki in poslovna korespondenca, ki se nanašajo na gospodarsko dejavnost podjetja, ali druge zaščite vredni podatki, če je z njimi seznanjeno omejeno število ljudi, če njihovo razkritje škodi osebi, ki jih da na voljo, ali tretjim osebam in če so interesi, ki so z razkritjem podatkov lahko prizadeti, objektivno vredni zaščite. V skladu s šestim odstavkom 42. člena ZPOmK-2 vas pozivamo, da o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot zaupnih podatkov Agenciji predložite ustrezna pojasnila in različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov, ki pomenijo zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu z 41. členom ZPOmK-2 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. Oseba, ki zahteva varstvo svoje identitete, mora agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Uvedba postopka zoper zgoraj navedena podjetja ne prejudicira izida samega postopka.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava