Agencija izvaja tržni preizkus predlaganih zavez podjetja Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica)

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 16. 8. 2016 s sklepom uvedla postopek ugotavljanja domnevne kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) zoper Zbornico. Agencija je s strani Zbornice prejela predlog zavez, s katerimi se po mnenju podjetja odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK-1.

 

Agencija se je odločila opraviti t.i. tržni test (market test). Tržni test je urejen v četrtem odstavku 27. člena Uredbe Sveta o izvajanju pravil o konkurenci iz določb 81. in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti št. 1/2003/ES z dne 16. decembra 2002. Agencija želi s seznanitvijo zainteresirane javnosti, s predlaganimi zavezami, pridobiti odziv javnosti ter preveriti, ali predlagane zaveze v zadostni meri odpravljajo stanje iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK-1.

 

V skladu z določbo 39. člena ZPOmK-1 lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, po izdaji sklepa o uvedbi postopka predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU. Podjetje, proti kateremu se vodi postopek, lahko predlaga zaveze najpozneje do poteka roka za odgovor na povzetek relevantnih dejstev. Če predlagane zaveze ne zadoščajo za odpravo stanja, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU, Agencija o tem pisno obvesti podjetje, ki je zaveze predlagalo. Agencija lahko predlagane zaveze sprejme z odločbo in jih pri tem lahko tudi časovno omeji. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi odločbo, s katero je sprejela zaveze, in nadaljuje postopek, kadar:
- se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih je temeljila odločba;
- podjetja ne izpolnjujejo zavez ali
- odločba temelji na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

 

Glede na navedeno Agencija vse zainteresirane osebe naproša, da ji sporočijo odzive, morebitne komentarje ter predloge na priloženi predlog zavez Zbornice, ki bodo v največji meri odpravljali pomisleke in očitke Agencije iz prej omenjenega sklepa o uvedbi postopka. Agencija Zbornici očita, da je s sklepi podjetniškega združenja, katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije, kršila 6. člen ZPOmK-1, ker naj bi določala cene oziroma druge poslovne pogoje na trgu maloprodaje zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini v Republiki Sloveniji, s tem, ko je v obdobju najmanj od 1. 1. 2010 dalje:

- priporočala najvišjo vrednost točke oziroma določala višino točke za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini, in sicer zlasti z obravnavanjem te točke, s sprejemanjem sklepov v zvezi s to točko (npr. sklep št. 21/9-09 z dne 24. 9. 2009, sprejet na 9. seji upravnega odbora (uskladitev vrednosti točke na 4,50 EUR brez DDV); sklep št. 4/10-2012 z dne 26. 3. 2012, sprejet na 10. redni seji komisije za ekonomska vprašanja (obravnava točke in revalorizacija točke na 4,69 EUR brez DDV); sklep št. 4/8-2013 z dne 6. 6. 2013, sprejet na 8. redni seji upravnega odbora (dopolnitev metodologije), in sklep št. 5/8-2013 z dne 6. 6. 2013, sprejet na 8. redni seji upravnega odbora (nov izračun vrednosti v višini 5,16 EUR brez DDV); sklep št. 9/22-2014 z dne 18. 12. 2014, sprejet na 22. seji upravnega odbora (potrditve iste vrednosti točke 5,16 EUR brez DDV za leto 2014); sklep št. 3/29-2015 z dne 8. 10. 2015, sprejet na 29. seji upravnega odbora (potrditev iste vrednosti točke 5,16 EUR brez DDV za leto 2015) ipd.) in z obveščanjem o tem člane Zbornice; ter

- določala normative za točko oziroma deleže vrednosti storitve od točke za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini, in sicer zlasti z obravnavanjem normativov te točke, s sprejemanjem sklepov v zvezi z normativi te točke (npr. dne 2. 4. 2003 na 4. izredni seji upravnega odbora (korigiranje vrednosti storitve vročanja na 0,35 od točke); sklep št. 14/25-2011 z dne 1. 2. 2011, sprejet na 25. redni seji upravnega odbora (nov normativ za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah, za večja pakiranja, in sicer: (i) 2x večje pakiranje od najmanjšega: 0,51 točke; (ii) 3x večje pakiranje od najmanjšega: 0,67 točke in (iii) 4x večje pakiranje od najmanjšega: 0,83 točke); sklep št. 7/37-2012 z dne 12. 4. 2012, sprejet na 37. redni seji upravnega odbora ((i) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi recept: 0,02 točke; (ii) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 2x večje pakiranje od najmanjšega: 0,04 točke; (iii) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 3x večje pakiranje od najmanjšega: 0,06 točke in (iv) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 4x večje pakiranje od najmanjšega: 0,08 točke) ipd.) in z obveščanjem o tem člane Zbornice.

 

Agencija naproša vse zainteresirane osebe, da posredujejo Agenciji odziv na predlagane zaveze do vključno dne 18. 1. 2019 na elektronski naslov gp.avkping@govpong.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3062-25/2015.

 

Za vaše sodelovanje in posredovani odziv se vam zahvaljujemo.

 

Predlog zavez

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava