Agencija izvaja tržni preizkus predlaganih zavez podjetij ISTRABENZ PLINI d.o.o., PLINARNA MARIBOR d.o.o., BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, in INA SLOVENIJA, d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je v postopku ugotavljanja kršitve domnevnega omejevalnega sporazuma med podjetji ISTRABENZ PLINI d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper – Capodistria (v nadaljevanju: ISTRABENZ PLINI), PLINARNA MARIBOR d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju: PLINARNA MARIBOR), BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: BUTAN PLIN), in INA SLOVENIJA, d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: INA SLOVENIJA),  ki je bil dne 7. 9. 2020 uveden s sklepom o uvedbi postopka1, s strani podjetij ISTRABENZ PLINI, PLINARNA MARIBOR, BUTAN PLIN in INA SLOVENIJA prejela predloge zavez, s katerimi se po mnenju podjetij odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence2 (v nadaljevanju: ZPOmK-1) oziroma 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije3 (v nadaljevanju: PDEU). 

Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predlaganih zavez odločila opraviti t.i. tržni test (market test) predlaganih zavez, ki je urejen v četrtem odstavku 27. člena Uredbe Sveta o izvajanju pravil o konkurenci iz določb 81. in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti št. 1/2003/ES z dne 16. decembra 20024, in sicer želi Agencija na podlagi seznanitve zainteresirane javnosti, zlasti končnih  kupcev utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju: UNP) v jeklenkah, s predlaganimi zavezami pridobiti njihov odziv ter preveriti, ali predlagane zaveze v zadostni meri odpravljajo stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU. 

V skladu z določbo 39. člena ZPOmK-1 lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, po izdaji sklepa o uvedbi postopka predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU. Podjetje, proti kateremu se vodi postopek, lahko predlaga zaveze najpozneje do poteka roka za odgovor na povzetek relevantnih dejstev. Če predlagane zaveze ne zadoščajo za odpravo stanja, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU, Agencija o tem pisno obvesti podjetje, ki je zaveze predlagalo. Agencija lahko predlagane zaveze sprejme z odločbo in jih pri tem lahko tudi časovno omeji. Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi odločbo, s katero je sprejela zaveze, in nadaljuje postopek, kadar:
-        se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih je temeljila odločba;
-        podjetja ne izpolnjujejo zavez ali
-        odločba temelji na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

Glede na navedeno vse zainteresirane osebe naprošamo, da nam sporočijo odzive, morebitne komentarje ter predloge na priložene predloge zavez podjetij ISTRABENZ PLINI, PLINARNA MARIBOR, BUTAN PLIN in INA SLOVENIJA, ki naslavljajo pomisleke in očitke Agencije iz prej omenjenega sklepa o uvedbi postopka glede izkazane verjetnosti domnevne kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU. 

Agencija naproša vse zainteresirane osebe, da posredujejo Agenciji odziv na predlagane zaveze do vključno dne 10. 11. 2021 na elektronski naslov gp.avk@gov.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3060-31/2014.

Za vaše sodelovanje in posredovani odziv se vam zahvaljujemo.

TRŽNI PREIZKUS: POVZETKI ZAVEZ – UNP jeklenke
 

-------------------------------------------

1 Izvleček sklepa o uvedbi postopka je dostopen na naslovu: http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-sklepov/sklep-131/
2 Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17. 
3 Uradni list EU C 325, 26. 10. 2012.
4 Uradni list EU L 001, 4. 1. 2003.

 

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava