DIREKTOR AGENCIJE

 

Direktor zastopa in predstavlja Agencijo, vodi njeno poslovanje, organizira delo, vodi postopke in daje pooblastila za vodenje postopkov javnim uslužbencem, zaposlenim na Agenciji, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje postopka. Direktor izdaja tudi pravne akte v posamičnih zadevah, v kolikor ni za izdajo pravnih aktov pristojen senat.

 

Direktorja imenuje državni zbor na predlog vlade. Imenovan je za dobo petih let in je lahko največ enkrat ponovno imenovan.

 

Trenutno je vršilec dolžnosti direktorja g. Andrej Matvoz, ki ga je 1. 1. 2017 imenovala Vlada Republike Slovenije za obdobje prihodnjih šestih mesecev. 

 

 

 

Andrej Matvoz, v. d. direktor

 

T:  + 386 (1) 478 3597

F:  + 386 (1) 478 3608

E: gp.avk(at)gov.si